Udskriv

Ændringer i privat fællesvejs indretning og afmærkning

Veje Og Biler

Grundejerne må ikke foretage ændringer ved en privat fællesvejs indretning eller anlæg, afspærre vejen eller etablere eller ændre foranstaltninger med henblik på regulering af færdslen uden vejmyndighedstilladelse.

I skal derfor lave et projekt, der overholder vejreglerne og i nogen tilfælde bekendtgørelse om afmærkning, eksempelvis ved opsætning af autoriserede færdselsskilte, afmærkning på kørebane m.m. Ansøgningen skal indeholde målfaste tegninger. I de fleste tilfælde anbefaler vi, at I bruger en rådgiver, fordi de fleste trafikreguleringer kræver teknisk indsigt.

Det er kommunens opgave at behandle ansøgningen, men vi rådgiver ikke i, hvilken trafikal løsning I skal vælge, og hvordan projektet skal udformes.

Lovgrundlag

Lovgrundlaget er Privatvejslovens § 57.

Krav til tegninger

Ansøgningen skal indeholde 2 forskellige tegninger, som skal vedhæftes ansøgningen som pdf-fil:

1. En målfast tegning i 1:250

Den skal vise de nuværende forhold og de ændringer, der søges om tilladelse til, husk markering af:

  • bump
  • afmærkning (skilte, vigelinjer m.v.)
  • overkørsler (indkørsler) til ejendommene

2. En målfast oversigtstegning i 1:1000

En tegning af hele vejstrækningen eller område. Tegningen skal vise den nuværende indretning af vejene og den ændring, der søges om tilladelse til fx:

  • fartdæmpet område
  • fartdæmpende skiltning
  • andre trafikreguleringer, hvis der er sådanne (fx ensretning)
  • hajtænder (vigelinjer)

Tegningen skal dække det område, som er nødvendigt for at lave en trafikal vurdering af det, der søges om.

Tilladelser

Det er nødvendigt med to tilladelser:

  • De berørte grundejeres tilladelse er en forudsætning for behandlingen af ansøgningen. Denne skal I selv søge.
  • Kommunen skal godkende projektets udformning og desuden skal politiets samtykke være indhentet af kommunen.

Begge tilladelser skal foreligge, før projektet må udføres. Vi opfordrer til, at grundejernes tilladelse indhentes, før I søger kommunens. På den måde kan grundejernes respons indarbejdes i projektet og vi kan undgå en myndighedsbehandling af et projekt, der ikke er tilslutning til.

Når kommunen giver tilladelse til at trafikregulere på de private fælleveje, er der alene tale om en offentligretlig tilladelse.

I skal selv sikre jer den privatretlige tilladelse, som I skal søge hos de grundejere, som bliver berørt af trafikreguleringen.

Det er juridisk altid de tilgrænsende grundejere, der har pligt til at vedligeholde fortov og kørebane udfor deres ejendom og dermed også eventuelle trafikale foranstaltninger, som f.eks. steler, skilte, kørebaneafmærkning m.m. Dette gælder uanset, hvem der ejer vejen og er fastlagt i privatvejsloven.

Den privatretlige tilladelse betyder, at de berørte grundejerne er indforstået med, at trafikreguleringen etableres. Kommunen kan ikke tage stilling til den privatretlige tilladelse. Kan de berørte grundejere ikke blive enige, kan uenigheden kun afgøres af domstolen ved retssag.

Ansøgningen sendes til kommunen@taarnby.dk og Tårnby Kommune, Teknisk Forvaltning, Amager Landevej 76, 2770 Kastrup

×

Cookie info