Udskriv

Børnehaven Tejn Alle

Bh Tejn AlleBørnehaven Tejn Allé
2770 Kastrup
Tlf.nr. 2966 7941

Leder: Rie Hansen
Souschef: Mette Rasmussen
Afdelingsleder: Kim Them Simonsen

E-mail til institutionen: vucor.bk@taarnby.dk

Åben kl 6.30-17.00

Normering:  40 børn i alderen 3-5 år fordelt på 2 grupper.

Der er på nuværende tidspunkt ikke tale om en fuldstændig integreret daginstitution, og der er dermed ikke mulighed for at sikre automatisk oprykning af alle børn i vuggestuen (Corneliusmindevej) til satellitbørnehave. Det betyder ligeledes, at der ikke er søskendehensyn, hvis man i forvejen har et barn indmeldt i vuggestuen.

Hverdagslivet som læringsmiljø

Vi ser hverdagslivet som det liv, der udfolder sig dagligt blandt børn og voksne i børnehaven. Vi betragter vores hverdagsliv som omdrejningspunktet for vores pædagogiske praksis. Det er her, pædagogikken udfoldes og udvikles. Børns læring forstår vi bredt, og handler om, at vi som pædagogisk personale understøtter børns kropslige, følelsesmæssige, sociale og kognitive udvikling og forståelse.

Vi finder det vigtigt, at læringsmiljøet tilrettelægges med udgangspunkt i barnets perspektiv, deltagelse, børnefællesskaber og børns forskellige forudsætninger. Legen har værdi i sig selv og er grundlæggende for børns personlige udvikling. Udgangspunktet for børns læringsprocesser er den legende tilgang.

Vi tilrettelægger læringsmiljøer således, at både børns leg, planlagte/spontane aktiviteter og daglige rutiner giver børnene mulighed for at trives, lære, udvikle sig og dannes. At etablere et læringsmiljø kan f.eks. handle om at støtte barnet i selvhjulpenhed, ved at lade barnet tage flyverdragt på for herigennem at understøtte barnets personlige udvikling. Når børnene over tid kender rammen for læringsmiljøet, vil de tage mere og mere initiativ ved f.eks. at komme med individuelle bidrag til aktiviteten i gruppen. Det er med til at udvikle en begyndende forståelse/følelse af at være et enkelt individ samt en del af en gruppe. Dette er medvirkende til at udvikle børnenes personlige og sociale kompetencer. Heri ligger der en vigtig læringsforståelse: "at børn lærer ved at være aktive deltagende i mange forskellige sammenhænge", og at det er den voksne, der skal sørge for at skabe rammerne, så børnene har mulighed for dette.

Pædagogiske principper og værdier

At begynde i børnehave er ofte en stor forandring for de fleste børn og forældre. Det er vigtigt for os at skabe tryghed hos børn og forældre, og at alle bliver mødt med nærværende voksne, der viser glæde og engagement i deres arbejde.

Vi arbejder ud fra det fælles pædagogiske grundlag og den styrkede pædagogiske læreplan med udgangspunkt i de seks læreplanstemaer.

Det pædagogiske grundlag består af en række fælles elementer, som er kendetegnet for vores forståelse og tilgang. Derved arbejder vi med barnesyn, dannelse og børneperspektiver, leg, læring, børnefællesskaber, pædagogisk læringsmiljø, samarbejde med forældre om børns læring, børn i udsatte positioner og sammenhæng i overgange.

De seks læreplanstemaer består af:

Alsidig personlig udvikling: Barnets alsidige personlige udvikling er en dannelsesproces hvor det afprøver og udvikler sin identitet, mens det øver sig i at forstå sig selv. Målet er, at barnet udvikler kompetencer til at være psykisk robust samt at have indlevelse i andre.

Social udvikling: Barnet øver sig i at samarbejde, lege og håndtere sociale spilleregler når det færdes i samspil med andre. Gennem relationer udvikler barnet empati og skal fortsat styrkes i forståelsen for fællesskaber. Børns sociale læring og udvikling fremmes via legen.

Kommunikation og sprog: Et veludviklet sprog er en vigtig forudsætning for hele barnets udvikling. Barnet skal støttes i at kunne bruge og forstå sproget situations-uafhængigt i kommunikationen med sin omverden for derigennem at kunne håndtere konflikter via sproget.

Krop, sanser og bevægelse: Kroppens motorik og sanser gør det muligt for barnet at tilegne sig erfaring, viden og kommunikation. Barnet skal understøttes i at være selvhjulpen i hverdagen, udvise kropsbevidsthed og mestre koordinering af grundbevægelserne.

Natur, udeliv og science: Barnets oplevelser og undersøgelser i naturen er dominerede af leg, kropslighed og sanselighed. Ved at sanse og være i naturen erfarer barnet naturens storhed og skiftende årstider samt oplevelser med planter og dyr. Barnet skal støttes i at eksperimentere med naturens materialer.

Kultur, æstetik og fællesskab: Børns egen kultur, udtryk og fællesskab hører sammen med øjeblikke og den legende tilgang. Børnene skal udfordres i at være kreative og forstå egne og andres kultur. Børn skal understøttes i at indgå i ligeværdige og forskellige former for fællesskaber.

×

Cookie info