Udskriv

Rekruttering af medarbejdere

Når din virksomhed skal rekruttere medarbejdere efter Covid-19 kan vi skaffe de rigtige medarbejdere.

Når din virksomhed er klar til at udvide medarbejderstaben efter Covid-19 er det den mere normale virksomhedsservice tilgang der kommer i spil. Det vil sige at Virksomhedsservice løbende har kontakt til alle virksomhederne i lokalområdet for at afdække opståede behov og se om vi kan lave en hurtig indsats der kan skaffe de rigtige medarbejdere. Vi medvirker også til at formulere et opslag og laver en udsøgning af kandidater i både egen database og i andre kommuners baser, for at finde egnede emner som matcher behovet.

Er der særlige vanskeligheder med at skaffe den kvalificerede arbejdskraft, har vi også mulighed for at støtte nødvendig opkvalificering gennem en række ordninger, som Virksomhedspraktikker, løntilskud, kurser m.m.

Som tillæg til ovenstående er vi også behjælpelige med at etablere kontakt imellem virksomheder der gerne vil ansætte fleksjobbere og andre der måtte have lidt større udfordringer med at komme ind på arbejdsmarkedet.

I forbindelse med rekruttering råder vi over følgende standardydelser.

Voksenlærling

Med voksenlærlingeordningen kan I oprette lærlingepladser med tilskud til ledige og ikke-faglærte ansatte over 25 år. Brug ordningen og få en voksen medarbejder, som ofte har en del erhvervserfaring og er klar til et større ansvar fra første færd.

Erhvervsuddannelse for voksne (EUV)

Virksomheder, der ønsker at opkvalificere ufaglærte medarbejdere eller udefrakommende ledige over 25 år til erhvervsuddannelsesniveau, kan sammen med medarbejderen eller den ledige kontakte den relevante erhvervsskole og få lagt en uddannelsesplan for et EUV-forløb.

Forberedende voksenundervisning (FVU)

FVU er et uddannelsestilbud for alle medarbejdere over 18 år, der gerne vil forbedre deres læse-, skrive- og regnekundskaber. Formålet er at styrke dem i deres daglige arbejde eller forberede dem på deltagelse i efteruddannelse - eksempelvis AMU-kurser eller erhvervsuddannelse

for voksne (EUV). FVU kan fx indgå som jobrotation, hvis det er som forberedende undervisning i forhold til en erhvervsuddannelse for voksne.

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU)

Medarbejdere kan få Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) til dækning af tabt arbejdsfortjeneste. Der kan være krav til forudgående beskæftigelse afhængig af uddannelsen, der vælges - se mere på www.svu.dk. Forudsætningen er, at de deltager i forberedende voksenundervisning (FVU), almen voksenuddannelse (AVU), gymnasial uddannelse eller videregående uddannelse i arbejdstiden. SVU kan alternativt udbetales til virksomheden som refusion, hvis virksomheden udbetaler den sædvanlige løn til sin medarbejder under uddannelsen.

Jobnet

Eksponering af den kommende medarbejders CV

Virksomhedspraktik

Virksomheder kan få en ledig i virksomhedspraktik uden lønudgift og give den ledige mulighed for at afprøve/styrke sine kompetencer eller blive afklaret i forhold til valg af uddannelse.

Work in Denmark

Har du svært ved at finde den rigtige medarbejder inden for Danmarks grænser, kan udenlandsk arbejdskraft være svaret. Jobcentret kan hjælpe dig med at rekruttere arbejdskraft fra hele EU, samt fra Norge, Island, Liechtenstein og Schweiz via Work In Denmark.

Rekruttering til småjobs

Vores ledige borgere ønsker sig at bevæge sig fra passiv forsørgelse til et aktivt arbejdsliv. For at den bevægelse kan lykkes, er det afgørende, at der er virksomheder, der vil give borgerne en chance for at vise deres værd. Det behøver ikke være fuldtidsstillinger. Få timer om ugen kan være vejen tilbage til arbejdsmarkedet for mange ledige, og samtidig kan virksomheden få en medarbejder med stor motivation og ofte en god portion livserfaring.

