Udskriv

Børnehuset Vægterparken 452

Børnehuset Vægterparken 452

Børnehuset
Vægterparken 452
2770 Kastrup
Telefon: 30 76 04 65

Leder: Akram Rasmussen
Souschef: Tina Hansen

Normering:  24 børn 0 - 2 år, 49 børn 3 - 5 år

Åben 6.30 - 17.00

E-mail til institutionen: davag.bk@taarnby.dk

Pnr. 1007808212

Der er forældrebetalt madordning for børn i børnehaven fra den 1. februar 2020.

Se Fødevarestyrelsens kontrolrapporter (smiley)

Vi er en integreret daginstitution fra 1990 med 73 børn fordelt på to vuggestuegrupper, med de 0-3 årige børn, og tre børnehavegrupper. De to børnehavegrupper er for de 3-4 årige og den sidste gruppe med de 5-6 årige børn.

Børnehuset er velindrettet, imødekommende og ligger i udkanten af boligområdet Vægterparken. Vi har en dejlig naturlegeplads, som omkranser vores hus.

Vi har 10 minutters gang til Kastrup Lystbådehavn og de grønne arealer, der omgiver lystbådehavnen. Vi har kort vej til Amager Strandpark og Kastrup Fortet og vil vi nyde skoven eller kulturlivet i København, har vi gode tog- og busforbindelser.

I Børnehuset er vi ansat 7 pædagoger og 6 pædagogmedhjælpere, 1 leder og 1 souschef.  Vi har pædagogstuderende tilknyttet i forskellige praktikforløb. Yderligere har vi har ansat 1 rengøringsassistent og en køkkenassistent. Vikarer er tilknyttet i et vist omfang.

Vi er gruppeopdelte - med et åbent hus, hvor børn og personale kan nyde godt af hinanden på tværs af grupperne. Vi har lyse og funktionelt indrettede lokaler, og børnene har mulighed at færdes i alle grupper. 

Vi lægger vægt på, at tilbyde økologi og at have hverdagslivet, natur og pædagogisk idræt i fokus.

I hverdagen lægger vi bl.a. også vægt på:

 

  •   At møde andre anerkendende og vise respekt for hinanden
  •   At børn og voksne oplever selv- og medbestemmelse
  •   At skabe et inkluderende miljø
  •   At der er tryghed til at turde
  •   At blive lyttet til og forstået
  •   At glæde og humor er en del af hverdagen
  •   At have fokus på legen som læringsrum
  •   At børnene kan etablere og fastholde venskaber
  •   Et godt forældresamarbejde
  •   Et udfordrende, udviklende, lærende og aktivt miljø   

 

Institutionens pædagogiske målsætning

Det er alt afgørende for os, at skabe en dagligdag i huset med alsidige udviklingsmuligheder for det enkelte barn. Det gør vi blandt andet ved at lytte til børnene, og prøve at forstå deres motiver. Dialogen med barnet, og anerkendelsen af barnet er vigtige metoder i denne sammenhæng.

Et af vores pædagogiske mål set i den kontekst er, at understøtte børnene i at være selv- og medbestemmende på deres hverdag, for på den måde at opmuntre dem til at tage initiativer og opleve, at de selv kan.

Legen er udgangspunkt for endnu et af vores pædagogiske mål. Legen har stor betydning for barnets trivsel og udvikling, legen har sin egen struktur og er uden for tid og rum. Den indtager en central plads i dagligdagen og er af stor betydning for barnets dannelse og udvikling. Vi oplever derfor, at det er vigtigt at give tid, respektere, understøtte og anerkende legens betydning for barnet / børnene og deres indbyrdes relationer.

Et andet af vores pædagogiske mål er, at børnene får kendskab til naturen og lærer at færdes i den. Børnene skal mærke og se årstidernes særkende og vejrets skiften. Vi ønsker, at give børnene mulighed for at eksperimentere og undersøge naturen med respekt for planter og dyr.

