Udskriv

Økonomisk friplads til dagtilbud

Økonomisk friplads til dagtilbud

Regler for økonomisk friplads

Den digitale pladsanvisning

Fripladsskala 

Du kan ikke søge om økonomisk fripladstilskud med tilbagevirkende kraft.

Du kan søge eller ændre din nuværende økonomiske friplads på Digital Pladsanvisning med din NemId.

Du kan kun søge om økonomisk fripladstilskud i Tårnby Kommune, hvis du har bopæl i Tårnby Kommune. Har du bopæl i en anden kommune, skal du søge om økonomisk fripladstilskud dér.

Husstandens indkomst:

På ansøgningen er det husstandens samlede aktuelle månedsindkomst før SKAT omregnet til en årsindkomst (aktuel månedsindkomst x 12) der skal oplyses.

For selvstændige gælder der særlige regler, se punktet "Særligt vedrørende selvstændige".

Feriepenge:

Feriepenge tæller som indkomst for den måned, hvor de er udbetalt. Det vil for de fleste lønmodtagere betyde, at der vil ske genberegning af deres fripladstilskud for april måned. Såfremt feriepenge opgøres i forbindelse med jobskifte, vil disse feriepenge fremgå i den måned, hvor de er registreret, også selv om de ikke udbetales på det tidspunkt.

Samlevende:

Bor et barn kun sammen med den ene af forældrene, som er gift eller lever i et samlivsforhold med en anden person, sker der en sammenlægning af indkomsterne i husstanden. Bor et barn af ikke-samlevende forældre lige meget hos begge forældre, beregnes fripladstilskud på grundlag af husstandsindkomsten hos den af forældrene, på hvis adresse barnet er tilmeldt folkeregistret.

Fradrag for mere end ét barn:

Er der mere end 1 barn i husstanden under 18 år, vil der ved beregningen af fripladstilskuddet automatisk blive fratrukket 7.000 kr. i det samlede indkomstgrundlag for hvert barn, udover det første.

Hvis der bliver flere eller færre børn i husstanden i løbet af året, skal dette meddeles til Pladsanvisningen.

Fradrag for enlige:

Forældre, som bor alene sammen med deres barn/børn og som er eneforsørgere, vil før beregningen af fripladstilskud få fratrukket 59.492 kr. (2017 takst) i indkomstgrundlaget. Det kræver, at man søger om økonomisk friplads som enlig. For at kunne modtage økonomisk friplads som enlig, kræver det at man er reelt enlig.

Hvis man går fra at være enlig til at være samlevende eller gift, skal man omgående give besked herom til Pladsanvisningen. Det er ikke nok alene at give besked til andre kommunale instanser eller Udbetaling Danmark. Ved manglende besked foretages en efterregulering af fripladsen.

Særligt vedrørende studerende:

Lån skal ikke medregnes i indkomstgrundlaget. Bemærk at eventuel arbejdsindkomst i eksempelvis ferieperioder har betydning for størrelsen af det fripladstilskud, man er berettiget til at modtage.

Indberetning af indkomst- og husstandsændringer:

Modtagere af økonomisk fripladstilskud har pligt til straks at underrette Pladsanvisningen om forhold af betydning for retten til fripladstilskud - herunder ændringer af de familiemæssige forhold i husstanden. Bevillingen bliver justeret, så den er i overensstemmelse med de faktiske forhold. Det er ikke tilstrækkeligt, at meddelelse gives til andre instanser i kommunen. Indkomst- eller husstandsændringer kan ske direkte på Digital Pladsanvisning.

Besked om ændringer:

Beskeden gives ved at lave en ny ansøgning om økonomisk friplads, med de ændrede forhold. Pladsanvisningen vil efterfølgende justere bevillingsoplysningerne og fremsende en ny bevilling. Det er ikke tilstrækkeligt, at besked om ændringer i økonomien eller husstanden gives til andre instanser indenfor Tårnby Kommune eller til SKAT.

