Udskriv

Skorstensfejer

Skorstensfejning og gebyrer for rensning af skorstene og ildsteder

Hvis du har en skorsten på dit hus, har du pligt til at få den renset af en skorstensfejer mindst én gang om året. Tårnby Kommune og Tårnby Brandvæsen samarbejder med en skorstensfejermester, som sørger for den lovpligtige skorstensfejning i kommunen.

Her finder du din skorstensfejer
Hvornår skal du kontakte skorstensfejeren?
Opkrævning og tilbagebetaling af gebyr
Til- og framelding
Skorstensfejergebyrer 2020 - oversigt

Her finder du din skorstensfejer:

Skorstensfejermester Carsten Kjær, tlf. 2814 5048 eller 2844 5048, carstenkjaer1@yahoo.dk.

Hvornår skal du kontakte skorstensfejeren?

Du skal kontakte skorstensfejeren, hvis:

- du har spørgsmål til arbejdets udførsel
- du har spørgsmål om de ydelser, du er blevet opkrævet for
- din brændeovn er blevet lukket.
- du er skiftet til fyringsanlæg, der ikke kræver skorsten

Spørgsmål vedr. skorstensfejermesteren kan rettes til Beredskabschefen, tlf. 32500700, mandag - fredag kl. 8.00 -15.00. 

Opkrævning og tilbagebetaling af gebyr

Vi opkræver gebyrer for skorstensfejning via ejendomsskattebilletten, men det er skorstensfejerne selv, der tilbagebetaler beløb, der er opkrævet ved en fejl.

Selvom du mener, at gebyret ikke er rigtigt, skal du altså stadig betale det beløb, der står på ejendomsskattebilletten - derefter skal du henvende dig direkte til din skorstensfejer og få ham til at tilbagebetale beløbet. Du får ikke en ny ejendomsskattebillet, selvom du skal have penge tilbage.

Til- og framelding

Hvis du har fået bygget eller nedlagt en brændeovn og skorsten, skal du henvende dig til skorstensfejeren for at til- eller framelde skorstensfejning.

Det er et lovkrav, at skorstene skal renses mindst én gang om året af en skorstensfejer. Du kan derfor kun framelde dig skorstensfejning, hvis brændeovn og skorsten er lukket af efter gældende regler, og det er bekræftet af en skorstensfejer.

Skorstensfejergebyrer 2020 - oversigt

I henhold til § 14 i "Bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger for skorstene og ildsteder" af 27. april 1993, har Tårnby Kommunalbestyrelse godkendt nedennævnte gebyrer for skorstensfejning m.v. i 2020.

I 2020 er gebyrerne for de enkelte ydelser:

1.  For skorstensfejning betales: 

For første skorsten indtil 10 meters højde: kr. 109,37
For efterfølgende skorstene af højde indtil 10 meter på samme ejendom: kr.   85,93
For skorstene over 10 meter for hver påbegyndt meter over 10 meter yderligere: kr.     3,91

 

For rensning af ildsteder, hvor soden ved rensningen samles i ildsteder, betales for:

Centralkedler kr. 249,99
Brændeovne kr. 124,99

 

2. For skorstene og ildsteder af størrelse fra 35 - 116 kW forhøjes foranstående gebyrer med 50%, fra 116 - 232 kW forhøjes med 100% og fra 232 kW forhøjes med 150%.

3. For skorstene, der fejes ud over det lovpligtige antal gange, forhøjes gebyrerne med 50% for yderligere fejninger, med mindre gebyret er forhøjet efter reglerne i punkt 2 om tillæg efter fyrets størrelse.

4. For rensning af røgrør og røgkanaler, jf. § 6 i Bygge- og Boligstyrelsens bekendtgørelse 239 af 27. april 1993, betales :

For rør og kanaler med indtil 35 x 35 cm, indvendigt mål, for første meter: kr.   57,81
For efterfølgende påbegyndt meter: kr.   28,12
For rør og kanaler med indvendigt mål på over 35 x 35 cm betales for første meter: kr. 115,62
For efterfølgende påbegyndte meter: kr.   57,81

Hvis kanalen kun kan renses ved, at skorstensfejeren går personligt igennem den, har skorstensfejeren dog lov til at se bort fra de gebyrer, der er fastsat af kommunalbestyrelsen, og i stedet aftale prisen direkte med brugeren, idet der tages hensyn til afstanden til og fra det sted, hvor fejningen udføres.

5.  For tilkald til ekstra skorstensrensning samt for rensning af røgovne og røgkamre, der skal udføres udenfor de sædvanlige skorstensfejninger, betales efter tidsforbrug samt befordringsgodtgørelse efter samme takst som for statens tjenestemænd.

6.  For brandpræventivt syn, herunder syn i forbindelse med afmelding   af skorsten, betales, uanset antallet af skorstene på en ejendom kr. 109,37

7.   For udfræsning af skorstene og tilkaldelse til skorstensild betales efter tidsforbrug den, til enhver tid, gældende svendetimeløn samt befordringsgodtgørelse efter samme takst som statens tjenestemænd.

8.  For tilmelding af nye skorstens/ildsteder kr. 410,38

 

9.  Påtegning af prøvningsattest kr. 112,58

Note:
Ved skorstensfejning fra skorstenstop på eksisterende bebyggelse uden tagtrin er det skorstensfejeren, der konkret vurderer, om adgangsvejen er sikkerheds- og sundhedsmæssig forsvarlig, jf. arbejdsmiljøloven. I dialog med ejeren drøftes, hvordan adgangsvejen kan sikres - én mulighed er at få sat permanente tagtrin op. En anden er, at borger eller skorstensfejer hver gang, der skal fejes, sørger for en transportabel tagstige med rygningsbøjle, lift eller tilsvarende. Det skal understreges, at der ikke med det foreslåede takstblad er mulighed for at kræve gebyr for oplægning af tagstiger, som skorstensfejeren allerede medbringer eller at anvende fodmand for at leve op til Arbejdstilsynets regler om arbejde på tage. Udgifter hertil indgår i de almindelige takster.
Skorstensfejerlauget og KL er enige om, at en ejendom skal forstås som en selvstændig bygning med egen postadresse.

De anførte gebyrer er eksklusiv moms.

Gebyr for lovpligtig skorstensfejning m.v. opkræves, som hidtil, sammen med ejendomsskatterne.

×

Cookie info