Udskriv

Jordforurening

Jordforurening

Er din grund forurenet? Eller vil du vide om den er det? Her kan du også læse om bortskaffelsen af forurenet jord.

Er min grund registreret som forurenet?

Hvis jeg støder på forurening

Anmeldepligt ved flytning af forurenet jord

Er min grund registreret som forurenet?

Man registrerer forurenede grunde på to forskellige måder. Den ene er en registrering af forureninger på specifikke grunde (kortlagte grunde). Den anden er en generel klassificering af lettere forurening i større områder, særligt i byområder, også kaldet områdeklassificering.

Kortlagte grunde

Det offentlige kortlægger og undersøger grunde, hvor der er mistanke eller konkret viden om forurening. Det er Region Hovedstaden, som varetager denne opgave, som du kan læse mere om på Region Hovedstadens tema om Jordforurening.

Hvis du vil bygge, ombygge eller foretage ændringer på en kortlagt grund, kræver det kommunens tilladelse. Denne form for tilladelse betegnes som en § 8-tilladelse. Det samme gælder, hvis du vil bruge din grund på en anden måde, f.eks. ændre brugen fra erhverv til bolig. Når kommunen giver en § 8-tilladelse, er det med krav om, at de ændringer, du vil foretage, ikke skader grundvandet eller menneskers sundhed, og at den forurenede jord ikke bliver spredt.

Områdeklassificering - lettere forurenede områder

Områdeklassificerede arealer er en betegnelse for arealer, der med høj sandsynlighed er lettere forurenede som følge af luftbåren forurening fra mange års høj trafikbelastning eller industriel aktivitet. I Tårnby og Dragør kommuner er det indtil videre al byzone, der er områdeklassificeret. Du kan på henholdsvis Tårnby og Dragør kommuners hjemmesider se, om din grund er beliggende i byzone og dermed er omfattet af områdeklassificeringen.

Generelt er der kun en lille sundhedsrisiko ved at bo og opholde sig på en lettere forurenet grund. Risikoen afhænger i hovedsagen af, hvordan man omgås jorden. Miljøstyrelsen har et afsnit om forurening af jorden.

Områdeklassificeringen betyder også, at der er anmeldepligt ved flytning af jord. Formålet med anmeldepligten er at sikre, at forurenet jord ikke spredes til uforurenede arealer.

Hvis jeg støder på forurening

Støder du på forurening på en grund, hvor der ikke er kortlagt forurening, skal du stoppe arbejdet og orientere kommunen. Hvis du på en grund, der er kortlagt som forurenet, finder en anden type forurening, end den der er kortlagt, skal du også stoppe arbejdet og orientere kommunen.

Anmeldepligt ved flytning af forurenet jord

Der er anmeldepligt ved følgende flytninger af jord:

  • Flytning af jord, der er forurenet, bort fra den ejendom, hvor den er opgravet
  • Flytning af jord bort fra en kortlagt ejendom, hvor den er opgravet
  • Flytning af jord bort fra en kortlagt del af en ejendom, hvor den er opgravet
  • Flytning af jord bort fra et areal, som anvendes som offentlig vej, hvor den er opgravet
  • Flytning af jord bort fra en ejendom, der er omfattet af områdeklassificering, hvor den er opgravet
  • Flytning af jord bort fra et godkendt modtageanlæg

Anmeldelse skal ske digitalt til Teknisk Forvaltning via www.jordweb.dk. Som hovedregel har kommunen 4 uger til at behandle anmeldelsen. 4-ugersfristen betyder, at jorden ikke må flyttes, før kommunalbestyrelsen har accepteret flytningen, eller der er gået 4 uger fra anmeldelsen. I mange tilfælde er det dog muligt at flytte jorden umiddelbart efter, at anmeldelsen har fundet sted. Tabel 1 indeholder en oversigt over, hvornår 4-ugersfristen gælder, og hvornår jorden kan flyttes umiddelbart efter anmeldelsen.

Tabel 1. Tidspunkt for jordflytning

Modtagested Flyttes til modtageanlæg, der har godkendelse til at modtage jord med det forureningsindhold, der fremgår af anmeldelsen Flyttes til andre lokaliteter1
Oprindelsessted
Kortlagte arealer Flytning uden jordhåndteringsplan2
  • 4-ugers-frist
4-ugers-frist
Flytning ifølge jordhåndteringsplan2
  • Umiddelbart efter anmeldelsen.
Områdeklassificerede områder, offentlige veje, anden forurening, modtageanlæg. Umiddelbart efter anmeldelsen. 4-ugers-frist

 

1 Der skelnes mellem, om jorden flyttes til modtageanlæg, der er godkendt til at modtage jord med det forureningsindhold, der fremgår af anmeldelsen og alle øvrige lokaliteter, som anmelder ønsker at flytte jorden til.

2 For kortlagte arealer skelnes der mellem de jordflytninger, hvor kommunalbestyrelsen inden anmeldelsen har godkendt en plan for jordens håndtering (jordhåndteringsplan) og andre jordflytninger. Ved en jordhåndteringsplan forstås en plan for prøvetagning, analyse, sortering og videredisponering af opgravet jord.

×

Cookie info