Udskriv

Distrikt Skottegårdsskolen

Skottegårdsskolen

 

 SFO Skottegårdsskolen 

Saltværksvej 69 - 2770 Kastrup - 30 76 04 18

E-mail til institution: sksfo.bk@taarnby.dk

 

Områdeleder : Rikke Haugen Sørensen

Telefon: 30 76 04 14

E-mail: rhs.sksfo.bk@taarnby.dk

 

Telefon til Pædagogisk leder:  30 76 04 15

Telefon til afdelingsleder: 30 76 04 16

 

Åbningstider:

I skoleuger 6.30 - 8.00 og 13.30 - 17.00

I skoleferier 6.30 - 17.00

 

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO Skottegårdsskolen

 

SFO´en på Skottegårdsskolen har to huse på skolen, Højhuset og Langhuset. Vi har mange forskellige rum med forskellige funktioner.  Gennemgående for alle rummene er, at den pædagogiske tilgang er ens, så det understøtter vores værdier.

 

Nærværende dokument er et dynamisk arbejdspapir, der beskriver, hvad der er vores status, mål og fokus.

Vi har fokus på, hvordan vores pædagogiske praksis fungerer, hvordan vi kan evaluere løbende og udvikle den i forhold til behov, krav og ønsker.

 

Skottegårdsskolens SFO er i proces med udvikling af struktur, rammer og indhold, så børnene oplever, at SFO´ens kultur er nærvær og forudsigelighed, at der er mindre støj, at de voksne er engagerede og motiverende og aktiviteterne udfordrer, understøtter og udvikler det enkelte barn og børnefælleskabet.

Vi er optaget af, at det vi skriver som værdier, opleves i praksis af børnene, forældrene og andre samarbejdspartnere.

 

Skottegårdsskolens SFO er et fritidstilbud til elever fra 0-3 klassetrin.

Tilbuddet omfatter tillige fra 1. marts heldagstilbud for de kommende børnehaveklassebørn.

P.t. er vi 187 børn og 16 fastansatte medarbejdere.

 

 

I SFO'en arbejdes der løbende pædagogisk med følgende værdier og tiltag ud fra Tårnby Kommunes Sammenhængende Børne- og Unge politik 2019-2022, hvor der er særlig fokus på:


Demokrati:

Vi vil meget snart starte med, at børnene er delt op i børnegrupper med faste voksne. Hver dag starter med et kort børnemøde, hvor børnene vil få information og overblik over aktiviteterne. Emner, der kan inddrage børnenes perspektiv samt beslutninger, vil tages op her.

Det er vigtigt for demokratisk dannelse hos børnene, at de oplever at de bliver hørt, og deres mening har effekt.

Da børnene og de ansatte kommer med forskellig baggrund og livshistorier, er det vigtigt at børnene har kendskab og respekt til forskelligheden hos hinanden, dette sker bl.a. gennem relationerne i de strukturerede tidspunkter på SFO'en.

 

Dannelse:

Det er igennem de rammer, vi som SFO skaber, at børnenes dannes. Derfor skal SFO'en være et trygt og tillidsfuldt miljø. Der skal være en børnekultur, hvor der blandt børn og voksne er en hensigtsmæssig og tilpasset adfærd, så alle bliver set, hørt og forstået.

Børnene skal have forståelse for rettigheder og regler på SFO'en, at det f.eks. ikke er okay at slå, men okay, at man tænker grimme ting om andre, når man er ked eller sur.

Det er relationerne, der er omdrejningspunkt for SFO'ens virke, og vi skal til stadighed være opmærksomme på de måder og strukturer, vi er sammen med hinanden på.

 

Deltagelsesmuligheder og inklusion:

Alle børn er unikke, og de skal (op)finde sig selv, men det er igennem de voksnes adfærd og kompetencer, at alle børn får de samme deltagelsesmuligheder i fællesskabet.

Når vi oplever et barns adfærd er uhensigtsmæssigt, tager vi udgangspunkt i, at barnets adfærd giver mening for barnet. Det er de ansattes ansvar at forstå og følge, hvorfor barnet agerer bekymrende, samt støtte barnet i en positiv udvikling og trivsel og dermed adfærd.

 

Samarbejdsevne:

Børnene skal i skolen og SFO'en kunne samarbejde med hinanden, og det kræver, at der er aktiviteter, hvor børnene oplever, hvad samarbejde kan: at vi bliver bedre og skaber større bredde i løsningen af f.eks. aktiviteter, at vi får indsigt i andres tænke og handlemåder og får respekt for mulighederne i samarbejde.

 

Selvværd:

Det er vigtigt, at det enkelte barn oplever, at de mødes med accept og respekt for den, de er og kan handle i overensstemmelse med egen overbevisning.

Selvværd og selvtillid er to sider af samme sag, nemlig: Er jeg god nok som jeg er? (selvværd) og er det, jeg gør i verden, godt nok? (selvtillid)

 

Livsglæde:

Det skal være sjovt, spændende og lærende at gå i SFO, så det skaber livsglæde hos det enkelte barn, børnene og de ansatte.

