Udskriv

Overkørsler

Ny Overkoersel

Læs nærmere om bestemmelserne om overkørsler til private ejendomme.

Overkørselsregulativ for Tårnby Kommune

§ 1 Lovhjemmel og formål

§ 2 Ansøgning om udførelse af en overkørsel

§ 3 Udformning

§ 4 Behandling af ansøgning

§ 5 Etablering af overkørsel

§ 6 Færdigmelding og godkendelse

§ 7 Vedligeholdelse af overkørsler

§ 8 Nedlæggelse af overkørsel

§ 1 Lovhjemmel og formål

Dette regulativ for etablering af overkørsler i Tårnby Kommune er udarbejdet med hjemmel i Vejlovens § 49 stk. 1 (lov om offentlige veje lov nr. 1520 af 17.12.2014) og Privatvejslovens § 62-65 (lov om private fællesveje lov nr. 1537 af 21.12.2010).

Regulativet bestemmer, hvorledes overkørsler til private ejendomme skal udføres samt regler omkring nedlæggelse af en overkørsel.

Regulativet gælder for offentlige veje samt private fællesveje i byzone.

Formålet med regulativet er at skabe ensartede regler for placering og udformning af overkørsler under hensyntagen til trafikken, trafiksikkerhedsmæssige og vejtekniske forhold.

Som udgangspunkt skal der etableres en overkørsel, hvor færdsel fra en tilstødende ejendom til vej sker på tværs af cykelsti, fortov, gangsti eller rabat. Det er den tilstødende grundejers pligt at etablere overkørslen for egen regning.

Regulativet er vedtaget af Kommunalbestyrelsen i Tårnby i egenskab af Vejmyndighed i henhold til Vejlovens § 7 og Privatvejslovens § 1, stk.2.

Det er ulovligt at etablere en overkørsel uden godkendelse. En overkørsel til én ejendom må kun benyttes af den ejendom, hvortil tilladelsen til overkørslen er givet. 

§ 2 Ansøgning om udførelse af en overkørsel

Ansøgning om udførelse (herunder ændring) af en overkørsel skal fremsendes til Tårnby Kommune til behandling. Ansøgningen skal være ledsaget af en skitse, der viser overkørslens beliggenhed i forhold til vejskel og gerne med angivelse af evt. vejudstyr (f. eks. kabelskabe og lysmaster). Afstand fra overkørslen til naboskel skal være angivet på skitsen samt bredden på overkørslen. Desuden skal det klart fremgå af ansøgningen om der er tale om en overkørsel til personvogn (egenvægt < 3500 kg) eller erhvervskøretøjer (egenvægt > 3500 kg). Det skal fremgå af ansøgningen, at overkørslen er dimensioneret til det forventede brug.

Ansøgning sendes til Teknisk Forvaltning. 

§ 3 Udformning

Udformning og dimensionering af overkørsler afhænger af anvendelsen.

Overkørsler skal som udgangspunkt anlægges vinkelret på kørebanens kant.

Overkørsler til personkøretøjer med en egenvægt under 3500 kg. skal udformes efter beskrivelse i regulativets bilag 1.

Øvrige overkørsler skal i princippet udføres efter samme retningslinier dog med en dimensionering, der svarer til det forventede brug ud fra gældende normer og regler. 

§ 4 Behandling af ansøgning

Teknisk Forvaltning anbefaler standardoverkørsler af 3-5 meters bredde. Enhver ansøgning, uanset overkørslens bredde, vil blive vurderet, inden der gives en tilladelse.

Følgende forhold vil blive undersøgt og danne grundlag for en beslutning:

  • De trafiksikkerhedsmæssige forhold (eks: evt. ændring af dobbelte spærrelinjer til punkterede vognbanelinjer ud for overkørslen, oversigtsforholdene ved udkørsel og afstanden til vejkryds).
  • Hensynet til øvrige borgeres mulighed for adgang til deres ejendomme
  • Mulighed for almindelig kantstensparkering i området
  • Overkørslens placering i forhold til eventuelle faste genstande i vejarealet.

Teknisk Forvaltning vurderer, om ansøgningen i særlige tilfælde skal forelægges til politisk godkendelse i Tårnby Kommunes Teknik- og Miljøudvalg. (F.eks. ved større byggeprojekter, så som ændring af ejendommen fra bolig til erhverv eller omvendt, som vil medføre større trafikale ændringer, ny udstykkede grunde uden eksisterende overkørsler).

En tilladelse til etablering af overkørsel er gældende i 2 år fra udstedelsesdato.

En tilladelse til etablering af overkørsel på privat fællesvej er en offentligretlig tilladelse, hvilket betyder at tilladelsen først kan udnyttes såfremt ansøger har privatretlig grundlag herfor. Først og fremmest betyder det, at der skal opnås tilsagn fra vejejer og om nødvendigt også fra de øvrige vejberettigede.

§ 5 Etablering af overkørsel

Arbejdet skal udføres fagligt korrekt efter gældende normer og regler.

Grundejer eller dennes entreprenør hæfter for alle skader på eksisterende vejudstyr, vejtræer og ledningsanlæg, som måtte blive påført under anlægget.

Arbejdet og materialer skal afmærkes i henhold til gældende vejregler for "Afmærkning af vejarbejder". 

§ 6 Færdigmelding og godkendelse

Færdigmelding kan først ske når etableringen af overkørslen er fuldført herunder omfattes også reparationer af tilstødende belægninger og evt. skader på eksisterende vejudstyr.

Når anlægget af den tilladte overkørsel er færdigt skal der ske en færdigmelding til Tårnby Kommune, Teknisk Forvaltning enten telefonisk eller via mail til kommunen@taarnby.dk.

Tårnby Kommune kan til en hver tid kræve overkørsler, der er udført uden godkendelse flyttet eller ombygget så de fremstår i overensstemmelse med dette regulativ.

Tårnby Kommune kan kræve anlæggelse af overkørsel efter dette regulativ såfremt en grundejer ikke sørger for anlæggelse af en godkendt overkørsel, hvor denne er nødvendig. 

§ 7 Vedligeholdelse af overkørsler

På offentlig vej overgår overkørslen efter færdigmelding og godkendelse til kommunens drift- og vedligeholdelse. 

På private fællesveje er det den tilstødende grundejers pligt, at vedligeholde sin overkørsel, således at den altid er i god forsvarlig stand. Teknisk Forvaltning kan om nødvendigt udstede påbud om at forholdene bringes i orden, hvis grundejeren ikke automatisk sørger for udbedring af eventuelle skader.

Såfremt fortovet i tilknytning til en overkørsel beskadiges, som følge af brugen af denne, kan Teknisk Forvaltning kræve bredden af overkørslen udvidet eller at der træffes andre foranstaltninger. 

§ 8 Nedlæggelse af overkørsel

En overkørsel kan kun nedlægges efter anmeldelse til  Teknisk Forvaltning, hvor overkørslen som følge af andre forhold er blevet overflødig. Hvis en ny overkørsel skal erstatte en gammel skal dette fremgå af ansøgningsmaterialet jfr. § 7

×

Cookie info