Udskriv

Varmeforsyning og tilslutningspligt

Varmeforsyning

Her kan du læse om tilslutningspligt for nybyggeri.

I Tårnby Kommune kan der være tilslutningspligt for nybyggeri. Dette er reguleret i de gældende lokalplaner.

Tilslutningspligten gælder kun for nybyggeri som ikke er lavenergi. Kommunen har jf. Planlovens § 19 stk. 4 pligt til at meddele dispensation fra tilslutningspligt for ny bebyggelse, der opføres som lavenergibygninger. Lavenergibygninger er bebyggelser, hvor det kan dokumenteres, at de på tidspunktet for ansøgningen om byggetilladelsen opfylder de energirammer for energiforbrug for lavenergibygninger, der er fastsat i bygningsreglementet.

Blokvarmecentraler

Ved nybyggeri og i eksisterende, større ejendomme gælder særlige regler vedr. varme. Hvis I bor i en større ejendom, er denne omfattet af regler for "blokvarmecentraler". En blokvarmecentral er karakteriseret ved, at den er etableret i forbindelse med et større byggeri. Formålet er at forsyne en lukket kreds eller et forudbestemt antal brugere (lejere eller bestemte bygninger). Blokvarmecentralen kan eksempelvis varmeforsyne et hospitalsområde, en eller flere boligblokke, et indkøbscenter eller et badeland. Udtrykket blokvarmecentraler bruges i tilfælde, hvor ejendommens effektbehov er 250 kW eller derover. Ved etablering af eller ændringer i eksisterende blokvarmecentraler skal der udarbejdes et projektforslag, som kommunen skal godkende.

Etableres blokvarmeforsyningen inden for et område, der allerede er fjernvarmeforsynet, kan kommunalbestyrelsen kun godkende blokvarmecentralen, hvis den bliver forsynet med fjernvarme. Der er tale om en aftagepligt. Kommunalbestyrelsen kan kun godkende, at blokvarmecentralen forsynes med fjernvarme. Hvis der er et eksisterende anlæg, der p.t. forsyner byggeriet, kan det fortsat anvendes, til det er udtjent. Der er således ikke en pligt til at skifte til fjernvarme.
Etableres blokvarmeforsyningen i nærheden af et fjernvarmeområde, skal blokvarmecentralen tilsluttes fjernvarmeforsyningen, hvis det samfundsøkonomisk er fordelagtigt.

Etableres blokvarmeforsyningen inden for et område, der allerede er godkendt til individuel naturgasforsyning, kan projektet kun godkendes, hvis blokvarmecentralen forsynes med naturgas. Der er tale om en aftagepligt. Kommunalbestyrelsen kan kun godkende, at blokvarmecentralen forsynes med naturgas. Hvis der er et eksisterende anlæg, der p.t. forsyner byggeriet, kan det fortsat anvendes, til det er udtjent. Der er således ikke en pligt til at skifte til naturgas. Etableres blokvarmecentralen i nærheden af et naturgasforsynet område, skal blokvarmecentralen ligeledes tilsluttes naturgasforsyningen, hvis det samfundsøkonomisk er fordelagtigt.
Eneste undtagelse for ovenstående to punkter er dog, hvis blokvarmecentralen oprettes som kraftvarmeanlæg, hvor projektet kan godkendes. Ligeledes gælder det for etablering af blokvarmecentraler, at hvis de forsynes med naturgas og har en varmekapacitet over 3 MW, skal de etableres som kraftvarmeanlæg.

Hvis blokvarmecentralen etableres helt uden for et eksisterende fjernvarme- eller naturgasområde, kan alle typer brændsler godkendes. Endvidere kan kommunalbestyrelsen kræve, at projektansøgningen belyser muligheden for at anvende biobrændsel, hvis blokvarmecentralen har en kapacitet over 1 MW.

×

Cookie info