Udskriv

Forretningsorden for Familierådet i Tårnby Kommune

§ 1 Mødevirksomhed

Der bliver afholdt fire møder om året i rådet, hvor tre af møderne kun er for rådets medlemmer, mens det fjerde møde er med en repræsentant fra Børne- og Kulturforvaltningen.

Indkaldelse til møde kan ske på formandens, mindst 2 medlemmers eller på forvaltningens initiativ.

Møder indkaldes med 12 dags varsel af, eller efter aftale med formanden, der fastsætter de årlige møderækker.

I ekstraordinære tilfælde kan formanden indkalde til møde med kortere varsel.

Ekstraordinære familierådsmøder afholdes, når formanden eller mindst 2 rådsmedlemmer ønsker det.

Mødet er lukket, der kan inviteres eksterne deltager, hvis dette er relevant for emnerne på dagsorden.

§ 2 Dagsorden og referat

Formanden indkalder til rådsmøde med 14 dages varsel.

Formanden udsender dagsorden med eventuelle bilag senest 7 dage før mødet.

Medlemmerne skal aflevere punkter til dagsordenen til formanden senest 10 dage før mødet.

Formanden kan i særlige tilfælde indkalde til møde med kortere varsel.

Stk. 2     Faste punkter til dagsorden:

  • Godkendelse af referat fra forrige møde. (Punktet udgår, hvis det allerede er godkendt og der ingen kommentar er til det).
  • Valg af ordstyre
  • Valg af referent
  • Tilstedeværende og fraværende medlemmer
  • Meddelelser fra formanden
  • Meddelelser fra medlemmerne
  • Eventuelt

Stk. 3    Der udfærdiges referat af møderne, der udsendes til medlemmerne som godkender det, hvorefter    det sendes til Børne- og Kulturforvaltningen senest 14 dage efter mødet.

§3 Tavshedspligt

Familierådet er omfattet af straffelovens og forvaltningsloven regler om tavshedspligt.

Stk. 2 Straffelovens § 152 siger bl.a. " Den, som virker eller har virket i offentlig tjeneste eller hverv, og som uberettiget videregiver eller udnytter fortrolige oplysninger, hvortil den pågældende i den forbindelse har fået kendskab, straffes med bøde, hæfte eller fængsel indtil 6 måneder.

Stk. 3 En oplysning er fortrolig, når den ved lov eller anden gyldig bestemmelse er betegnet som sådan, eller når det i øvrigt er nødvendigt at hemmeligholde den for at varetage væsentlige hensyn til offentlige eller private interesser.

§4 Beslutningsprocedure

Rådet er beslutningsdygtige, når over halvdelen af medlemmerne er til stede.

Der kan ikke træffes beslutning i sager, der ikke er optaget på dagsorden.

Hvis afstemning mod sædvane bliver nødvendigt, skal denne ske skriftligt, hvis blot et medlem ønsker det. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Til beslutning kræves almindeligt stemmeflertal. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

×

Cookie info