Udskriv

Regulativ for etablering af reserverede handicappladser

Formålet med dette regulativ er at fastlægge retningslinjer for etablering af handicap p-pladser i Tårnby Kommune, og at sikre ensartet sagsbehandling af ansøgninger.


På offentlige veje:

Som udgangspunkt etablerer Tårnby Kommune kun offentlige handicappladser, som kan benyttes af flere personer.

Der er dog mulighed for at ansøge om en handicapplads, som er reserveret til dit køretøj, hvis der er særligt tungtvejende hensyn at tage. Beskrevet i færdselslovens § 92, stk. 3: "Når særlig tungtvejende hensyn taler herfor, kan vejmyndigheden efter stk. 1 træffe bestemmelse om, at en parkeringsplads skal reserveres til et eller flere bestemte køretøjer, som anvendes af en person med handicap."

Når du ansøger, skal du sende os:

  • Navn, adresse, tlf. nr. og evt. e-mail adr.
  • Beskriv hvor på offentlig vej du ønsker pladsen oprettet og pladsens størrelse: alm. personbil (5 m lang) eller bil med lift eller lignende bagtil (8 m lang).
  • Beskriv hvis der er andre forhold der skal tages hensyn til (f.eks. ved ind- og udstigning).
  • Du skal fremsende kopi af dit handicapkort,
  • Du skal fremsende kopi af din bils registreringsattest
  • Du skal endvidere fremsende kopi af en lægeudtalelse, der dokumenterer behovet, herunder hvor langt du kan gå.

Vi skal bruge alle oplysningerne for at kunne træffe en afgørelse.

Såfremt din ansøgning imødekommes, forsøger vi at placere pladsen bedst muligt ud fra dine ønsker, men du skal være opmærksom på, at pladsen kun etableres, hvis de trafikale forhold tillader det, der er et tilstrækkeligt antal ledige p-pladser det pågældende sted, (ca. 1 handicapplads for hver 10. p-plads) og der er dokumenteret et særligt behov.

Tårnby Kommune anlægger og afholder kun udgifter til reserverede handicappladser på offentlige veje.

En reserveret handicapplads skal som udgangspunkt benyttes dagligt. Hvis parkeringspladsen står ubenyttet hen i længere perioder, f.eks. i forbindelse med længerevarende ferier, ophold i sommerhus/kolonihave el. lign., skal du kontakte Tårnby Kommune, så vi kan få afklaret hvad der skal ske med din parkeringsplads i mellemtiden.

Du skal underrette Tårnby Kommune, hvis du ikke længere har brug for pladsen. Dette kan være hvis behovet ændrer sig, du flytter, eller hvis du ikke længere har bil.

På private fællesveje (se nedenfor angående privat fællesvej i landzone):

Hvis der er tale om en handicapplads på en privat fællesvej i byzone, skal vejejer eller bruger med vejejernes accept søge vejmyndighedens godkendelse (Teknisk Forvaltning.) Hvis ansøgningen imødekommes, sendes forslaget til Politiets samtykke. Herefter sender vejmyndigheden tilladelse til ansøger til at udføre parkeringsafmærkningen. Udgiften afholdes af ejer eller ansøger og er Tårnby Kommune uvedkommende. Når handicappladsen er etableret, færdigmeldes den til Teknisk Forvaltning, som kommer ud og besigtiger arbejdet.

På privat område/privat vej:

Såfremt du bor på en privat vej/et privat område (herunder boligselskab) med egen parkeringsmulighed skal ejer/Boligselskab eller bruger med ejers accept søge politiets godkendelse. Udgiften afholdes af ejer eller ansøger og er Tårnby Kommune uvedkommende.

Hvis der ønskes etableret en særskilt handicapplads på en privat fællesvej i landzone, gælder samme regler som ved privat vej.

Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv.

Tårnby Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder flere informationer her.

 

×

Cookie info