Udskriv

Distrikt Tårnbygårdsskolen (specialskole)

Tårnbygårdsskolen

 

SFO-leder: Gitte Kjølstrup Andersen
SFO afdelingsleder: Jane Behnke 

Tårnbygårdsskolen
Englandsvej 392
2770 Kastrup
Telefon: 32 51 17 33
E-mail  til Tårnbygårdsskolen: gkj.tg.bk@taarnby.dk

SFO åbner kl. 6.30 og lukker 16.30
Normering: 55  børn

Pnr. 1007808980

 

Mål- og indholdsbeskrivelse for Tårnbygårdsskolens SFO og klub

Det pædagogiske personale (pædagoger og lærere) har på Tårnbygårdsskolen et tæt samarbejde. Pædagogerne dækker hele åbningstiden fra kl. 6.30-16.30, mens lærerne møder ind i tidsrummet 8.00-14.00. For at kunne lykkedes med vores børnegruppe er et tæt samarbejde mellem de to faggruppen af afgørende betydning. For børnene betyder samarbejdet, at pædagogerne følger børnene gennem hele dagen, så dagen for barnet får en sammenhæng.

Børn, der er indskrevet på Tårnbygårdsskolen og i Tårnbygårdsskolens SFO og klub udvikler sig i et miljø, hvor deres særlige behov, ressourcer og udfordringer anerkendes. Vi ønsker at skabe et miljø, både i skolen og i fritidstilbuddet, hvor børnene oplever at blive set, anerkendt og rummet.

På Tårnbygårdsskolen modtager vi ikke før-skole-børn. Dvs. at alle nye skolebørn, der bliver indskrevet på Tårnbygårdsskolen, begynder første skoledag efter sommerferien.

I forbindelse med nye skolebørn afholder vi overleveringsmøde med den afgivende daginstitution. Daginstitutionen kommer ydermere et par gange i løbet af sommerferien på besøg med de nye skolestartere, så børnene møder både personale og børn samt får en fornemmelse af deres nye skole. 

Alle børn, der er indskrevet på Tårnbygårdsskolen, har enten SFO- eller klubtilbud.

SFO'en omfatter indskolingsbørnene. De bliver efter endt skoledag på skolen, primært i fællesrummet, som er på skolen.

Klubtilbuddet omfatter mellemtrinseleverne og udskolingseleverne. De går efter endt skoledag i klub, som er en separat bygning på skolens matrikel.

SFO- og klubarbejdet er baseret på kommunens "Sammenhængende Børne- og Ungepolitik". Nogle af vores vigtigste fokuspunkter er børnenes sociale kompetencer og kulturel dannelse. Hvordan man agerer i forskellige sammenhænge, og hvordan man opfører sig ude blandt andre mennesker. At kunne begå sig i en verden fuld af uforudsigelighed, krav og forventninger stiller store krav til det enkelte individ. Krav som for mange af vores børn kan være svære at håndtere og leve op til. Vores pædagogiske omdrejningspunkt gennem hele dagen er derfor at styrke de sociale kompetencer ud fra det enkelte barns behov, ressourcer og udfordringer.

Virkeligheden for mange af vores børn er, at deres dage kan se meget forskellige ud, fordi der tages udgangspunkt i deres kunnen, formåen, overskud, humør og hvilke ressourcer de besidder netop her og nu. Der skal ikke meget til, før deres dag kan "falde fra hinanden". Børnene kan have brug for forskellige ting, på forskellige niveauer, på forskellige dage, hvilket stiller store krav til det pædagogiske personale. Krav om tydelige, trygge og kompetente voksne, der også er i stand til at omstille sig fra det planlagte og i stedet tage udgangspunkt i, hvor barnet er her og nu.

Det pædagogiske personale øver og styrker bl.a. gennem social træning, aktiviteter og lege samt ture ud af huset, såvel det enkelte barn som hele børnegruppen. For de børn, der er parate til det, deltager vi også i bl.a. børnefestivalen Vilde Vulkaner.

 

I dagligdagen har vi også meget fokus på og arbejder med:

 

 • Egne og andres grænser
 • Højt støjniveau
 • Ordentligt talesprog/sprogbrug
 • Hvordan man opfører sig
 • Hvordan man opfører sig sammen med andre
 • Hvordan man opfører sig i det offentlige rum

Sideløbende har vi også fokus på børnenes krop og sundhed. Gennem fysiske aktiviteter og madlavning i klubben, samt snakke om sundhed, forsøger vi at øge børnenes fokus på, hvor vigtig egen sundhed er.

