Udskriv

Anvendelsesændring

Anvendelsesændring

Man skal søge om tilladelse, når man vil ændre anvendelsen af en bygning / bolig.

Ved ændret anvendelse af en bygning, skal ejeren/lejeren være opmærksom på, om den nye anvendelse er i overensstemmelse med de anvendelsesbestemmelser, der er gældende for ejendommen.

Anvendelsesbestemmelserne kan være indeholdt i en lokalplan, byplanvedtægt, kommuneplan eller deklaration. Erhverv, offentlige formål, bolig m.m., der i henhold til anvendelsesbestemmelserne må udøves på ejendommen, skal overholde bestemmelserne i bl.a. byggeloven, beredskabsloven, miljølovgivningen og arbejdsmiljølovgivningen.

En ændring af en bygnings anvendelse kan fx udløse krav om etablering af yderligere parkeringsarealer, opholdsarealer eller krav om ændring af adgangs- og toiletforholdene i henhold til reglerne i bygningsreglementets kap. 4 omkring tilgængelighed.

Neden for er eksempler på anvendelsesændringer, der kræver byggesagsbehandling med ansøgning til Teknisk Forvaltning.

Ændret anvendelse af bolig

Ændret anvendelse er også ændring fra bolig (lejligheder og enkeltværelser) til anden anvendelse, hvor der sker en hel eller delvis nedlæggelse af boligen fx i forbindelse med etablering af erhverv. En hel eller delvis nedlægning af en bolig kræver godkendelse efter boligreguleringslovens bestemmelser.

Det er kommunalbestyrelsens sekretariat, der behandler sager om nedlæggelse af boliger. Efterfølgende skal sagen byggesagsbehandles i Teknisk Forvaltning.

Garage/carport til beboelse

Eventuel tilladelse kræver, at anvendelsesbestemmelser samt bestemmelser i bygningsreglementet overholdes. Der skal søges byggetilladelse til den ønskede ændring. Da mange garager er bygget i skel, vil dette forhold i de fleste tilfælde forhindre godkendelse til beboelse. Anvendelsesændringen kræver byggetilladelse og gældende regler i bygningsreglementet fx angående isolering og afstandskrav skal overholdes.

×

Cookie info