Udskriv

Pædagogisk vejledning

Pædagogisk vejledning

Tilbud om vejledning til forældre og pædagogisk personale.

Som et tilbud fra Daginstitutionsafdelingen i Tårnby Kommune kan I som forældre og barnets pædagoger få en særlig form for pædagogisk vejledning ved at rette henvendelse til lederen af det pædagogiske vejlederkorps.

Pædagogisk vejledning

I Tårnby Kommune kan forældre, lærere, pædagoger samt øvrige fagpersoner søge pædagogisk vejledning i forhold til udfordringer omkring et barns - eller en gruppes trivsel og udvikling.

Vejledning gives af uddannede pædagogiske vejledere, der har solid erfaring med vejledning og indsatser omkring børn og unge i på 0-18-års området.

Vejledning i familier

Det Pædagogiske Vejlederkorps tilbyder vejledning til forældre, der ønsker hjælp til at tackle en hverdag med udfordringer.

Hensigten med vejledning er at styrke relationen mellem barn og forældre og at tilbyde redskaber og handlemuligheder, der kan bruges i et positivt samspil med barnet.

Vejledning bygger på principper om frivillig deltagelse, gensidig respekt og anerkendelse. Der bliver ikke ført journal, og vejledning betragtes som et fortroligt rum.

 Rådgivning og vejledning kan eksempelvis være i forhold til:

 • Den voksnes samspil med barnet - hvordan kan jeg som forælder tage lederskab på en hensigtsmæssig måde?
 • Hvordan forholder jeg mig til barnets selvstændighed og egen stærke vilje?
 • Hvordan skaber jeg gode rammer, når mit barn skal sove?
 • Udfordringer omkring mad og spisning
 • Aflevering og afhentning af barnet i institutionen

 Vejledning kan gives i hjemmet, i institutionen eller i Familiehuset.

I familievejledning tilknyttes som udgangspunkt to vejledere, hvilket giver mulighed for faglig sparring mellem vejlederne.

Ønsker du vejledning, skal du henvende dig til lederen af dit barns dagtilbud, som efterfølgende kontakter det pædagogiske vejlederkorps.

 Vejledning i dagtilbud og skoler

Tilbuddet om pædagogisk vejledning i skoler og dagtilbud har fokus på at skabe inkluderende børnemiljøer og på at styrke relationerne mellem børn og voksne.

En indsats vil altid være rettet mod barnets deltagelsesmuligheder i fællesskabet.

Tilbuddet tager udgangspunkt i skolens eller dagtilbuddets behov.

Formålet med vejledningen er at kvalificere arbejdet med børn og unge og at sikre en målrettet og inkluderende indsats  i forhold til barnet og/eller børnegruppen.

Fagligt arbejder vi ud fra en systemisk tænkning, hvilket vil sige, at vi altid har øje for den sammenhæng, barnet indgår i. Vi tager derfor udgangspunkt i de ressourcer, børnene har, og guider de fagprofessionelle til at se og afprøve nye handlemuligheder i praksis.

Indsatserne planlægges, igangsættes og evalueres i samarbejde med personalet.

Et forløb kan indeholde:

 • Et indledende og undersøgende møde med opfølgende møder undervejs i forløbet
 • En eller flere observationer
 • Udarbejdelse af en handleplan, hvor barnets og/eller gruppens trivsel altid er et væsentligt fokus
 • Evaluering af forløbet i samarbejde med de involverede fagprofessionelle
 • Et samarbejde med forældre
 • Et tværprofessionelt samarbejde med inddragelse af relevante faggrupper, som eksempelvis psykolog, talepædagog eller andre.

Forløbets varighed vil altid afhænge af den konkrete opgaves indhold og omfang, hvilket betyder, at der nogle gange kræves en korterevarende intensiv indsats, mens det andre gang vil være nødvendigt at skabe forandring over længere tid.

Det er lederen af dit barns dagtilbud, der sørger for at kontakte Pædagogisk Vejlederkorps, hvis behovet for vejledning opstår.

 

 

×

Cookie info