Udskriv

Hegnsyn

Hegn

Hvis du og din nabo ikke selv kan løse en konflikt om jeres fælles hegn, kan du anmode om, at hegnsynet træder ind i sagen.

Hvilke sager kan hegnsynet behandle?

Hegnsynet kan behandle nabotvister om:

  • hegn i skel (fælleshegn)
  • hegn, som er placeret mindre end 1,75 m fra skel (egne hegn)
  • træer, som vokser ind i eller beskadiger fælleshegn
  • grene, der generer færdsel på naboejendommen
  • grene, der er til fare for naboejendommen
  • grene fra skove, som er generende for naboejendommen

Hegnsynet kan ikke behandle sager om:

  • nedfaldne blade/nåle eller skyggegener fra træer på nabogrunden.

Hvem kan anmode om hegnsyn og hvordan?

Kun de implicerede grundejere kan anmode om hegnsyn. Hvis du ønsker at anmode om hegnsyn, skal du anvende denne selvbetjeningsløsning

Hvad sker der, når der er indsendt anmodning om hegnsyn?

Når anmodningen om hegnsyn er indsendt, vurderer hegnsynets sekretær hos kommunen sammen med hegnsynet, om der er grundlag for en hegnssag og indhenter eventuelt supplerende oplysninger hos klageren. 

Hvis det vurderes, at der er grundlag for et hegnsyn, indkaldes der til et møde mellem de to grundejere og medlemmerne af hegnsynet ved det hegn, som klagen omhandler. 
Hegnsynet vil altid forsøge først at mægle mellem parterne med henblik på et forlig. Hvis dette lykkes, noteres forligets indhold i en midlertidig protokol, som underskrives af begge grundejere. Snarest muligt derefter fremsendes en renskrevet kopi af forliget til parterne.
Kan der ikke nås frem til et forlig, afgør hegnsynet sagen i henhold til hegnslovens regler. Hegnsynets kendelse fremsendes derefter skriftligt til parterne. Hvis der gives påbud om ændringer af hegnet, vil kendelsen indeholde en tidsfrist for udførelsen.

Er man utilfreds med kendelsen, kan man anke den skriftligt til en domstol senest 4 uger efter, at afgørelsen er faldet. I særlige tilfælde kan domstolen dog tillade, at der rejses ankesag efter fristens udløb.  

Hvad koster det?

En hegnsynssag koster 1869 kr, som opkræves af kommunen på hegnsynets vegne. 
Det er hegnsynet, der afgør, hvorvidt vederlaget betales af klager, indklagede eller deles mellem de to parter.

Hvem står bag hegnsynet?

Hegnsynet består af en formand og to hegnsynsmænd, der udpeges af kommunalbestyrelsen, men fungerer som en selvstændig, administrativ enhed. Kommunen varetager sekretariatsopgaver (mødeindkaldelser, renskrivning og udsendelse af kendelser m.v.) for hegnsynet, men har ingen indflydelse på hegnsynets afgørelser og kan heller ikke kan behandle klager over afgørelserne.

×

Cookie info