Udskriv

Olietank

Olietank

Læs mere om olietanke i Tårnby og Dragør Kommune

Overjordiske og nedgravede olietankanlæg

Hvad skal jeg gøre, før jeg etablerer et olietankanlæg?

Hvorfor skal jeg have en attest på min nye tank?

Hvordan skal jeg miljøsikre min nye olietank?

Hvordan skal jeg miljøsikre min gamle olietank?

Hvornår er jeg nødt til at sløjfe min gamle olietank?

Hvordan sløjfer jeg min olietank?

Hvad skal jeg gøre, hvis der går hul på min olietank?


Fejl på olieplasttanke
 

I løbet af den varme sommer 2018 har Miljøstyrelsen konstateret et øget antal revner og skader på fritstående udendørs plastolietanke. Dette skyldes sandsynligvis den øgede lys- og varmepåvirkning forårsaget af den varme sommer og høje temperaturer. Derfor er det en god idé løbende at holde øje med din tank og tjekke den for revner og skader. Især hvis din tank:

Olietank

- Står udendørs og ikke er overdækket
- Er udsat for direkte sollys og varme 

På nedenstående links kan du se Miljøstyrelsens pjece, som viser eksempler på, hvor revner og skader typisk opstår.

Pjece til borgere 

Pjece til virksomheder 

Har du en utæt olietank, skal du anmelde det til miljøafdelingen på telefon 3247 1505 og uden for rådhusets åbningstid til alarmcentralen på 112. Anmeldelsen er gratis. 

Overjordiske og nedgravede olietankanlæg

De gældende miljøkrav for overjordiske og nedgravede olietankanlæg findes i Miljøministeriets Olietankbekendtgørelse, bekendtgørelse nr. 1611 af 10. december 2015.

Hvad skal jeg gøre, før jeg etablerer et olietankanlæg?

Skal du have etableret et nyt olietankanlæg, skal du bruge en model, der er typegodkendt. Det kræver ikke tilladelse fra kommunen eller andre at etablere et nyt anlæg, men etableringen skal anmeldes til kommunen vha. selvbetjeningssystemet Byg & Miljø, senest 14 dage før du går i gang.
Når du anmelder dit nye anlæg, skal du vedlægge en beskrivelse af anlægget med en skitse over, hvor du vil placere anlægget, ligesom du skal oplyse, hvornår du etablerer det.
Du skal være opmærksom på, at der i Olietankbekendtgørelsen stilles en række krav til nye tankanlæg, f.eks. må anlæggene ikke etableres inden for en afstand af 50 meter fra indvindingsboringer til almene vandforsyningsanlæg eller 25 m fra andre boringer og brønde, hvorfra der indvindes drikkevand. Endvidere gælder det, at anlæggene ikke må anbringes under eller så tæt ved bygninger, at de ikke kan fjernes.
Hvis din olietank er mindre end 6.000 liter, skal du være særlig opmærksom på, at rørforbindelsen (sugerøret) mellem tanken og fyret skal være enstrenget. Endvidere skal alle sugerør, som fremføres overjordisk og som ikke er indstøbte, være forsvarligt understøttet med rørbærere.
I Olietankbekendtgørelsens kap. 6 og 7 kan du læse nærmere om, hvilke krav dit nye tankanlæg skal opfylde.

Hvorfor skal jeg have en attest på min nye tank?

Tankattesten får du fra leverandøren af din olietank. Attesten er din garanti for, at den købte tank er typegodkendt til at opbevare fyringsolie. Du skal sende en kopi af tankattesten til kommunen senest samtidig med, at du etablerer tanken.

Hvordan skal jeg miljøsikre min nye olietank?

Hvis din olietank er større end 6.000 liter, skal du jævnligt kontrollere, at anlægget er tæt, således som det er beskrevet i Olietankbekendtgørelsens kap. 8.
For anlæg, der er mindre end 6.000 liter, skal ejeren eller brugeren ligeledes holde øje med, at anlægget er tæt.
For alle typer tankanlæg gælder det, at ejeren eller brugeren straks skal underrette kommunen, hvis det konstateres, at anlægget er utæt, eller hvis der er sket spild, f.eks. i forbindelse med en påfyldning. Derudover skal ejeren eller brugeren træffe foranstaltninger, der kan bringe en eventuel udstrømning til ophør og forhindre yderligere udslip, f.eks. ved at tømme anlægget.

Hvordan skal jeg miljøsikre min gamle olietank?

Miljøreglerne i Olietankbekendtgørelsen betyder, at det er dit ansvar, at din gamle olietank opfylder bestemte krav. I beboelseshuse, f.eks. villaer, parcelhuse, rækkehuse og stuehuse, skal du være særlig opmærksom på rørforbindelsen mellem tanken og fyret. Hvis din installation er udført som et tostrenget system med et frem- og returrør, er der risiko for, at returrøret bliver utæt, så olien løber ud i jorden. Derfor skal rørforbindelsen være enstrenget, og et eventuelt tidligere monteret returrør skal være afbrudt.
Endvidere skal alle eksisterende overjordiske olietanke (både inde og ude) være monteret med overfyldningsalarm.

Hvornår er jeg nødt til at sløjfe min gamle olietank?

