Udskriv

Drikkevand og grundvand

Vand Taarnbydk

Læs om drikkevand, grundvand, analyser og tilsyn og find relevante ansøgningsskemaer

Drikkevand - grundvand 
Indvindingstilladelser
Nye boringer
Sløjfning af broende
Vandanalyser og tilsyn
Vandforsyningsplan

Drikkevand - grundvand

I Tårnby og Dragør kommune forsynes langt de fleste fleste ejendomme fra den almene offentlige vandforsyning, læs mere om det her.

Enkelte ejendomme på landet forsynes med vand fra deres egen brønd eller boring. Nogle få ejendomme har begge dele. Det er typisk landbrug og gartnerier, der anvender boringen til markvanding. Læs mere om private boringer på denne side. 

I den fællesoffentlige database ved navn  Jupiter kan du se data om vandforsyningsanlæg, brønd og boringer.

Til toppen

Indvindingstilladelser

Hvis man indvinder vand fra en privat brønd eller boring, skal man have en indvindingstilladelse. Indvindingstilladelsen beskriver, bl.a. hvor meget vand man må indvinde, og hvad vandet må bruges til.

Man skal også søge om en ny indvindingstilladelse, hvis vandet skal bruges til andre formål end angivet i tilladelsen. Det kan f.eks. ske, hvis vandet ikke længere skal bruges i husholdningen, men til gengæld til markvanding.

Ansøgningsskema

Du skal søge om etablering af indvindingsanlæg via www.bygogmiljoe.dk

Til toppen

Nye boringer

Her kan du læse mere om nye boringer - A-boringer og B-boringer.

Etablering af nye boringer og sløjfning af boringer må kun foretages af personer, der er uddannet til dette og skal overholde bekendtgørelsen om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land (nr. 1000 af 26. juli 2007). Du skal anmelde eller ansøge v.h.a. denne blanket.

B-boringer

B-boringer er geotekniske boringer og miljøtekniske og andre boringer, hvor der ikke efterlades filterrør (herunder korte boringer, som filtersættes i nogle måneder og herefter sløjfes).

Etableringen må først påbegyndes 14 dage efter anmeldelse til Tårnby Kommune (gælder ikke geotekniske boringer). Du skal bruge denne blanket til anmeldelsen.

A-boringer

A-boringer er boringer i forbindelse med vandindvinding, boringer til permanente og større midlertidige grundvandssænkninger, permanente pejleboringer, moniteringsboringer, miljøtekniske og andre boringer hvor der efterlades filterrør, miljøtekniske afværgeboringer og boringer til tilledning af vand til undergrunden.

Før etableringen af en A-boring skal du søge om tilladelse ved hjælp af denne blanket.

Sløjfning af brønde

Når en boring/brønd ikke længere er i brug, så skal den sløjfes. Det sker typisk, når ejendommen sluttes til den offentlige vandforsyning, eller når boringen ikke længere anvendes til markvanding.

Sløjfningen skal anmeldes gennem www.bygogmiljoe.dk 14 dage før, og den skal udføres af en  autoriseret brøndborer. Inden for tre måneder efter at boringen/brønden er blevet sløjfet, skal sløjfningen indberettes til GEUS, og en kopi af anmeldelsen skal sendes til Tårnby Kommune.

Bevaringsværdige brønde

Nogle gamle brønde har kulturhistorisk værdi. Brøndene bør enten bevares, eller såfremt de sløjfes bør de registreres inden. Det kan f.eks. være brønde af træ, kampesten eller murede teglsten.

Hvis du mener, at din brønd kunne være bevaringsværdig, så kan du kontakte Amagermuseet

Til toppen

Vandanalyser og tilsyn

Tårnby Kommune er forpligtet til at føre tilsyn med boringerne i Tårnby og Dragør Kommune - både private og offentlige. Kommunen fører bl.a. tilsyn med, om vandkvaliteten i boringerne overholder de grænseværdier, som Miljøstyrelsen har fastlagt.

Vandanalysen skal foretages af et autoriseret analyselaboratorium, og den bestilles og betales af boringens ejer. Laboratoriet indberetter analyseresultaterne til Jupiterdatabasen, hvor du kan se vandanalysedata fra hele Danmark - også fra dit anlæg.

Klik på www.geus.dk for at tjekke din vandkvalitet.

Tårnby Kommune sender et brev ud til ejerne, når det er tid til at indsende en rapport over vandkvaliteten til kommunen. Du er velkommen til selv at købe flere analyser. 

Til toppen

Vandforsyningsplan

Tårnby Kommunes Vandforsyningsplan er kommunens og borgernes overblik over den nuværende og fremtidige forsyning med vand til drikkevand og andre formål. Samtidig er planen grundlaget for kommunens administration af vandforsyningsområdet og vandforsyningernes grundlag for udbygning af vandforsyningsanlæg og forsyningsstruktur.

 Vandforsyningsplanen består af følgende hoveddel og bilagsdel:

 Vandforsyningsplan 2014-2026 - Hoveddel

Vandforsyningsplan 2014-2026 - Bilagsdel 

 Til toppen

×

Cookie info