Udskriv

Mit affald - Etage

Sorteret affald

Hvis du bor i en etagebolig er der ofte en affaldsansvarlig for dit område.

Affaldsansvarlige

Det er den affaldsansvarliges opgave at følge op på affaldet. Hvis beboere i ejendommen har spørgsmål, kommentarer eller lignende, til ejendommens affaldsløsninger, så skal beboerne henvende sig til den affaldsansvarlige.

Ejendommens affaldsordninger og afhentningsdage

Via linket nedenfor kan det ses, hvilket affaldsmateriel der er registreret på ejendommens adresse, samt hvornår ejendommen får tømt/afhentet restaffald, papir, storskrald, plast og metal.

Ejendommens affaldsordninger og afhentningsdage

Ændringer i ejendommens affaldsløsninger

Hvis ejendommen ønsker at ændre på de nuværende affaldsløsninger, fx ved at tilføje ekstra containere eller afmelde overflødige containere, så skal den affaldsansvarlige kontakte affaldsteamet på renovation@taarnby.dk.

Standpladser og Adgangsvej

Din adgangsvej og placering af affaldsbeholdere skal leve op til kommunens regulativ for husholdningsaffald. På den måde sikrer vi de bedste arbejdsvilkår for skraldemanden. Læs om krav for adgangsvej og placering af beholdere i regulativet for husholdningsaffald. Du kan også downloade en illustration af adgangsforhold og placering for din beholder her.

Anbringelse af beholdere

1. adgangsvej og opsamlingssted skal være godt oplyst

2. Et jævnt, plant og kørefast underlag (fx. fliser, beton eller asfalt)

3. Låger skal kunne stå åbne af sig selv

4. Afstand fra renovationsbilen til beholderen skal være så kort som mulig og må max. være 40 m

5. Minimum1,2 meter bred adgangsvej

6. Minimum 2,2 meters frihøjde

7. Inen forhindringer, fx. cyklet

8. Om vinteren skal adgangsvejen være ryddet for sne og saltet/gruset senest kl 7 på tømmedagen

9. Beholdere skal kunne lukkes

10. Renovatørerne tømmer kun beholdere/containere med korrekt sorteret affald.

Hvis din adgangsvej eller placeringen af din beholderen ikke lever op til gældende regler, skal du stille affaldsbeholderne ud til skel senest kl. 6 på tømmedagen. 

×

Cookie info