Med et hensyn til naturen og en inddragelse af denne, ønsker vi også at bidrage til barnets kreative udfoldelse indenfor billedkunst, rollelege, samt give det enkelte barn mulighed for at udvikle dets potentialer.

Det er af stor betydning for børnenes udvikling og trivsel, hvad de spiser. Derfor er vi bevidste om det sunde valg både i forhold til valg af fødevare og det vi omgiver os med.  Måltidet er et højdepunkt på dagen, der betyder noget særligt for os.

Økologi er, ud over det vi spiser, et stort og meget bredt emne, der rummer mulighed for mange forskellige aktiviteter. Vi vælger bevidst at medtænke økologi i det daglige pædagogiske, i valg af aktiviteter, blandt andet omkring køkkenhave og dyrehold.

Endnu et mål er at implementere pædagogisk idræt, der er en metode til at støtte børnenes kognitive, motoriske, psykiske og fysiske udvikling. Metoden lægger op til, at når kroppen er i bevægelse, er der bedre forudsætning for at ny viden optages.

Pædagogisk arbejdes der med strategier, hvor læringen målrettes det enkeltes barns behov.

 

Institutionens værdigrundlag

Respekt

I Børnehuset Vægterparken udviser vi respekt ved;

At være loyal i forhold til fælles beslutninger, og loyal i forholdet til vores kolleger 

At kommunikere på en ligeværdig måde, hvor vi er nærværende og lyttende 

At udvise tolerance for andre, børn som voksne

At have forståelse for forskelligheder og en accept af disse 

At være ærlig

At have dialogen i højsæde

At vi overholder indgåede aftaler og deadlines

At vi passer på vores arbejdsplads, miljøet i huset

At vi opholder os i naturen under ansvar og er miljøbevidste

Imødekommenhed

I Børnehuset Vægterparken udviser vi imødekommenhed ved;

At have en åben og nysgerrig tilgang i forhold til vores kolleger, til børnene og forældrene

At modtage alle nye kolleger og besøgende positivt og med det udgangspunkt, at give dem en god oplevelse af Børnehuset Vægterparken

At bruge humor, til at gøre dagen lidt sjovere

Udviklende og innovativt miljø

I Børnehuset Vægterparken udviser vi, interesse i at være en del af et innovativt og udviklende miljø ved;

At være forandringsparate og se udvikling/ændring, som en naturlig del af vores arbejde

At reflektere over praksis og være åben for forskellige tilgange

At udvikle os via uddannelse, supervision og samtale

At være engagerede i vores arbejdsplads

At tage ansvar og være medbestemmende

Inklusion

Alle børn skal have optimale muligheder for trivsel, udvikling og læring i Børnehuset Vægterparken. I den kontekst har vi skærpet fokus på børn med særlige behov, dette via inklusion og tidlig indsats. Vi arbejder målrettet gennem samtaler med barnet, så det får lejlighed til at tale om/bearbejde sin situation, og mulighed for at sætte ord på det, barnet oplever som vanskeligt. Vi tilrettelægger de pædagogiske aktiviteter således, at der er "en bagdør", så hvert barn kan være med på egne præmisser, og gradvist oparbejde mod til at deltage. Vi vil skabe mulighed for ro og pauser, så barnet f.eks. aflastes mest muligt for pres eller stress. Vi vil arbejde pædagogisk med, at understøtte barnets sociale kompetencer og for dannelsen af nye relationer.

Vi anser det som betydningsfuldt, at vi møder den enkelte med anerkendelse og at vi som voksne inviterer børnene ind i en verden af muligheder, og bidrager til et forpligtende fællesskab. Et fællesskab, hvor vi som voksne har et ansvar for, at det enkelte barn møder udfordringer, der befordrer dets udvikling og dannelse. Børnene aflæser vores handlinger, derfor skal vi være gode rollemodeller og optræde troværdigt i alt hvad vi foretager os.

