Udskriv

Regulativ for ophængning af bannere i Tårnby Kommune

Tegning af vej i uendeligheden

Formålet med dette regulativ er, at fastlægge retningslinjer for bannerophængning for enkeltstående foreningsarrangementer mv. på Tårnby Kommunes veje.

Lovgrundlag

Opsætning af bannere på offentlige veje er en særlig råden over vejarealet og kræver derfor tilladelse fra Tårnby Kommune. Benyttelse af vejarealer er beskrevet i "Bekendtgørelse af lov om offentlige veje", Vejlovens § 80 og Privatvejslovens § 66. Loven kan ses på www.retsinfo.dk.

Hvem kan få tilladelse til at ophænge bannere?

Tilladelsen udstedes alene til kommunale arrangementer eller arrangementer med kommunal støtte, der afholdes i Tårnby Kommune. Arrangementer som er af betydning for hele byen eller med bred deltagelse af offentligheden.

Ansøgning

Forudsætning for at få tilladelse til ophængning af bannere kræver at Tårnby Kommune modtager en ansøgning fra berettigede organisationer med angivelse af udformning(layout) og tidsrum for ophæng.

Hvem skal ophænge bannerne?

Bannere skal ophænges af ansøgeren. Anbringelse af bannere sker uden ansvar for Tårnby Kommune, som heller ikke påføres udgifter herved.

Periode for opsætning

Ansøgning mindst 3 måneder før ophængning og svar gives senest 1 måned før ophængning. Der må annonceres 1 arrangement ad gangen i op til nævnte 4 steder. Ophængning i max. 3 uger.

Opsætning og nedtagning af bannere

Opsætning og nedtagning af bannere m.v. skal ske efter de gældende regler på området (f. eks afmærkning af vejarbejder) og i overensstemmelse med god og anerkendt faglig skik. Hvis der i forbindelse med opsætning/nedtagning sker skade på mast skal ansøgeren selv udbedre skaden og betale denne udgift. Hvis skaden ikke er udbedret indenfor den frist, der er fastsat af Tårnby Kommune, vil kommunen lade arbejdet udføre for ansøgerens regning.

Materiale

Bannere skal være fremstillet solidt og kunne modstå daglig slitage og vejrlig. De må ikke hænge og slaske i vinden eller kunne falde af.

Ansvarsforsikring

Tilladelsens indehaver skal tegne en ansvarsforsikring, der dækker for skader, mens tilladelsen er i kraft. Kopi skal indsendes til Tårnby Kommune, inden ophængning af bannerne.

 

Retningslinjer

1. Ophængning af bannere skal ske på følgende 4 veje og skal fastspændes til følgende lysmaster som er forberedt til ophængning af bannere på Tårnby Kommunes veje:.

 

  1. Løjtegårdsvej ved nr. 103
  2. Tårnbyvej ved nr. 20
  3. Kongelundsvej ved nr. 266
  4. Kastrupvej ved Misteltensvej

 

2. Bannere må ophænges i max. 3 uger.

 

3. Bannere skal bindes fast med underkant mindst 2,3 meter over fortov og overkant mindst 1,5 meter under laveste el-ledning.

 

4. Bannere må ikke ophænges på master, som i forvejen bærer andre plakater/bannere.

 

5. Bannere skal være udført på sådan en måde, at de er vindsikre med huller gennem øvre og nedre kant med kraftig snor igennem.

 

6. Bannere må ikke være større end: L: 8 meter og H: 1,5 meter.

 

7. Hvis bannere er sat op, så der er risiko for trafiksikkerheden eller, hvis bannere med tilhørende fastgørelsesmidler ikke er fjernet ved fristens udløb, vil Teknisk Forvaltning fjerne dem for den ansøgers regning.

 

8. Bannerne må ikke placeres på en sådan måde, at de er til gene for de trafikale oversigtsforhold.

 

9. Bannerne skal efterses dagligt af ansøgeren.

 

 

×

Cookie info