Udskriv

Jordvarmeanlæg

Skal du etablere ny varme installation, er jordvarme særdeles interessant. Det er meget effektivt, har lang holdbarhed og der er stort set ingen vedligeholdelse. Et jordvarmeanlæg giver store besparelser på varmeregningen, da du i stedet for at hente al din energi hos elværket henter den gratis i jorden i din have.

Hvad er jordvarme, og hvordan virker det?

Et jordvarmeanlæg består af to hoveddele, der omdanner energien til elektricitet:

 • En jordslange (nedgravet)
 • En varmepumpe (placeret eksternt på huset)

Jordvarmeslangen lægges i jorden, hvor den optager energien. Varmepumpen genererer varmen og fører den ind i huset. Jordvarme kan bruges til at opvarme dit hus og kan samtidig også generere varmt brugsvand til din bolig. Varmetypen virker året rundt og fungerer også i frostvejr. Jordvarme udvinder og opsamlet energien i jorden, der efterfølgende omdannes til opvarmning. Ved energi forstås den varme, som kommer fra solen. Skinner solen, skabes der mest energi, men anlægget virker også, selvom det er overskyet eller minusgrader, eftersom energien oplagres ved almindeligt dagslys.

Du skal følge bekendtgørelse om jordvarmeanlæg.

Ansøgninger og typer af jordvarmeanlæg

Du ansøger kommunen om at etablere et jordvarmeanlæg. Ansøgningen sker digitalt gennem Byg og Miljø. Der findes 2 slags anlæg, et terrænnært jordvarmeanlæg og et dybt jordvarmeanlæg.

Færdigmelding af begge slags jordvarmeanlæg

Sendes af ansøger til miljømyndigheden og BBR og SKAL indeholde:

 • Tæthedsprøvning af jordvarmeanlægget
 • Tegning af placering af jordvarmeanlæg med angivelse af afstand til bygninger og skel

Krav til drift for begge slags jordvarmeanlæg

 • Jordvarmeanlæggets ejer skal efter 1. driftsår lade anlægget efterses af en sagkyndig i jordvarmeanlæg
 • Ejeren af anlægget skal i mindst 10 år opbevare resultatet af kontrollen og efter anmodning stille denne til rådighed for kommunalbestyrelsen

Terrænnært jordvarmeanlæg (højest 5 meter dyb)

Der er forskellige regler for terrænnære jordvarmeanlæg inden for indvindingsopland og uden for indvindingsopland.

Placeret inden for indvindingsopland:

 • Skal have tilladelse til jordvarmeanlægget
 • Ansøgning skal oplyse alt om jordvarmeanlægget, som står i jordvarmebekendtgørelsens bilag 1

Placeret uden for indvindingsopland:

 • Skal anmelde jordvarmeanlægget
 • Anmelderen oplyser alt om jordvarmeanlægget, der står i jordvarmebekendtgørelsens bilag 2 

Afstandskrav for alle slags terrænnære jordvarmeanlæg:

 • Etableres mindst 50 meter fra en almen eller ikke-almen vandforsyning, og mindst 5 meter fra et andet anlæg
 • Varmeslanger i et terrænnært anlæg skal ligge mindst 0,6 meter fra skel
 • Varmeslanger skal nedgraves, så de har mindst 0,6 meter jorddækning
 • Der må ikke placeres dræn i eller tæt ved jordstykker med terrænnært jordvarmeanlæg
 • Slanger må ikke dækkes over, så man ikke kan komme til dem. Dvs. der må ikke placeres bygninger over jordvarmeslanger

Dybt jordvarmeanlæg (over 5 meter ned i jorden)

 • Inden for indvindingsopland bør Tårnby Kommune kontaktes for nærmere aftale, idet beskyttelse af grundvandsressourcen går forud for etablering af dybe jordvarmeanlæg
 • Boringer til dybe anlæg skal udføres som A-boring, jf. bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land
 • Ansøgningen skal indeholde en VVM-screening

Afstandskrav for dybe anlæg:

 • Etableres mindst 300 meter fra en almen eller ikke-almen vandforsyning, og mindst 50 meter fra et andet anlæg
 • Et dybt anlæg kan endvidere etableres nærmere end 300 meter, men mindst 50 meter fra en almen vandforsyning, hvis der alene anvendes brine som frostsikringsmiddel og anlægget placeres uden for boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) beregnet efter Miljøstyrelsens seneste vejledning om boringsnære beskyttelsesområder

 

 

 

 

×

Cookie info