Hvis du har givet besked om indkomst- eller husstandsændringer, vil bevillingen blive ændret fra den førstkommende første.

Pladsanvisningen forbeholder sig dog retten til at efterregulere med tilbagevirkende kraft, hvis man er blevet samlevende og har undladt at give besked om dette.

Løbende regulering:

Fra 1. januar 2016 og frem foretages der en løbende regulering af fripladstilskuddet hver måned, hvis den faktiske indkomst afviger mere end 5 trin på fripladsskalaen fra den indkomst, der er oplyst på ansøgningstidspunktet.

Den løbende regulering sker automatisk og bygger på indkomstoplysninger indberettet fra arbejdsgiver, offentlige myndigheder herunder SU styrelsen mv.

Der reguleres både i op - og nedadgående retning. Løbende regulering får betydning for den opkrævning der kommer ca. 2 måneder efter, at indkomsten faktisk har afveget fra den oplyste indkomst.

Som selvstændig reguleres fripladsen ikke løbende. Her gælder særlige regler, se punktet: "Særligt vedrørende selvstændige".

Hvis din friplads reguleres i nedadgående retning, vil du få besked fra os.

Årlig efterregulering af fripladstilskuddet/opkrævning af efterbetaling:

Pladsanvisningen foretager en årlig efterregulering af tildelte fripladsbevillinger og sammenholder indkomsten i fripladsbevillingen, når årsopgørelsen fra SKAT foreligger.

Viser den faktiske indkomst sig at have været højere, eller lavere, vil fripladstilskuddet og dermed forældrebetalingen blive reguleret tilbagevirkende til det tidspunkt, hvor indkomsten ændrede sig. Der er ingen over- eller undergrænse for, hvornår der kan foretages en årlig efterregulering.

Tårnby Kommunes Opkrævning vil i givet fald fremsende en anmodning om tilbagebetaling af det for meget modtagne fripladstilskud, eller kreditere det for lidt modtagne fripladstilskud, hvis der ikke foreligger anden gæld til det offentlige.

Bemærk at der vil blive efterreguleret for 2015 ud fra tidligere gældende regler. Der sker således ikke tilbagebetaling af for lidt modtaget friplads i 2015.

Særligt vedrørende selvstændige:

Økonomisk fripladstilskud bevilges ud fra forskudsregistreringen og det forventede årsresultat, så det er vigtigt at forskudsopgørelsen er opdateret.  Da vi først kan efterregulere fripladser på selvstændige når vi har modtaget årsopgørelsen fra SKAT, kan der ikke foretages en automatisk regulering af fripladsen.

Viser efterreguleringen beregnet ud fra årsopgørelsen fra SKAT, at den faktiske indkomst, har været væsentlig højere end indkomsten på bevillingstidspunktet, f.eks. på grund af specielle skattetekniske fradrag, vil fripladstilskuddet blive omberegnet og ekstraopkrævning vil blive fremsendt.

Beregning:

Økonomisk fripladstilskud beregnes før et eventuelt søskendetilskud og desuden før et eventuelt bevilget behandlingsmæssigt- eller socialpædagogisk fripladstilskud, som kun kan ydes via kommunens Familieafdeling.

Lovgrundlag:

Tårnby Kommune giver, jævnfør Dagtilbudslovens §43, økonomisk fripladstilskud til nedsættelse af forældres egenbetaling til en plads i daginstitution, dagpleje, kommunal skolefritidsordning, klub eller i private institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med.

Tilskuddet gives endvidere til nedsættelse af forældrebetalingen i forbindelse med indførte frokostordninger jævnfør §16 a, stk. 1 og 2.

Krav om tilbagebetaling af for meget modtaget økonomisk fripladstilskud fremsættes på baggrund af bestemmelserne i Dagtilbudslovens §93 og §94. Da tilbagebetalingskravet kan fremsættes i op til 5 år efter tilskuddets ophør, er det i tilskudsmodtagerens egen interesse at gemme indkomstdokumentation for den samme periode.

 

×

Cookie info