Udskriv

Andre tilbud

Øvrige virksomheds- og borgerrettede muligheder

I forbindelse med Jobcentrets arbejde med andre målgrupper er der følgende tilbud som også ligger inden for virksomhedernes interesseområde. Her er nævnt partnerskaber og vejledning, som er en del af det tværgående mindset i alle de tidligere kapitler. Samt andre ydelser i forhold til unge og integrationsborgere

Virksomhedscenter

Et virksomhedscenter er en samarbejdsaftale mellem et jobcenter og en privat eller offentlig virksomhed. Målet med aftalen er at få ledige med fx ringe arbejdsmarkedserfaring, sprogproblemer eller psykiske barrierer tættere på arbejdsmarkedet.

Partnerskabsaftale

Virksomheder, der sætter fokus på rummelighed og udviser socialt engagement, har mulighed for at formalisere samarbejdet med jobcentret via en partnerskabsaftale.

Elever under 25

Hjælp en ung på vej og få samtidig en her-og-nu ressource, som dag for dag bliver en dygtigere medarbejder. Alt for mange unge er sat på standby og kan ikke starte eller færdiggøre deres uddannelse, fordi der mangler elevpladser. Find en aftaleform, der passer virksomheden og husk, at det er muligt at få den unge i forpraktik (4 uger) uden lønudgift eller i lønnet traineeperiode (3-6 måneder), så I kan se hinanden an fagligt og socialt.

Integration

Integration sker bedst på arbejdspladsen. For at kunne lykkes med integrations-opgaven er det derfor helt afgørende, at så mange virksomheder som muligt lader nytilkomne flygtninge bidrage ved at løse konkrete og værdiskabende arbejdsopgaver.

IGU Integrations Grunduddannelsen

Integrations Grunduddannelsen (IGU) er en ny mulighed for at ansætte og opkvalificere flygtninge (og familiesammenførte til flygtninge) i virksomheder. Formålet med IGU forløb er gennem praktisk erfaring, sproglig og faglig opkvalificering (fx via AMU-kurser) at give IGU-eleverne så mange kvalifikationer og kompetencer, at de kan gennemføre en erhvervsuddannelse eller blive ansat på almindelige vilkår.

EGU

Ved at oprette en praktikplads for en egu-elev kan virksomheder på meget fleksible vilkår åbne døren til arbejdsmarkedet for unge under 30 år, der ikke passer ind i snævre skolerammer. Egu-elever kan have svært ved at læse, regne og skrive. Andre kan have brug for ekstra vejledning eller støtte til det sociale, men fælles for dem er, at de ønsker en praktisk uddannelse og er klar til at bruge deres hænder og kræfter på en arbejdsplads.

Mentorordning

Mentorordningen kan anvendes til alle, der har behov for en mentor for at opnå eller fastholde beskæftigelse eller en beskæftigelsesfremmende aktivitet. Jobcentret kan bevilge mentorstøtte til såvel ledige, sygemeldte, revalidender samt til personer under uddannelse, i virksomhedspraktik, løntilskudsjob, fleksjob og ordinære ansættelser, når blot behovet for mentoren er afgørende.

Job med løntilskud til førtidspensionister

Løn- og arbejdsvilkår samt arbejdstid aftales mellem arbejdsgiveren, førtidspensionisten og den faglige organisation. Virksomheden udbetaler lønnen og modtager herefter et løntilskud, der fastsættes ud fra den enkeltes evner og forudsætninger for at deltage i arbejdet.

Job med løntilskud til nyuddannede med handicap

For at lette adgangen til arbejdsmarkedet for nyuddannede med handicap er det nu muligt at starte ansættelsen med løntilskud. Det er dog et krav, at ansættelse sker i en normal jobfunktion på en almindelig arbejdsplads.

Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne

Hvis du driver selvstændig virksomhed, kan du søge om tilskud, hvis du har en varig og væsentligt nedsat arbejdsevne i forhold til arbejdet i virksomheden

Jobordning for veteraner

Jobordningen giver de veteraner, som står på kanten af arbejdsmarkedet, bedre mulighed for at få et aktivt arbejdsliv. Jobordningen kan således give fortrinsret til offentlige stillinger samt mulighed for, at arbejdsgiver kan søge en jobpræmie på 50.000 kr. efter 26 ugers uafbrudt ansættelse med et gennemsnitligt timetal på minimum 15 timer pr. uge.

Virksomhedsrevalidering

Virksomhedsrevalidering er samlede uddannelses- eller optræningsforløb i en virksomhed, som kan iværksættes for personer med begrænsninger i arbejdsevnen, så de kan bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet på normale vilkår.

Fleksjob

Med fleksjobordningen er det muligt at ansætte personer, selv om de kun kan arbejde få timer om ugen. Det giver virksomheden mulighed for at få løst mindre opgaver, som det ellers kan være svært at finde medarbejdere til. Virksomheden udbetaler kun løn for den arbejdsindsats, som den fleksjobansatte reelt yder. Derudover får den fleksjobansatte et tilskud fra kommunen.

Vitas

Med Vitas er det blevet nemmere at anmode om oprettelse af løntilskudsstillinger, praktikforløb/nytteindsats, IGU eller tilskud til voksenlærlingeforløb i din virksomhed. VITAS erstatter dermed udvekslingen af de kendte papirblanketter i en digital, brugervenlig og dialogbaseret løsning, der sparer tid og ressourcer - både for dig og jobcentret.

Hjælpemidler og indretning af arbejdsplads

Virksomheder kan fastholde eller ansætte en medarbejder, som har brug for lidt ekstra hjælp til at klare arbejdet ved at vurdere, om arbejdspladsindretningen er hensigtsmæssig.

Personlig assistance

Personlig assistance kan anvendes til medarbejdere, som har behov for støtte til nogle konkrete arbejdsopgaver (ikke selve indholdet i arbejdet), de ikke kan udføre selvstændigt på grund af en varig funktionsnedsættelse. Opgaverne kan både være af fysisk, psykisk eller social karakter.

Den personlige assistent kan hjælpe medarbejderen i op til 20 timer pr. uge. I særlige tilfælde op til 37 timer pr. uge.

×

Cookie info