Udskriv

Sagsbehandlingen i Handicap- og Psykiatricenter

Sagsbehandlingen i Handicap- og Psykiatricenter

Her finder du generelle regler for sagsbehandlingsproceduren.

Sagsbehandling og VoksenUdredningsMetoden (VUM)

Vi bestræber os på at behandle din sag hurtigt og kvalificeret og samt at give dig besked om, hvornår der kan træffes afgørelse vedrørende din ansøgning.

I Handicap- og Psykiatricenter bruger vi Voksenudredningsmetoden (VUM) i vores behandling af sager, som er en metode, der skal afklare dine støttebehov og ressourcer.

Vores tilbud og ydelser er målrettet flere forskellige personer som eksempelvis borgere med en fysisk funktionsnedsættelse, en psykisk funktionsnedsættelse og/eller en social funktionsnedsættelse. Derfor er VUM tilrettelagt således, at sagsbehandleren i samarbejde med dig tilpasser udredningen til dig og din situation.

I forbindelse med voksenudredningen arbejdes der med 5 funktionsniveauer (fra 0-4), som hver især beskriver din evne til at udføre forskellige slags aktiviteter. På baggrund af udredningen foretager sagsbehandleren en samlet faglig vurdering af dit funktionsniveau, som er afgørende for, om du kan visiteres til et tilbud samt hvilke ydelser, du kan visiteres til. 

VUM indeholder 4 trin

1. Først indkaldes du til møde med en sagsbehandler, som vil rådgive og vejlede dig vedrørende din situation. I samarbejde med dig vil din sagsbehandler indsamle alle relevante oplysninger vedrørende din funktionsnedsættelse. Du vil muligvis blive bedt om at udfylde et samtykkeskema til brug ved indhentning af eksempelvis lægelige oplysninger.

2. Afhængig af din situation vil du blive bedt om at udarbejde en handleplan. Dette sker i samarbejde med din sagsbehandler.  

3. På baggrund af dine oplysninger og ud fra en faglig vurdering træffes der en afgørelse. Du vil få en begrundelse for afgørelsen, herunder hvorfor du opfylder kravene til at få tildelt en ydelse , eller hvorfor du får afslag.

4. Såfremt du bevilges støtte, vil din sagsbehandler lave en opfølgning på din sag, hvor det vurderes om den leverede ydelse fortsat lever op til formålet og matcher dine behov, eller om der skal laves ændringer i denne.

Kontakt

Har du spørgsmål, kan du henvende dig til Handicap- og Psykiatricenter på telefon 32 47 18 21 eller skrive her.

×

Cookie info