Udskriv

Oplysningspligt efter databeskyttelsesforordningen

Databeskyttelse

Oplysningspligt efter databeskyttelsesforordningen ved pålæggelse af parkeringsafgift og køb af parkeringslicens mv.

Tårnby Kommune behandler personoplysninger om dig som ejer/bruger af køretøjet i forbindelse med administrationen af parkeringsområdet i Tårnby Kommune. Dette kan skyldes flere forhold, f.eks. at dit køretøj er blevet pålagt en parkeringsafgift, at du har ansøgt om en parkeringslicens eller købt en 24 timers parkeringslicens på en måde, hvor det registreres, at det er dig, der har betalt herfor. Dette medfører, at vi efter databeskyttelsesforordningen skal give dig nedenstående oplysninger.

1. Dataansvarlig
Tårnby Kommune er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger. Vores kontaktoplysninger er følgende:

Parkeringsservice Tårnby Kommune
Teknisk Sekretariat
Amager Landevej 76
2770 Kastrup
Telefon 32 47 11 11.

Sikker post til Teknisk Sekretariat(kræver nemID)

2. Kommunens databeskyttelsesrådgiver

Hvis du har spørgsmål til vores håndtering af dine persondata, er du velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

3. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger.

Kommunen behandler personoplysninger om dig som ejer/bruger af motorkøretøjet i forbindelse med administrationen af parkeringsområdet i Tårnby Kommune. Dette kan skyldes flere forhold, f.eks. at dit køretøj er blevet pålagt en parkeringsafgift, at du har ansøgt om en beboerlicens eller købt en 24 timers parkeringslicens, hvoraf det fremgår, at det er dig, der har betalt herfor. Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger i øvrigt af databeskyttelseslovens § 8, stk. 1, og § 11 samt af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c og e.

4. Kategorier af personoplysninger

Vi behandler primært almindelige personoplysninger (ikke-følsomme oplysninger) om dig, det vil sige oplysninger efter databeskyttelsesforordningens artikel 6. Vi benytter dit personnummer i vores behandling af din sag. Oplysninger om pålæggelse af en parkeringsafgift skal i databeskyttelsesretlig forstand behandles ligesom en oplysning om strafbare forhold, selvom der er tale om en afgift og ikke en straf, og vi behandler derfor oplysningerne herom, når det er nødvendigt for varetagelsen af vores opgaver i overensstemmelse med databeskyttelseslovens § 8. Endelig behandler vi efter omstændighederne også følsomme oplysninger om handicap i sager, hvor det er nødvendigt og i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens artikel 9.

5. Hvor dine personoplysninger stammer fra.

Vi indhenter også personoplysninger om dig fra det digitale motorregister (DMR) og Det Centrale Personregister (CPR). Vi har endvidere normalt i sager om pålagte parkeringsafgifter indhentet oplysninger på selve det sted, hvor parkeringsafgiften er blevet pålagt, herunder normalt bl.a. fotos af køretøjet. I sager, hvor der er ansøgt om en parkeringslicens, vil kommunen som udgangspunkt behandle de oplysninger, som fremgår af ansøgningen, men da kommunen har pligt til at oplyse sagen, vil kommunen efter omstændighederne også kunne behandle andre relevante oplysninger.

6. Opbevaring af dine personoplysninger

Oplysninger vil som udgangspunkt skulle arkiveres af kommunen, hvorfor disse ikke kan slettes, før kommunen efter arkivreglerne har fået en såkaldt kassationshjemmel hertil, og der samtidig ikke længere er et retligt eller administrativt behov for at gemme oplysningerne.
Dette indebærer, at kommunen i sager om parkeringsafgift som udgangspunkt opbevarer dine personoplysninger i op til fem år efter, at sagen er afsluttet.

7. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandlinger af oplysninger om dig. Hvis du vil bruge dine rettigheder, skal du kontakte os. Se kommunens kontaktoplysninger ovenfor i afsnit 1.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som kommunen behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. Du har også ret til at få dine oplysninger suppleret med yderligere oplysninger, hvis dette vil gøre dine personoplysninger mere fuldstændige og/eller ajourførte.

Ret til sletning

Da kommunen er en offentlig myndighed, vil kommunen som udgangspunkt alene kunne slette oplysninger om dig, når vi ikke længere har pligt til at opbevare oplysningerne, jf. det anførte herom ovenfor under afsnit 6.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod kommunens ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Dette gælder dog kun, hvis kommunens behandling hviler på databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder.


8. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.

Parkeringsservice Tårnby Kommune
Teknisk Sekretariat
Amager Landevej 76
2770 Kastrup
+45 32 47 11 11

Tårnby Kommunes åbningstider:
Mandag - Onsdag kl. 10:00 - 14:00
Torsdag kl. 10:00 - 17:30
Fredag kl. 10:00 - 13:30

×

Cookie info