Udskriv

Træbeskæring og hækklipning

Træbeskæring og hækklipning

Læs her om din pligt til at klippe hækken og beskære træerne, så de ikke generer på fortov, cykelsti eller vej.

Vejledning om beskæring af beplantning mod vejareal

Træer og buske på private arealer langs vejene (både offentlige veje og private fællesveje) skal beskæres, så de ikke er til gene for færdslen.

Hvis beplantningen har bredt sig ud over vejanlægget er det ikke kun til gene for de forbipasserende, men også for belysningen, vedligeholdelsen af vejanlægget, udsynet til skiltning mv. I nogle tilfælde kan oversigtsforholdene være forringet på grund af beplantningen, hvilket har betydning for trafiksikkerheden.

Træer og buske bør beskæres således at:

  • Fortove og kørebaner kan bruges i fuld bredde. Hække og buske skal derfor klippes tilbage til skellinjen.
  • Frihøjden over kørebanen er mindst 4,2 m.
  • Frihøjden over fortov, cykelstier og rabatter er mindst. 2,75 m. Dog gælder frihøjden over kørebanen også for den nærmeste meter ud over kørebanekanten.

Se beskrivelse på tegning

Skellinjen ligger typisk ved bagkanten af el-skabe, lysmaster, vejskilte mv, som normalt er at finde ca. 30-50 cm fra fortovsflise bagkant". Ved beskæring skal man være opmærksom på at grene tynges ned, når de er våde.

§ 11. i Hegnsloven

Hegn langs gade, vej, sti eller plads, som er åben for almindelig færdsel eller udlagt til brug for flere særskilt matrikulerede og i særligt eje værende ejendomme, skal rejses helt på egen grund og levende hegn plantes i en sådan afstand fra vejens areal, at bevoksningen til enhver tid kan holdes indenfor skellinjen.

Kommunen kan dog kræve andre frihøjder end ovenstående, hvis det i konkrete tilfælde er nødvendigt af hensyn til færdslen eller vejens istandsættelse.

Kommunen kan i henhold til Vejlovens § 103, stk. 2 og Privatvejslovens § 61, stk. 2 kræve beplantning beskåret såfremt dette vurderes at være til fare eller gene for færdslen.

Vejledning om beskæring af beplantning mod luftledninger

Tårnby Kommune er vejmyndighed for alle kommuneveje og private fællesveje i kommunen.

Træer og buske på private arealer (både på offentlige veje og private fællesveje) skal beskæres, så de ikke kommer i berøring med luftledninger.

For høj beplantning, kan dette være forbundet med risiko for nedrivning af ledninger ved stormvejr, hvilket resulterer i strømafbrydelse. Beplantning i nærheden af luftledninger kan også være forbundet med fare i regnvejr, da vand leder strømmen. 

Man bør derfor altid sørge for at ens beplantning ikke når op i nærheden af luftledningerne. 

Det grå felt i denne beskrivende figur viser de respektafstande, som under ingen omstændigheder må overtrædes af privatpersoner, hverken ved beskæring af beplantning eller udførelse af andet arbejde. 

Såfremt beplantningen er vokset op og berører luftledningerne, eller det ikke er muligt at beskære beplantningen uden at overskride respektafstandene, skal arbejdet udføres af autoriseret personel. Kontakt eventuelt kommunen for yderligere information.

Ved beskæring skal man være opmærksom på at grene tynges ned, når de er våde.

Kommunen kan i henhold til Vejlovens § 87 og Privatvejslovens § 61, stk. 2 kræve beplantning beskåret såfremt dette vurderes at være til fare eller gene for færdslen.

×

Cookie info