Udskriv

Opsætning af skilte om nabohjælp og legende børn

Nabohjaelp 2

Nabohjælp skilte

På private fællesveje kan Tårnby Kommune tillade, at der opsættes nabohjælp skilte på betingelse af, at alle beboerne er enige om at deltage i nabohjælp ordningen.

Nabohjaelp

Nabohjælp skilt på privat areal

Hvis skiltene ønskes opsat på grundejerforeningers fællesarealer eller private arealer, skal placeringen godkendes i henhold til Byggelovens § 6D, stk. 2

Du skal oplyse, hvor du ønsker skiltet/skiltene placeret samt angive størrelsen på skiltet. Vedlæg et kort med markering af placeringen.

Ansøger kan selv opsætte skiltene, når godkendelsen er modtaget.

Ansøgning sendes til: TF@taarnby.dk

Nabohjælp skilt på vejareal

Vejarealet omfatter kørebane, cykelsti, fortov og rabat.

Når skiltene ønskes opsat på vejarealet, skal Tårnby kommune godkende placering og indhente politiets samtykke. Det gælder både for veje og stier, som er private fællesveje/-stier i byer og bymæssige områder, og alle offentlige veje og stier.

Du skal sammen med din skriftlige ansøgning medsende et kort med placering af skiltet/skiltene.

Desuden er det nødvendigt med to yderligere tilladelser:

  1. De berørte grundejeres tilladelse er en forudsætning for behandlingen af ansøgningen. Denne skal I selv søge.
  2. Tilladelse fra vejejeren. Denne skal I selv søge.

Ansøgning sendes til: Kommunen@taarnby.dk

Lovhjemmel:

  • Offentlige veje og stier: Vejlovens § 80, stk. 1
  • Lov om private fællesveje: § 66, stk. 1

Nabohjælp skiltet skal opsættes på en særskilt stander

Nabohjælp skilte er ikke færdselsafmærkning. Ifølge Færdselsloven må skilte, der ikke er færdselsafmærkning, ikke placeres på eller i forbindelse med færdselstavler, afmærkning på kørebanen, signalanlæg eller anden afmærkning eller indretning på eller ved vej til regulering af eller til vejledning for færdslen.

Lovhjemmel:

  • Færdselsloven § 99, stk. 2

Legende børn skilt

I mange boligområder ønsker beboerne, at opsætte skiltet med legende børn - pigen med den røde ballon.

Pas Paa Mig

Skiltet er uautoriseret vejafmærkning og må ikke opsættes ved offentlig vej. Skiltet kan give en falsk tryghed, da skiltet ikke har en restriktion i forhold til trafikanternes adfærd, hverken i forhold til hastighed eller om at udvise særlig agtpågivenhed.

På private fællesveje og private fællesstier i byer, kan Tårnby Kommune med politiets samtykke give tilladelse til, at skiltet med legende børn opsættes. Skiltet skal opsættes på en særskilt stander.

Du skal sammen med din skriftlige ansøgning medsende et kort med placering af skiltet/skiltene.

Desuden er det nødvendigt med to yderligere tilladelser:

  1. De berørte grundejeres tilladelse er en forudsætning for behandlingen af ansøgningen. Denne skal I selv søge.
  2. Tilladelse fra vejejeren. Denne skal I selv søge.

Ansøgning sendes til: Kommunen@taarnby.dk

Lovhjemmel:

  • Lov om private fællesveje § 57, stk. 1

Generelt om tilladelsen

Som ansøger påtager man sig det fulde ansvar for de opsatte skilte.

Tårnby Kommune har ingen forpligtelse til at opsætte disse skilte på vejarealet.

Alle udgifter, herunder opsætning og vedligeholdelse til nabohjælp og legende børn skiltene er Tårnby Kommune uvedkommende.

×

Cookie info