Udskriv

Erhvervsgrunde til salg

Lokalplaner og byplanvedtægter

Tårnby Kommune udbyder grund til salg til gennemførelse af samlet udviklingsprojekt i Kastrup

Grunden, matr. nr. 72 Kastrup by, Kastrup, er ubebygget og har et samlet areal på 7.217 m². Grunden er beliggende Alléen 55, 2770 Kastrup.

Grunden er omfattet af Lokalplan 108 og 108.1 "Erhvervsområde ved Kastrup Station". Lokalplan 108 udlægger området til kontorer, hotel, kongrescenter og kongreslejligheder med tilhørende serviceerhverv som mindre butikker/café og lignende. Lokalplantillæg 108.1 giver mulighed for, at området yderligere kan anvendes til uddannelsesformål. Anvendelsen og bebyggelsens omfang, placering og ydre fremtræden, skal være i overensstemmelse med lokalplanen, som kan hentes på kommunens hjemmeside www.taarnby.dk.

Grunden udbydes i henhold til bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.

Tårnby Kommune og PFA Blue Star Ejendomme P/S (PFA) har indgået en udviklingsaftale om udvikling af arealerne øst for Kastrup Metrostation, mellem Alléen og Skøjtevej. Som et led i aftalen har Tårnby Kommune indrømmet PFA en forkøbsret til grunden, matr. nr. 72 Kastrup by, Kastrup, til en mindstepris på 22.815.000 kr. ekskl. moms, svarende til 2.875 kr. ekskl. moms pr. m² byggeret. Mindsteprisen er fastsat som medianen mellem to uafhængige ejendomsmægleres vurdering af markedsprisen for grunden, med udgangspunkt i ejendommens beskaffenhed, herunder anvendelsesmuligheder, forureningsgrad, geotekniske beskaffenhed, foreliggende servitutter, byrder m.v.

Grunden udbydes således til salg for højeste bud, dog ikke lavere end mindsteprisen. Købstilbud skal angive et fast beløb. Såfremt der modtages højere købstilbud end mindsteprisen, har PFA en ret til at indtræde i det vindende købstilbud inden 3 uger efter tildelingsbeslutningen til den vindende part.

I forbindelse med salget vil der blive tinglyst en deklaration om byggepligt og tilbagekøbsret for Tårnby Kommune, hvis fristerne ikke overholdes.

Region Hovedstaden har kortlagt grunden som forurenet på vidensniveau 2 efter jordforureningsloven.

Køber skal ud over grundkøbesummen betale de tilslutningsafgifter og -bidrag, der forfalder i forbindelse med grundens bebyggelse. 

Kommunen forbeholder sig ret til at forkaste alle indkomne tilbud.

 

Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til Kommunalbestyrelsens Sekretariat, fuldmægtig Claus Nielsen, på tlf. nr. 3247 1208.

Skriftligt tilbud på køb sendes med anbefalet brev til Tårnby Kommune, Amager Landevej 76, 2770 Kastrup, eller med sikker e-mail til adressen  kommunen@taarnby.dk. Tilbud skal være kommunen i hænde senest den 25. marts 2020 ved døgnets udgang.

×

Cookie info