Udskriv

Istandsættelse af private fællesveje i Tårnby Kommune

Istandsættelse af private fællesveje

Når en grundejerforening overvejer en istandsættelse af deres veje, fortove, vejafvanding m.m. opstår der ofte en række spørgsmål vedrørende selve proceduren m.v. Nedenfor er givet svar på de hyppigste spørgsmål, som kommunen bliver stillet i denne forbindelse.

Hvem er vejmyndigheden?

Det er Tårnby Kommune, der er vejmyndighed for de private fællesveje.

Hvad er en vejkendelse?

En vejkendelse er en afgørelse truffet af vejmyndigheden om istandsættelse/vedligeholdelse af en eller flere private fællesveje. En kendelse betragtes som et påbud.

Hvornår afsiges en vejkendelse?

En vejkendelse kan bl.a. igangsættes på foranledning af en grundejerforening, der ønsker at få istandsat det vejnet, der er beliggende indenfor grundejerforeningens område. Vejmyndigheden kan dog også - på eget initiativ - afsige en kendelse, såfremt vejmyndigheden vurderer, at en eller flere private fællesveje er i en sådan stand, at færdsel på vejen/vejene er til fare for trafikanterne.

Hvorfor afsigelse af en vejkendelse?

Hovedformålet med en vejkendelse er at påbyde istandsættelses-/vedligeholdelsesarbejder på en eller flere private fællesveje samt fordeling af udgifterne hertil.

Hvilke forhold skal oplyses ved ansøgning om afsigelse af en vejekendelse?

Ved ansøgning om afsigelse af en vejkendelse skal grundejerforeningen fremsende følgende oplysninger til kommunen:

  • Geografisk omfang af vejistandsættelsen.
  • Beskrivelse af indholdet af vejistandsættelsen i form af forslag til vejprojekt.
  • Indhentede tilbud fra entreprenører samt angivelse af det valgte tilbud.
  • Ønske om optagelse af kommunegaranteret vejlån med angivelse af lånets størrelse samt lånets ønskede løbetid(5-15 år) samt hvor mange af de bidragspligtige, der ønsker at betale kontant.

Hvad vil en vejkendelse indeholde?

I en vejkendelse er angivet hvilke veje istandsættelsen omfatter, istandsættelsesarbejdets omfang, hvilke grundejere, der er bidragspligtige samt de bidragspligtiges andel af udgifterne.

Hvem kan blive berørt af en vejkendelse?

De bidragspligtige til en aktuel vejistandsættelse vil normalt være de vejberettigede grundejere, hvis ejendomme grænser til den private fællesvej, der skal istandsættes. Afgørelsen af hvem, der vil være berørt af en aktuel vejistandsættelse afhænger dog af mange andre faktorer såsom eventuelle eksisterende privatretlige aftaler, om andre udøver et overdrevent slid på den/det aktuelle vej/vejnet m.v.

Hvordan meddeles en vejkendelse?

Vejmyndigheden udarbejder et forslag til en vejkendelse, der udsendes til høring hos de bidragspligtige. De bidragspligtige kan herefter inden for en høringsperiode fremkomme med indsigelser og/eller ændringsforslag. Efter høringsperiodens ophør vil vejmyndigheden - på baggrund af de indkomne indsigelser/forslag - afsige den endelige kendelse. Den endelige kendelse udsendes herefter til de bidragspligtige.

Hvordan fås et kommunegaranteret vejlån?

Tårnby Kommune kan ved afsigelse af en vejkendelse åbne mulighed for at stille garanti for et samlet vejlån, der optages af grundejerforeningen. Skønt det er grundejerforeningen, der optager det samlede vejlån, er det de enkelte grundejere - angivet i kendelsen - der hæfter for deres andel af udgifterne.

Hvem opkræver ydelser til vejlån?

Grundejerforeningen har ansvaret for opkrævning og indbetaling af de ydelser, der tilfalder pengeinstituttet. Såfremt en bidragspligtig låntager ikke betaler sin andel af ydelsen rettidigt, har vejmyndigheden mulighed for at indfri det udestående og herefter inddrive beløbet(samt eventuelle omkostninger herved) ved udpantning i den pågældendes ejendom.

Hvad er en kontant betaler?

De bidragspligtige har også mulighed for at betale deres andel af udgifterne af den aktuelle vejistandsættelse kontant og herved blive fritaget fra yderligere udgifter i form af renteudgifter til et eventuelt vejlån.

Yderligere information om vejistandsættelse af private fællesveje kan man få ved at kontakte Teknisk Forvaltning, Ejendomscentret.

 

 

×

Cookie info