Udskriv

Spildevandsanlæg og faskine

Spildevandsanlæg og faskine

Her kan du læse om etablering af spildevandsanlæg og faskine, og finde relevante ansøgningsskemaer.

Her kan du læse om:

Spildevandsanlæg 

Faskine

Regnvandsanlæg

Spildevandsanlæg

Samletank Spildevand

Etablering og ændring af et spildevandsanlæg

Hvis du vil etablere et spildevandsanlæg eller lave ændringer ved dit eksisterende anlæg, skal du sende ansøgningen til Tårnby Kommune. Ansøgningen skal indeholde:

  • et udfyldt ansøgningsskema
  • en tegning over anlæggets placering samt tekniske forhold.
  • Hvis du har andet spildevand end almindeligt husholdningsspildevand (f.eks. fra svømmebassin), så skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning

Arbejdet må ikke påbegyndes, før du har modtaget en tilladelse fra Tårnby Kommune. Det skal udføres af en autoriseret kloakmester. Du kan finde alle autoriserede kloakmestre på sikkerhedsstyrelsens autorisationsregister.

Når arbejdet er udført, skal din kloakmester færdigmelde arbejdet, og de sidste papirer skal indsendes. Det står i tilladelsen, hvilke papirer der er tale om.

Hvis du har etableret et privat anlæg til dit spildevand uden at søge kommunen om det, så er anlægget ulovligt. For at lovliggøre anlægget skal du sende en ansøgning herom til Tårnby Kommune. Ansøgningen skal indeholde de samme oplysninger som en ansøgning om nyetablering. 

Ansøgningsskema til samletank

Du kan ansøge om en samletank på webportalen Byg og Miljø.
Kontakt os, hvis du ønsker at etablere en anden form for anlæg.

Byggesagsgebyr

Der vil blive opkrævet et byggesagsgebyr, for en spildevandstilladelse, til et privat spildevandsanlæg.

Faskine

Faskine

Du kan tilbageholde samt nedsive regnvandet på din egen grund. Det gælder, hvis der er de rette forhold omkring grundvand, jordbund og terræn. Herved undgås, at kloakforsyningsselskabets kloak belastes med regnvandet fra de befæstede arealer (tag, flise- og asfaltbelægninger) fra din grund. Desuden medvirker nedsivningen til øget dannelse af grundvand.

En faskine er i princippet et hulrum i jorden, hvor tagvandet siver ud gennem faskinens bund og sider. Faskinens skal være stor nok til at indeholde vandet fra skybrud mv. Der skal være plads til, at tilstrømningen midlertidigt er større end udsivningen. Før faskinen skal der anbringes en tagnedløbsbrønd med sandfang, så faskinen ikke stopper til. 

Tilladelse til faskine

  • Grundejer skal have tilladelse fra kommunen for at kunne nedsive tagvand. Kommunen giver normalt tilladelsen, når følgende forhold er opfyldt:
  • Afledning skal ske til en faskine, hvortil der ikke ledes andre former for spildevand.
  • Størrelse, placering og udførelse af faskinen skal sikre, at der ikke opstår afstrømning af vand på jordens overflade eller gener i øvrigt.
  • Afstande til indvindingsanlæg for drikkevand og til vandløb, søer og havet skal være mindst 25 meter     
  • Afstand til beboelse bør være mindst 5 meter.
  • Afstand til udhuse og skel bør være mindst 2 meter.
  • At faskinen ikke placeres på arealer med mistanke om eller konstateret jordforurening, dvs. henholdsvis V1- eller V2-kortlagt. 

Der gøres opmærksom på, at afstandskrav til beboelse og skel er vejledende ud fra en vurdering af forholdene ved din ejendom. Hvis din grund f.eks. skråner ned mod en ejendom, kan afstanden med fordel være større. I enkelte tilfælde kan afstanden være kortere, f.eks. hvis huset er beskyttet mod opstigende fugt, eller nabogrunden forbliver ubebygget. Denne konkrete vurdering kan f.eks. foretages af en autoriseret kloakmester, men kommunen skal altid godkende de aktuelle afstande. 

Du kan læse mere om udførelse af faskiner i kommunen her (.pdf)

Ansøgning om en faskine skal ske via web-portalen 'Byg og Miljø' -  du kan også finde den på kommunens hjemmeside under selvbetjening - klik på  byggetilladelse.

Regnvandsanlæg

Genbrug af regnvand fra tage til wc-skyl og vaskemaskine kan ske ved at opsamle tagvand fra boliger eller udhuse i et regnvandsanlæg. Regnvandet er ikke af samme kvalitet som drikkevand, og det skal holdes helt adskilt fra drikkevandsledninger i boligen.

Du skal søge om tilladelse hos kommunen, hvis det drejer sig nybyggeri eller etagebolig. Kommunen skal dog under alle omstændigheder have besked, når der er lavet et regnvandsanlæg.

Regnvandsanlæg skal udføres af et autoriseret VVS og kloakfirma og i henhold til "Rørcenter-anvisning 003 til brug af regnvand til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger".

Bortskaffelse af gamle spildevandstanke

Hvis du har en gammel spildevandstank (f.eks. samletank, septiktank eller trixtank) som ikke skal bruges længere har du følgende muligheder:

1. at grave den op

2. at lade den ligge i jorden. Hvis du lader den ligge, skal den tømmes og  afproppes og det er en fordel at fylde den op med sand. Du skal sende et brev til kommunen med oplysninger om tankens placering og en beskrivelse af at  tanken er afproppet og om den er fyldt op med sand.

Regnvand - Eksempler på hvordan du kan håndtere regnvand på din grund

Regnvand fra tage, veje og pladser løber ikke direkte ned i jorden. Du kan selv være med til at mindske problemer med overskud af regnvand på din private grund ved anvendelse af LAR-metoder, dvs. ved Lokal Afledning af Regnvand. Du kan f.eks. lave overflader, som kan opsuge regnvandet, og nedsive regnvandet via faskiner. Regnvandstanke til havevanding er også en god idé. Brug af regnvand fra tage i husholdningen skal dog udføres af autoriserede VVS- og kloakmestre. 

Links i venstre side, kan du finde flere eksempler på, og mere information om, hvordan du kan håndtere regnvandet på din grund.

×

Cookie info