Udskriv

Registrering af affald

Registering Oversigtsskema

Alle liste- og bilag 1-virksomheder skal registrere deres affaldsproduktion.

Mængderne skal registreres for et år ad gangen, og oplysningerne skal opbevares i fem år. Reglerne står i Affaldsbekendtgørelsen.

Registret skal, for det enkelte år, indeholde en opgørelse for hver affaldstype, der er produceret på virksomheden. Registreringerne af affald skal ikke sendes eller indberettes på anden måde, men oplysningerne skal opdateres årligt og altid være tilgængelige i virksomheden. Kun efter anmodning fra Miljøstyrelsen eller kommunen skal registreringerne indsendes.

For hver affaldstype, der forlader virksomheden, skal der bl.a. registreres følgende: affaldstype, mængde, EAK-kode, vognmand (transportør) og modtageanlæg (behandlingsanlæg).

Registreringen kan ske på stamkort.

Hent et stamkort

Se eksempler på udfyldte stamkort

Hvad kan registreringerne så bruges til?

Formålet med at registrere virksomhedens affaldsproduktion er først og fremmest at sætte fokus på den måde, affaldet håndteres og bortskaffes på. Oplysningerne kan bruges til at sikre, at virksomheden sorterer efter gældende regler og samtidig synliggøre, hvor virksomheden kan sætte ind for at få en endnu bedre affaldshåndtering. Det kan for eksempel være øget sortering, større grad af genbrug og nedsættelse af emballageforbrug og affaldsmængder samt øget fokus på affaldsfraktioner med særligt miljøbelastende stoffer.

For de virksomheder der udarbejder grønne regnskaber eller har et miljøledelsessystem, EMAS eller ISO 14001, kan oplysningerne indgå direkte i dette arbejde.

For Miljøafdelingen vil registreringerne give mulighed for en bedre rådgivning og vejledning af virksomheden i affaldsspørgsmål. En gennemgang af virksomhedernes affaldsregistreringer vil derfor fremover blive en fast del af det regelmæssige miljøtilsyn på virksomheden.

Gode råd

Det er en god idé løbende at registrere affaldsmængderne. Så undgår I at skulle samle op på et helt års affaldsproduktion ved udgangen af året.

Registrer også eventuelle nye affaldsfraktioner, så snart de optræder i virksomheden.

×

Cookie info