Udskriv

Eksempler på håndtering af regnvand

Eksempler på håndtering af regnvand

Her kan du få gode råd om anvendelse af regnvand.

Generelt om regnvand fra tage m.v.

Tilbagebetaling af en del af tilslutningsbidraget

Faskiner - inklusivt ansøgningsskema

Gennemtrængelige belægninger

Regnbede

Opsamling af regnvand i tønder

Grønne tage

Genbrug af regnvand fra tage

Vil du vide mere om regnvand

Generelt om håndtering af regnvand

Når regnvandet udledes, sker det enten via kloakforsyningsselskabets kloaksystem eller via separate ledninger til regnvand. I fremtiden vil regnvand og husets spildevand i vidt omfang blive adskilt for at aflaste kloaksystemet for regnvand og for at sikre en god rensning af spildevandet på renseanlægget. 

En nedgravet faskine kan bruges til nedsivning af regnvand på privat grund. En faskine er i princippet et hulrum i jorden, hvor regnvandet kan løbe ned og sive videre i jorden. Faskiner kan udføres med fyld af f.eks. singels, letklinker eller færdige plastkassetter. 

Regnvandet kan også løbe til en tønde eller tank, hvorfra vandet f.eks. kan bruges til havevanding og bilvask. I et lidt større regnvandsanlæg udført af VVS-firma, kan regnvandet fra tage bruges i boligen til wc-skyl og i vaskemaskine. Regnvandet skal holdes helt adskilt fra drikkevandet. 

Der skal søges tilladelse hos kommunen ved:

  • nedgravning af faskine
  • tilslutning og adskillelse af regnvand i husholdningens vandsystem, kloaksystemet eller private renseanlæg
  • etablering af regnvandsanlæg til boligens wc-skyl og vaskemaskine ved nybyggeri eller etagebolig

Til toppen

Tilbagebetaling af en del af tilslutningsbidraget

Hvis du ejer et hus i et område af Tårnby Kommune, som er fælleskloakeret, og du ønsker at frakoble regnvandet fra kloakken, kan TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S efter den gældende lovgivning tilbagebetale op til 40% af tilslutningsbidraget. Før kloakforsyningsselskabet kan foretage en tilbagebetaling, skal du have indhentet den nødvendige tilladelse hos Tårnby Kommune, som sikrer, at regnvandet bortskaffes på en anden tilfredsstillende og lovlig måde. Desuden skal projektet være  gennemført og færdigmeldt til Tårnby Kommunes bygningsmyndighed. 

Kommunen anbefaler, at du, hvis du er interesseret i at frakoble regnvandet fra kloakken, tager kontakt til TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S for at få en forhåndstilkendegivelse om hvorvidt du kan forvente en tilbagebetaling, før du fremsender et projektforslag til Tårnby Kommune.

Til toppen

Gennemtrængelige belægninger

En egentlig faskine er ikke eneste mulighed for nedsivning på privat grund. Hvis jordbunden er sandholdig, og terrænet falder væk fra huset, kan tagvandet ledes ud på græsplænen.

Valget af belægninger i fx indkørsel og terrasse har stor - specielt i institutioner, industrier eller større bebyggelser. Hvis der vælges overflader, hvor regnvandet ikke har mulighed for at sive ned (fx asfalt), forøges den mængde regnvand, der ledes til kloakken. Ved at vælge belægninger, hvor der kan forekomme hel (fx græs) eller delvis nedsivning (fx græsarmeringssten/grus/fliser), kan udledningen af regnvand til forsyningsselskabets kloak begrænses.

Hvis der alligevel vælges belægninger, hvor regnvandet ikke kan sive ned gennem belægningen, er det en mulighed at opbygge indkørslen, terrasse mv., så regnvandet ledes ud på græsset for at nedsives - frem for at lede det til kloakken.

Til toppen

Regnbede

Et regnbed er en forsænkning i din have, som du kan lede regnvandet mod. Regnbedet opsamler og opbevarer vandet, inden det synker ned i jorden eller fordamper; derved kan du styre, hvor vandet samles i din have. Du kan vælge at beplante dit regnbed med for eksempel græs, prydgræsser, stauder eller buske, som tåler de skiftende vandforhold; på den måde kan du give dit regnbed et udtryk som et staude- eller buskebed. Nogle af de blomsterplanter, der er velegnede til dit regnbed er akeleje, kattehale, fredløs, gul iris, nyse-røllike og trævlekrone.

Til toppen

Opsamling af regnvand i tønder

Du kan opsamle regnvand. Ved at opsamle tagvand i regnvandstønder, opnår du, at tilløbet til afløbssystemet formindskes. Forbruget af vand bliver også mindre, hvis regnvandet erstatter brug af drikkevand, f.eks. til havevanding, bilvask mv.

Til toppen

Grønne tage

På tagflader er det muligt at opbygge et system afsluttende med et vækstlag, hvor der gror planter. Formålet er, at vandet opsamles i vækstlaget og derfra opsuges og fordampes af planterne. Herved kan et grønt tag opmagasinere og tilbageholde en stor del af det regnvand, som falder på taget. Planterne passer normalt sig selv.

Til toppen

Mere om håndtering af regnvand

Hvis du vil vide mere om muligheder for håndtering af regnvand, kan du f.eks. finde information på:

Haveselskabets hjemmeside www.haveselskabet.dk

Teknologisk Instituts hjemmeside  www.teknologisk.dk 

TAARNBYFORSYNINGs hjemmeside  http://www.taarnbyforsyning.dk/da-DK/Spildevand.aspx

Teknologisk Instituts side om skybrudssikring af bygninger www.skybrudssikringafbygninger.dk

Til toppen

×

Cookie info