Elever under 25

Hjælp en ung på vej og få samtidig en her-og-nu ressource, som dag for dag bliver en dygtigere medarbejder. Alt for mange unge er sat på standby og kan ikke starte eller færdiggøre deres uddannelse, fordi der mangler elevpladser. Find en aftaleform, der passer virksomheden og husk, at det er muligt at få den unge i forpraktik (4 uger) uden lønudgift eller i lønnet traineeperiode (3-6 måneder), så I kan se hinanden an fagligt og socialt.

Integration

Integration sker bedst på arbejdspladsen. For at kunne lykkes med integrations-opgaven er det derfor helt afgørende, at så mange virksomheder som muligt lader nytilkomne flygtninge bidrage ved at løse konkrete og værdiskabende arbejdsopgaver.

IGU Integrations Grund Uddannelsen

Integrations Grund Uddannelsen (IGU) er en ny mulighed for at ansætte og opkvalificere flygtninge (og familiesammenførte til flygtninge) i virksomheder. Formålet med IGU forløb er gennem praktisk erfaring, sproglig og faglig opkvalificering (fx via AMU-kurser) at give IGU-eleverne så mange kvalifikationer og kompetencer, at de kan gennemføre en erhvervsuddannelse eller blive ansat på almindelige vilkår.

EGU

Ved at oprette en praktikplads for en egu-elev kan virksomheder på meget fleksible vilkår åbne døren til arbejdsmarkedet for unge under 30 år, der ikke passer ind i snævre skolerammer. Egu-elever kan have svært ved at læse, regne og skrive. Andre kan have brug for ekstra vejledning eller støtte til det sociale, men fælles for dem er, at de ønsker en praktisk uddannelse og er klar til at bruge deres hænder og kræfter på en arbejdsplads.

Fritidsjob for unge

Et fritidsjob er for mange unge et vigtigt skridt på vejen til uddannelse og varig tilknytning til arbejdsmarkedet. Fritidsjobbet er med til at udvikle den unge personligt og giver en vigtig opdragelse og praktisk forberedelse til arbejdslivet - og til valg af uddannelse.

Mentorordning

Mentorordningen kan anvendes til alle, der har behov for en mentor for at opnå eller fastholde beskæftigelse eller en beskæftigelsesfremmende aktivitet. Jobcentret kan bevilge mentorstøtte til såvel ledige, sygemeldte, revalidender samt til personer under uddannelse, i virksomhedspraktik, løntilskudsjob, fleksjob og ordinære ansættelser, når blot behovet for mentoren er afgørende.

Opkvalificeringsjob

Din virksomhed kan søge om tilskud til at opkvalificere nye medarbejdere, som ansættes fra ledighed i ordinære stillinger. Der kan søges om tilskud til alle former for kortere opkvalificeringsforløb, og det kan både være med til at udvide ansøgerfeltet og give mulighed for at målrette opkvalificeringen til virksomhedens konkrete behov.

Løntilskud

Job med løntilskud giver virksomheder mulighed for at ansætte en potentiel ny medarbejder på arbejdspladsen med tilskud. Løntilskuddet kan normalt vare op til 6 måneder i private virksomheder og op til 4 måneder i offentlige virksomheder. Herefter kan ansættelsen fortsætte uden tilskud.

Job med løntilskud til nyuddannede med handicap

For at lette adgangen til arbejdsmarkedet for nyuddannede med handicap er det nu muligt at starte ansættelsen med løntilskud. Det er dog et krav, at ansættelse sker i en normal jobfunktion på en almindelig arbejdsplads.

Virksomhedsrevalidering

Virksomhedsrevalidering er samlede uddannelses- eller optræningsforløb i en virksomhed, som kan iværksættes for personer med begrænsninger i arbejdsevnen, så de kan bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet på normale vilkår.

Fleksjob

Med fleksjobordningen er det muligt at ansætte personer, selv om de kun kan arbejde få timer om ugen. Det giver virksomheden mulighed for at få løst mindre opgaver, som det ellers kan være svært at finde medarbejdere til. Virksomheden udbetaler kun løn for den arbejdsindsats, som den fleksjobansatte reelt yder. Derudover får den fleksjobansatte et tilskud fra kommunen.

 

×

Cookie info