Børnemiljø

Vi lægger vægt på at børnemiljøet både inde og ude giver rum til leg og aktivitet i små såvel som større grupper, og at der er ro til fordybelse såvel som til bredere udfoldelsesmuligheder. Børnemiljøet skal være præget af æstetik, økologi og åbenhed.

Institutionens læringsforståelse

Vi ser hverdagslivet som det daglige liv, der udfolder sig i vores hus, hver dag, året rundt.

Hverdagslivet er den mangfoldighed af muligheder, der opstår i de daglige gøremål, i aktiviteterne såvel de planlagte som i de spontane, i relationerne børnene imellem og barn voksen imellem, i vores kultur og daglige pædagogiske praksis.

Vi forstår hverdagslivet som et læringsmiljø med en mangfoldighed af muligheder, hvori børn og voksne udvikler sig.

Vi har valgt at tage udgangspunkt i hverdagslivet som et læringsmiljø, hvor børnene er medskabere af deres egne læreprocesser.

Vi betragter læring som en dynamisk proces, hvor børnene tilegner sig viden, erfaringer og færdigheder indenfor samtlige læringstemaer.

Læreprocesserne opstår og udvikles i samspillet mellem børn og voksne og børnene imellem. Vi anser børnenes egen aktive deltagelse og medbestemmelse i hverdagslivet - såvel i gøremål som i aktiviteter - som et væsentligt udgangspunkt for vores pædagogiske praksis. Når barnet handler selv, drager det erfaringer, som det kan bruge i nye sammenhænge, alene eller sammen med andre. Børnenes selvhjulpenhed og medbestemmelse giver dem aktiv indflydelse på dagligdagen, de udvikler nye kompetencer, der igen og igen befordrer nye læreprocesser.

I samværet med børnene er det den voksnes opgave, at indleve sig i barnets perspektiv. Vores pædagogiske grundsyn er at ville noget med børnene - vise dem verden og mulige nye veje og udfordre børnene mod nye udviklingstrin.

Overordnede principper og mål for vores arbejde med de 6 læreplanstemaer:

Alsidig personlighedsudvikling
Barnet udvikler selvværd, når dets selvforståelse bygges på gentagne handlinger, hvor det mærker anerkendelse for, hvad det kan, ved og vil.

Sociale kompetencer
At mestre eget liv er grundlæggende forudsætning for at hjælpe andre. Det giver frihed til at deltage i fællesskaber, indgå i sociale relationer og udvikle venskaber.

Sproglig udvikling
Fra barnet er lille, udvikles sproget ved at sætte ord på begreber og behov. Senere til at kunne lytte, handle og anvende sproget som et redskab i samvær med andre.

Krop og bevægelse
Velbefindende befordres af børnenes egen aktive deltagelse. Kropslighed styrker alle sanser og er grundlæggende for al læring samt barnets identitetsdannelse.

Kulturelle udtryksformer og værdier
Hverdagslivet danner grundlag for børnenes tilegnelse af kulturelle normer og værdier. Udtryksformer tilegner de sig gennem forskellige kreative aktiviteter.

Naturen og naturfænomener
Naturen skaber rum for kropslig udfoldelse, leg og personlig bearbejdning. Den åbner mulighed for undren, viden og forståelse af komplekse sammenhænge.

Forplejning
Indtil børnene bliver 3 år, får de fuld forplejning i vuggestuen. Børnehavebørnene tilbydes morgenmad og mælk til måltiderne. Al mad, der tilberedes og serveres i institutionen, er økologisk.
Vi arrangerer månedlige maddage, hvor vi sammen med børnehavebørnene tilbereder et sundt, varieret og økologisk måltid.

Frugt- og brødklub
Forældrene har oprettet og driver en brødklub, som sikrer, at børnehavebørnene hver dag får frisk og varieret økologisk brød. Tilmelding sker automatisk ved overgang fra vuggestue eller indmeldelse i børnehavegruppe.

Besøg og rundvisning
Vi viser rigtig gerne vores børnehus frem til eventuelt kommende forældre og børn, dette foregår den første onsdag i måneden kl. 12.00

 

 

 

×

Cookie info