Personalet både i SFO'en og i klubben har et tæt samarbejde med forældre, så vi i fællesskab bedst muligt kan hjælpe og støtte barnet.

Elektronisk kommunikation sker gennem Aula.

Vi opfordrer til, at I som forældre kommer forbi i hverdagen, og I er også velkomne selvom barnet bliver stort og "kan selv".

Vi viser gerne Tårnbygårdsskolens SFO og klub frem, så man har mulighed for at fornemme hverdagslivet og atmosfæren på stedet.

Hvis I vil aftale tid for besøg - eller ønsker yderligere information, kan I kontakte skolens kontor på telefon 32511733 mandag til fredag mellem 8-15.

 

For at øge vores fokus på børnenes trivsel og udvikling har vi udarbejdet en række fælles værdier og visioner, som det pædagogiske personale arbejder med og tager fælles udgangspunkt i. 

Værdier og visioner for SFO- og klubtilbuddet på Tårnbygårdsskolen

I forhold til de pædagogiske og didaktiske overvejelser inddrager det pædagogiske personale nedenstående værdier og visioner, når der struktureres, planlægges samt udføres aktiviteter. Værdierne og visionerne danner grundlag for valg af SFO'en og klubbens aktivitetstilbud.

 • Skabe et trygt og anerkendende udviklingsmiljø
 • Udvikle livsduelighed og mestring
 • Udvikle selvværd og livsglæde
 • Udvikle selvindsigt
 • Tilbyde tydelige, troværdige og kompetente voksne
 • Styrke venskaber og sociale kompetencer
 • Skabe et tillidsfuldt forældresamarbejde

 

Dagligdagen i SFO'en og klubben tager udgangspunkt i at give børnene en forudsigelig og genkendelig hverdag med trygge rammer. En hverdag med mulighed for leg og aktiviteter på tværs af alder og evner.

En dagligdag med tydelige, troværdige og kompetente voksne, hvor børnene føler tryghed, sammenhæng og forudsigelighed. Men også en hverdag hvor børnene i trygge rammer vil opleve, at verden ikke altid er forudsigelig og at ting pludselig kan opstå og ændres. Ved hjælp, støtte og guidning fra trygge voksne øves børnene i også at kunne håndtere det uforudsigelige.

Personalet har fokus på at tilrettelægge den pædagogiske hverdag, hvor børnene trives og udvikles i fællesskab med andre. Derudover er der fokus på det enkelte barns udviklingsniveau og deres behov for at blive støttet og vejledt i dets udvikling. Her tager vi udgangspunkt i neuroaffektiv udviklingspsykologi.

Det pædagogiske personale tilrettelægger de pædagogiske rammer, der har som mål at rumme alle børnene i SFO'en og klubben. Rammerne tilrettelægges efter overvejelser om indre og ydre styring. Indre styring refererer til, at barnet reagerer ud fra dets opfattelse af egen virkelighed og handlemønstre. Ydre styring refererer til, at det er pædagogernes ansvar at vurdere og handle ud fra, hvad der er godt for barnet i forhold til dets trivsel, læring og udvikling.

Pædagogerne arbejder ud fra et helhedssyn, hvor barnets hverdag i både i skolen og i SFO/klub er repræsenteret.

Udover SFO'ens og klubbens arbejde med de førnævnte værdier arbejder det pædagogiske personale også ud fra bestemte kompetencemål for det enkelte barn. Vi arbejder ud fra disse kompetencemål med henblik på at støtte op om barnets udvikling, læring og trivsel.

Kompetencemål for det enkelte barn:

 • Barnets alsidige personlige udvikling
 • Sociale kompetencer
 • Sproglige kompetencer
 • Krop og bevægelse
 • Kreative kompetencer
 • Naturen og naturfænomener
 • Kulturelle udtryksformer og værdier

Kompetencemålene anvendes af personalet som en evaluering og som dokumentation, når der udarbejdes statusrapporter på hvert enkelt barn. Denne statusrapport udarbejdes i samarbejde med teamets lærere hvert efterår med dateline 1. december.

Ved denne lejlighed giver det god mening også at tage målbeskrivelsen for SFO og klub op til revision.

Elever, der er indskrevet på Tårnbygårdsskolen, får som udgangspunkt ikke lektier for. Af den årsag har vi ikke lektiestøtte i Tårnbygårdsskolens SFO- og klubtilbud.

×

Cookie info