Udskriv

Fritagelse for undervisning til fordel for deltagelse i musikundervisning eller eliteidræt

fritagelse for undervisning

Elever, der ønsker at deltage i musikundervisning eller eliteidræt, kan blive delvist fritaget fra anden undervisning,

Folkeskoleloven giver mulighed for at elever, der ønsker at deltage i musikundervisning eller eliteidræt, kan blive delvist fritaget fra anden undervisning, hvis eleven opfylder sin undervisningspligt på den kommunale folkeskole.

Lovtekst:

Efter folkeskoleloven § 33, stk. 9, kan skolens leder efter anmodning fra forældrene tillade, at en elev i begrænset omfang opfylder sin undervisningspligt ved at deltage i undervisning i en kommunal eller statsligt støttet musikskole eller ved eliteidrætsudøvelse i en idrætsforening.

Elever der ønsker fritagelse for undervisning skal opfylde følgende punkter:

Musikundervisning:

  • Elever, der går på en kommunalt støttede musikskole og begynder musikundervisningen så tidligt, at den falder sammen med den længere skoledag.

Eliteidræt: Alle punkter nedenfor skal være opfyldt:

  • Elever, der udøver idræt på eliteniveau, som kræver så meget træning, at det er vanskeligt at nå det i lyset af den længere skoledag.
  • Elever, der opfylder Undervisningsministeriets retningslinjer, som følger DIF's og Team Danmarks Elitesportsudvalgs definition af eliteidræt (Klubeliten er idrætsfolk, som deltager på højeste niveau  i nationale konkurrencer)

Ex. - fodbold: Eleven spiller i den bedste række i sin årgang nationalt.                                 Ex. - svømning: Eleven skal være blandt de 16 bedste i sin årgang nationalt - svarende til semifinale ved Dansk Årgangsmesterskaber

  • Elever, der træner/konkurrerer min. 12 timer om ugen i en idrætsforening

Hvordan og i hvilket omfang kan en elev fritages fra undervisning

Fritagelsen skal som udgangspunkt finde sted i valgfagstimer eller i den understøttende undervisning. Der kan gives fri fra fagundervisning, hvis skoleledelsen vurderer, at det er fagligt forsvarligt i forhold til elevens faglige progression.

Skoleledelsen vil blandt andet foretage en vurdering af, hvorvidt fritagelsen kan ske på de ønskede tidspunkter eller bør lægges i anden form for undervisning. Derudover kan der også være et hensyn at tage til resten af klassen.

  • Der kan ikke gives helt fri i samme fag gennem længere perioder, da eleven derved ikke vil kunne nå målene for det pågældende fag. Man kan for eksempel ikke erstatte idrætsundervisningen i skolen med eliteidræt i en idrætsforening
  • En musikskoleelev vil typisk kunne fritages en enkelt lektion om ugen. En eliteidrætsudøver kan højst fritages op til fire lektioner ugentligt
  • Fritagelsen skal ske efter anmodning fra forældrene og med underskrift fra musikskolen/idrætsforeningen med efterfølgende godkendelse af skolens leder

Sådan ansøger forældre om fritagelse for undervisning

Ønsker du at ansøge om undervisningsfritagelse, skal du udfylde den vedlagte fritagelsesblanket. (bilag 1 til denne skrivelse)

Blanketten afleveres til skolelederen, der i samråd med klassens lærere og elevens forældre vurderer, hvorvidt ansøgningen kan imødekommes. Her sikres at eleven opfylder kriterierne for fritagelse nævnt i retningslinjerne ovenfor, og at fritagelsen er fagligt forsvarlig i forhold til elevens faglige progression.

Hvis ansøgningen godkendes, underskriver skolelederen fritagelsesblanketten, og fritagelsen fra undervisningen kan herefter træde i kraft.

Du vil modtage et svar på din ansøgning senest 14 dage efter, du har givet blanketten til skoleledelsen.

 

Hent vejledning og fritagelsesblanket her

×

Cookie info