Udskriv

Pasningstakster i Tårnby Kommune

Pasningstakster i Tårnby Kommune

Takster 2020

Der ydes ikke søskenderabat ved indmeldelse i klub. 

Takter for 2020

Vuggestue  kr. 3.343,-
Dagpleje  kr. 2.568,-
Børnehave  kr. 1.690,-
Børnehave m/ mad  kr. 2.463,-
SFO  kr. 1.042,-
Fritidsklub  kr.   472,-
Ungdomsklub  Gratis

Deltidspladser, 30 timer 2020

 (kun muligt at få deltidsplads ved afholdelse af barselsorlov, se retningslinier)

Vuggestue  Kr. 2.674,-
Dagpleje  kr. 2.054,-
Børnehave  kr  1.352,-
Børnehave m/ mad  kr. 1.994,-

 

Kombinationstilbud 2020:

Vuggestue  
22,5 time pr. uge      kr. 1.433,-
32,5 time pr. uge  kr. 2.069,-
42,5 time pr. uge  kr. 2.706,-

 

Børnehave m/ mad  
22,5 time pr. uge  kr.   950,-
32,5 time pr. uge  kr. 1.425,-
42,5 time pr. uge  kr. 1.899,-

 

Børnehave u/ mad  
22,5 time pr. uge

 kr.   644,-

32,5 time pr. uge  kr.   966,-
42,5 time pr. uge  kr. 1.288,-

 

Dagpleje  
18 timer pr. uge         kr.    963,-
28 timer pr. uge  kr. 1.498,-
38 timer pr. uge  kr. 2.033,-

 

Tilskud til den private børnepasser ved kombinationstilbud vil være kr. 25,- pr. time.

 

Yderligere information om fastsættelse af betalingstakster:

Børn indmeldt i børnehuse (integreret institutioner) vil blive opkrævet børnehavetakst måneden efter de er fyldt 3 år. Det vil sige, at f.eks. de børn, der bliver 3 år i januar måned vil blive opkrævet vuggestuetakst for januar, herefter vil betalingen ændres til børnehavetakst.  

Ifølge Dagtilbudsloven skal Kommunalbestyrelsen give forældre et tilskud pr. barn i dagtilbud. Tilskud og forældrenes egenbetaling fastsættes på grundlag af dagtilbuddenes vedtagne budgetter.

Tilskuddet skal udgøre mindst 75 % og forældrenes egenbetaling højst 25 % af de budgetterede bruttodriftsudgifter.

Ifølge Dagtilbudsloven skal Kommunalbestyrelsen endvidere tage stilling til hvorvidt tilskud og egenbetaling beregnes på grundlag af de budgetterede gennemsnitlige bruttodriftsudgifter for den enkelte daginstitution eller på grundlag af de gennemsnitlige bruttodriftsudgifter af samme type i kommunen.

Det er således i overensstemmelse med Dagtilbudsloven, at den enkelte kommune vælger at fastsætte egenbetalingen (forældrebetaling) på baggrund af de gennemsnitlige bruttodriftsudgifter. Det betyder, at egenbetalingen er den samme for alle forældre med plads i dagpleje, vuggestue, børnehave og så fremdeles.

Med udgangspunkt i vuggestuer vil hver enkelt vuggestue efter budgettets vedtagelse få tildelt en bevilling. Bevillingerne baseret på et samlet antal vuggestuebørn med tilhørende personalenormering og budgetramme til dagligdagen, herunder fødevarer, bleer, legetøj osv.

Når et eller flere børn i vuggestuen bliver 3 år nedsættes forældrebetalingen ikke, med henvisning til at den bevilgede og samlede personalenormering og budgetramme til vuggestuen forbliver uændret. Der er således den samme personalenormering og budget - og dermed den samme bruttodriftsudgift for kommunen. Det samme er gældende i dagpleje, børnehaver mv.

Tårnby Kommune har dog for år tilbage besluttet, at nedsætte betalingen til børnehavetakst for de børn, der efter løbende måned og 3 måneder stadig er indmeldt i vuggestue/dagpleje og ikke er oprykket til børnehave.

I børnehuse er det samme grundlag og beregningsmetode. Budgettet/bevillingen er dog beregnes ud fra antallet af børn i de to aldersgrupper, altså et antal vuggestuebørn og børnehavebørn. Det betyder, den enkelte institution, uanset at et barn på 2 år rykkes op i en 3-5 års gruppe, fortsat vil få tildelt midler, der svarer til barnets faktiske alder og ikke til dets gruppeplacering. Dermed har institutionen uanset gruppetilhør, fortsat det budget til personale og budgetramme, som er nødvendigt til det "dyrere" 2-årige barn.

Bevillingen der tildes dagtilbuddene, følger altså de konkrete børns alder og er uafhængig af, hvilken gruppe eller stue barnet går på.

Søskenderabat 

Familier der har mere end 1 barn i daginstitution, får automatisk søskenderabat (reglen gælder ikke klubber). Den dyreste plads betales fuldt ud og de øvrige med halvdelen af taksten.

Friplads

Kan søges via Den Digitale Pladsanvisning: Selvbetjening (med NemID).

Gebyr ved ikke rettidig betaling

Kommunalbestyrelsen har med hjemmel i Lov om gebyrer og morarenter besluttet, at der opkræves et ekspeditionsgebyr ved udsendelse af rykkerskrivelse.

Gebyret udgør p.t. kr. 250,- pr. rykkerskrivelse.

 

×

Cookie info