Hvis din olietank er mellem 6.000 og 100.000 liter, er nedgravet før den 1. april 1970 og ikke er forsynet med en udvendig belægning af glasfiberarmeret polyester, skal tanken sløjfes, med mindre den er underkastet de foranstaltninger, som er beskrevet i Olietankbekendtgørelsens kap. 9.
Bemærk endvidere, at alle nedgravede væskeførende rør af stål, der er tilknyttet nedgravede anlæg mellem 6.000 og 100.000 liter eller overjordiske anlæg mellem 6.000 og 200.000 liter, og som ikke er galvaniserede eller omfattet af effektiv katodisk beskyttelse, skal udskiftes med typegodkendte rør senest 30 år efter installation.
Olietanke, der er mindre end 6.000 liter, skal sløjfes inden for visse sløjfningsterminer, der afhænger af tankens alder, type, konstruktion og korrosionsbeskyttelse.
Ifølge Olietankbekendtgørelsens kap. 9 gælder der følgende regler for sløjfning af tanke mindre end 6.000 liter:

Overjordisk tankanlæg mindre end 6000 liter.

 • Ståltanke, som er typegodkendt med indvendig korrosionsbeskyttelse ved belægning eller offeranode, skal sløjfes senest 40 år efter fabrikationsåret.
 • Øvrige ståltanke skal sløjfes senest 30 år efter fabrikationsåret.
 • Ståltanke, enkeltvæggede tanke af plast og tanke af andet materiale end stål skal sløjfes, hvis fabrikationsår ikke kendes eller kan fastlægges
 • Tanke af plast og tanke af andet materiale end stål sløjfes senest 25 år efter fabrikationsåret. Dog sløjfes typegodkendte, dobbeltvæggede tanke af plast eller plasttanke med udvendig væg af stål 40 år efter fabrikationsåret.

Nedgravede tankanlæg mindre end 6000 liter.

 • ståltanke, som er typegodkendt med indvendig korrosionsbeskyttelse og med udvendig belægning med glasfiberarmeret polyester, skal sløjfes senest 50 år efter fabrikationsåret.
 • ståltanke, som er typegodkendt uden indvendig korrosionsbeskyttelse, men med udvendig belægning med glasfiberarmeret polyester, skal sløjfes senest 40 år efter fabrikationsåret.
 • ståltanke med udvendig belægning med glasfiberarmeret polyester, som ikke er typegodkendt, eller hvor fabrikationsåret ikke kendes eller kan fastlægges, skal sløjfes straks.
 • ståltanke med anden typegodkendt udvendig belægning end glasfiberarmeret polyester skal sløjfes senest 50 år efter fabrikationsåret.
 • tanke af plast sløjfes senest 45 år efter fabrikationsåret.
 • tanke af plast, hvis fabrikationsåret ikke kendes eller kan fastlægges, skal sløjfes.
 • kugleformede tanke af polyethylen produceret af firmaet AJVA-PLAST A/S sløjfes senest 20 år efter nedgravningen.

Hvordan sløjfer jeg min olietank?

Hvis du skal sløjfe din olietank, kan du enten:

 • Tømme (og evt. grave tanken op) og bortskaffe tank og olierester på miljørigtig vis.
 • Tømme tanken for olierester, afmontere påfyldningsstudsen og blænde tanken af, så der ikke længere kan fyldes olie på og ikke kan trænge vand ind.

For at få olietanken tømt anbefaler vi, at du kontakter et slamsugerfirma, som må hente olieaffald. Firmaet tømmer og spuler tanken for olie og slam, som herefter bliver kørt til deponi.

Hvis du selv vil tømme tanken, kan du aflevere op til 25 kg olieaffald pr. dag på genbrugspladsen. Kontakt genbrugspladsen for yderligere information.

Hvis olietanken er opstillet over jorden, kan den fjernes. Tanken skal være tømt og grundigt renset. Olietanke kan afleveres på genbrugspladsen, men skal forinden være skåret op i mindre stykker og renset. Ståltanke skal lægges i containeren til jern, og tanke af plast eller glasfiber skal lægges i brændbart affald. 

Olietanke af stål kan også afleveres til en skrothandler, men skal renses forinden. 

Når en tank tages ud af drift er det ejers eget ansvar at anmelde sløjfningen til kommunen.                                                                    Der foretages ikke rettelser i BBR vedr. olietanke, før tankens sløjfning er korrekt anmeldt.

Du skal anmelde sløjfning af olietankenpå selvbetjeningsløsningen her: https://www.bygogmiljoe.dk/

(Her logger man ind med nem-id, opretter et projekt og benytter blanketten Sløjfning af olietank. Vedhæft sløjfningsattesten som dokumentation for sløjfningen)

Hvis du i forbindelse med din olietank konstaterer en olieforurening inden for 6 måneder efter at tanken er taget ud af drift, vil den være dækket af TopDanmarks Forsikringsordning for olietanke. Det er dog vigtigt at kommunen straks kontaktes, da kommunen inden for de 6 måneder, skal give et undersøgelsespåbud før forsikringen dækker. Forsikringen dækker undersøgelse af og oprydning efter olieudslip fra lovlige olietanke, hvis anlægget har været i brug inden for de sidste 6 måneder.

Læs mere om vilkår for olieforureningsforsikringen her: https://www.topdanmark.dk/forsikringer/olieforureningsforsikring/.

 

Ved enhver konstatering af jordforurening skal du stoppe arbejdet og orientere kommunen. Hvis der går hul på din olietank, skal du omgående kontakte kommunen.

 

Teknisk Forvaltning, Miljøafdeling   

3247 1505

Miljøvagten, uden for åbningstid (bopæl i Tårnby) 

3250 0700

Miljøvagten, uden for åbningstid (bopæl i Dragør)

2688 2980

 

For mere info kan du kontakte Miljøafdelingen.

 

Hvad skal jeg gøre, hvis der går hul på min olietank?

Går der hul på din olietank, skal du omgående melde det til Teknisk Forvaltning.

Du kan søge yderligere information

×

Cookie info