Udskriv

Pasning af nærtstående med alvorlig sygdom eller handicap

Aakande

Der er mulighed for at du kan passe en nærtstående med alvorlig sygdom eller handicap i en periode på op til 6 måneder efter Servicelovens § 118.

Formålet med orloven er, at give mulighed for at ansætte en person, der ønsker at passe en nærtstående med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Ordningen giver mulighed for at blive ansat til at varetage pasnings- og omsorgsopgaver for en nærtstående i en periode, hvor det enten overvejes, hvilke foranstaltninger der på sigt er behov for, eller hvor der er behov for i en afgrænset periode at varetage opgaver, der er uforenelige med at passe et erhvervsarbejde.

Formålet kan også være at varetage særlige omsorgsopgaver, som f.eks. deltagelse i behandlinger på sygehus samt praktiske og sociale støttefunktioner. Formålet med ordningens fleksibilitet er at understøtte de meget forskelligartede og skiftende behov for pleje og omsorg, der ofte kendetegner alvorlige sygdomsforløb og handicap.

Du kan ansøge om ordningen med denne blanket.

Betingelserne for at få bevilget orloven er følgende:

  • At alternativet til pasning i hjemmet er at plejebehovet svarer til et fuldtidsarbejde. Vurdering af plejebehovet omfatter hjælp til praktiske og personlige opgaver, heri skal også indgå om der er behov for at den ansatte deltager ved kontrol, behandling eller indlæggelse pga. den nærtståendes alder, svækkelse, udviklingshæmning mv. Opgaver med kørsel i forbindelse med kontrol eller behandling skal også indgå. Det er den samlede vurdering af borgerens plejebehov og dertil knyttede opgaver, der skal have et omfang svarende til et fuldtidsarbejde.
  • At der er enighed mellem parterne om etablering af pasningsforholdet.
  • At kommunen vurderer, at der ikke er afgørende hensyn, der taler imod, at det er den pågældende person, der passer den nærtstående. Udgangspunktet er, at kommunen skal godkende pasningsforholdet, hvis der er enighed mellem den person, der skal varetage pasningen og den nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom. Under pasningsforholdet forudsættes det, at parterne bor sammen, eller så tæt på hinanden, at det er muligt at varetage opgaverne.

Du kan sende ansøgning via borger.dk til ældrecenteret via dette link, eller ved almindelig post til Tårnby Rådhus, Ældrecentret, Amager Landevej 76, 2770 Kastrup.

Har du spørgsmål til ordningen kan du henvende dig hos Visitationen på telefon 3247 1463 mandag - torsdag kl.13-14, og fredag kl.13-13.45.

 

×

Cookie info