 

Ansvarlighed:

Børnene skal lære at tage ansvar ud fra deres forudsætninger. Det er noget, der til stadighed udvikles i det enkelte barn og børnegruppen og er en tillidsbaseret medinddragelse.

Vi tror på børnenes lyst og engagement i trygge fælleskaber og venskaber, og her skal vi gennem forudsigehed, rammer og struktur skabe ansvarlighed og lyst til at øve sig i at tage ansvar.

 

Anerkendelse:

Vi møder det enkelte barn og gruppen med anerkendelse, og det betyder, at vi er empatiske, respektfulde og oplever relationen som ligeværdig. Vi er nærværende og er bevidste om, at vores handle- og væremåder er afgørende for det enkelte barns dannelse af identitet (hvem er jeg?)

 

Koordineringsevne:

Vi skal som ansatte skabe faglige løsninger, der sikrer sammenhæng og koordinering for børnene.

 

Sammenhæng mellem skole og SFO

For at skabe sammenhæng i børnenes hverdag og for at understøtte børnenes trivsel, læring og udvikling samarbejder pædagoger og lærere:

  • pædagoger deltager i undervisningen i indskolingen
  • Pædagoger varetager en del af den understøttende undervisning
  • Pædagoger deltager ligeværdigt i skemalagte, ugentlige teammøder med lærerne

Pædagogerne gennemfører opfølgende samtaler med forældrene efter børnenes opstart i SFO, ligesom pædagogerne deltager i skole- hjem samtaler i indskolingen.

Derudover har forældrene mulighed for yderligere samtaler med SFO-pædagogerne, hvis der ønskes.

 

Lektie støtte

Der tilbydes mulighed for fordybelse og lektie støtte, ved at skabe rum og rammer for stille aktiviteter. Der er blik for de børn, der af forskellige årsager har svært ved at få hjælp til lektierne i hjemmet. Dette foregår i samspil med forældrene.

 

Børn med særlige behov

Der holdes særlige overleveringsmøder med børnehaverne for børn med særlig behov, ligesom der inddrages ressourcepersoner til vejledning og sparring af personalet i SFO'en. Sprogpædagogen indgår i sprogarbejdet med børnene.

 

Inddragelse af krop, bevægelse og sundhed i hverdagen

Vi benytter os af gymnastiksal, og skolegården til lege og aktiviteter. Vi benytter skøjtehallen, naturen og tilbud i nærmiljøet.
Børnene får et sundt og nærende mellemmåltid, når de kommer på SFO'en.

 

 

Overvejelser over voksenorganiserede og børnenes selvvalgte aktiviteter

Børnene vil starte SFO-dagen ved, at de indgår i børnegrupper, og der afholdes børnemøder i gruppen dagligt. I dialog med børnene tilbydes og tilskyndes til aktiviteter og legetilbud, der understøtter en god børnekultur.

Vi er i gang med at kigge på, om de fysiske rammer understøtter vores pædagogik, og vi vil kigge på om legemiljøerne kan gøres bedre, mere tilgængelige og tydelige.

En del af de pædagogiske aktiviteter er oprydning, da vi har brug for, at der bliver passet bedre på vores legetøj, så der er orden og tilgængelig for de næste børn, der vil lege.

 

Samarbejde og overgang fra børnehave til SFO/skole

I forbindelse med skoleindskrivningen deltager områdeleder og skoleleder i forældremøder på daginstitutionerne, og der afholdes informationsaften for forældre på skolen.

Der afholdes distriktsmøder mellem lederne på daginstitutionerne og skolen/SFO'en. I samarbejde planlægges en struktur, som børnene kender fra daginstitutionen, så børnenes læring fra børnehaverne videreføres.

Pædagoger og børnehaveklasseledere deltager i overleveringsmøder mellem børnehaver og skole/SFO.

Der er blevet udarbejdet og uddelt en pjece til forældrene om skolens/SFO'ens forventninger til, hvad barnet møder og skal øve sig i at kunne.

 

En god og tryg førskolestart på SFO'en

Hvert år i marts - maj måned modtager SFO'en nye børn.

Vi fortsætter en struktur med emner fra de udvidede læreplaner, som er genkendelige fra børnehaverne.

Vi har fokus på, at børnene bliver trygge og at de kender rammerne og mulighederne på SFO'en.

Relationerne mellem børnene og de ansatte er omdrejningspunktet, og vi vil i starten skærme de nye børn ved at lave aktiviteter særskilt med dem. Børnene vil primært blive indkørt og have den daglige kontakt med de pædagoger, som skal være på børnehaveklasseårgangen ved skolestart.

Der bliver afholdt et forældremøde på SFO´en for de kommende skolebørn i februar måned.

Der vil være et opfølgningsmøde med de forældre, der ønsker det.

 

Tidspunkt for hvornår beskrivelsen senest skal tages op til revision

Nærværende mål- og indholdsbeskrivelse evalueres og revideres senest juni 2024.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

×

Cookie info