Udskriv

Regulativ for mobilt gadesalg

Ladecykel

Formålet med dette regulativ er, at fastlægge retningslinjer for salg fra mobile enheder på vejarealer i Tårnby Kommune (Kommuneveje og Private Fællesveje).

Lovgrundlag:

Salg fra mobile enheder på offentlige veje og private fællesveje er en særlig råden over vejarealet hvorfor det kræver tilladelse fra Tårnby Kommune. Benyttelse af vejarealer er beskrevet i "Bekendtgørelse af lov om offentlige veje", Vejloven § 80 og Privatvejsloven § 66. Lovene kan ses på www.retsinfo.dk.

Kommuneplan:

Der henvises til Kommuneplanen, § 2.14.

Stk. 1: "Mobilt salg (omførsel). Salg fra mobile enheder (f.eks. fiskebiler og kaffecykler) kan ske i overensstemmelse med Lov om næring og Erhvervsstyrelsens retningslinjer. I Tårnby Kommune kan tilladelse til mobile salgsenheder som udgangspunkt fås i forbindelse med centerområder, hvis det i øvrigt kan godkendes af grundejeren. For vejarealer skal tilladelse indhentes hos vejmyndigheden (Tårnby Kommune)."

Stk. 2: "Der kan kun i forbindelse med særlige arrangementer opnås tilladelse til salg fra mobile enheder i parker og andre fritidsarealer (sportspladser, havne og naturarealer)." Ansøgning om tilladelse hertil fremsendes til vejmyndigheden (Tårnby Kommune).

Øvrige vilkår:

Kopi af godkendelse fra Erhvervsstyrelsen samt Fødevarestyrelsen skal fremsendes sammen med ansøgning til www.taarnby.dk under Veje og Trafik, Brug af Vejarealer, Råden over vej.

Gadesalget må ikke være til gene for trafikken og tilgængeligheden.

Mindre mobile enheder, f.eks. ladcykler, kan sælge fra fortov, som har en bredde, så almindelig færdsel ikke generes.

Ved salg fra parkeringspladser skal gældende restriktioner overholdes.

Hvis gadesalget optager en fast plads dagligt i mere end 30 minutter ad gangen, vil det blive betragtet som ulovlig stadehandel.

Henstillinger fra Politi og Brandvæsen skal straks efterkommes.

Tilladelsen skal forevises på forlangende.

Eventuelt affald skal fjernes. Regulativ ses på www.taarnby.dk under Miljø, Affald.

Overholdes disse betingelser ikke, kan Tårnby Kommune tilbagekalde tilladelsen med øjeblikkelig virkning.

×

Cookie info