Udskriv

Vintervedligehold

Vintervedligehold

Her kan du læse om vejenes vedligeholdelse i forbindelse med vintervejr.

Det gør Tårnby Kommune

Vejvæsenet rydder sne og bekæmper glatføre døgnet rundt på de vigtigste offentlige veje, pladser og stier.

Boligveje og gangstier vil normalt kun blive ryddet for sne og glatførebekæmpet inden for normal arbejdstid.

Kun kørebaner og cykelstier ordnes af Tårnby Kommune

På kommuneveje fjerner kommunen sneen og bekæmper glatføre på både kørebaner og cykelstier. Dette arbejde udføres døgnet rundt - prioriteret efter vejens vigtighed.

Grundejerne skal selv rydde og glatførebekæmpe såvel fortovet som indgange og overkørsler.

Snebunker må aldrig lægges på cykelsti, men skal lægges i kanten af fortovet eller langs kørebanekanten hvis der er plads.

På følgende to kort ses prioriteringen af snerydningen på henholdsvis de kommunale veje og stier i Tårnby Kommune, hvor klasse I er de ruter der prioriteres først og efterfølgende klasse II og klasse III til sidst. I kortene kan du søge enten på en adresse eller ved at zoome ind i kortet.

Kort over prioriteringen af snerydningen på de kommunale VEJE

Kort over prioriteringen af snerydningen på de kommunale STIER

De tidligere amtsveje

Pr. 1. januar 2007 overtog Tårnby Kommune ansvaret for de tidligere amtsveje - Amager Landevej, Englandsvej, Kystvejen og Tømmerupvej. På disse veje vil kommunen fremover fjerne sneen og bekæmpe glatføre på kørebaner og cykelstier.

Grundejere, der bor ud til de tidligere amtsveje, skal fremover selv rydde og glatførebekæmpe såvel fortovet som indgange og overkørsler.

Det skal grundejeren gøre

Grundejeren har pligt til at rydde sne og glatførebekæmpe fortove udfor deres ejendom - og det gælder alle fortove rundt om ejendommen! Fortove skal være ryddet for sne og glatførebekæmpet mellem kl. 7 om morgenen og kl. 22 om aftenen.

Undskyld - vi kaster med sneen…

Under Vejvæsenets snerydning af veje og stier kan det ske, at fejemaskinerne kommer til at kaste sneen ind på fortove og indkørsler, som grundejer allerede har ryddet. Det er selvfølgelig ærgerligt for den, der lige har ryddet - men grundejeren har alligevel pligt til at fjerne sneen endnu engang.

Private fællesveje

Snerydning og glatførebekæmpelse på private fællesveje i bymæssig bebyggelser (i byzonen) påhviler de tilgrænsende ejendomme - og hver grundejer skal derfor fjerne sne og bekæmpe glatføre såvel på fortovene som på kørebanen ud til vejens midte.

På landet (i landzonen) er det brugere med vejret til den pågældende private fællesvej, der skal rydde for sne og træffe foranstaltninger mod glat føre.

Hjælp postbuddet, hjemmehjælpen og renovatøren!

Grundejerne skal sørge for at indkørsler, indgange, udvendige trapper samt adgang til og plads omkring affaldsstativ holdes farbare og sikre. Sker dette ikke, kan man risikere at servicen udebliver. Ligeledes skal pladsen omkring brandhaner o.lign. holdes ryddet for sne.

Relaterede links

×

Cookie info