Udskriv

Terrænregulering

Terrænregulering

Terrænregulering, med påfyldning eller afgravning af jord inde på egen grund, må ikke være til ulempe for omkringliggende grunde.

Hovedreglen er, at enhver terrænregulering (plus og minus) på mere end 30 cm kræver en tilladelse fra Teknisk Forvaltning. Uanset om man terrænregulerer mere eller mindre end 30cm er det dog altid ejers ansvar at sikre at en terrænregulering ikke er til nabos ulempe. Hvis der ikke er fastsat bestemmelser i en lokalplan, gælder Byggeloven som siger:

§§12:"Ved fundering, udgravning, ændring af terrænhøjde eller anden terrænændring på en grund skal, uanset om arbejdet i øvrigt er omfattet af loven, træffes enhver foranstaltning, der er nødvendig for at sikre omliggende grunde, bygninger og ledningsanlæg af enhver art.

§§13: I bebyggede områder kan kommunalbestyrelsen påbyde ændringer af en foretagen regulering af en grunds naturlige terræn ved afgravning, påfyldning eller på anden måde, såfremt terrænreguleringen efter kommunalbestyrelsens skøn er til ulempe for omliggende grunde. Dette gælder, uanset om lovens bestemmelser i øvrigt kommer til anvendelse ved det pågældende arbejde.

Byggeloven giver kommunen mulighed for, at give påbud om at ændre en terrænregulering, hvis den er til ulempe for de omliggende grunde.

I forbindelse med en byggetilladelse kan kommunen forlange dokumentation for, at bestemmelsen om terrænregulering overholdes. Dokumentationen kan f.eks. være facadetegninger, som viser eksisterende og fremtidigt terræn i forhold til den planlagte bebyggelse. Ved terrænreguleringer skal overfladevand holdes på egen grund.

De mest almindelige ulemper, som en terrænregulering kan medføre, er:

  • risiko for at jord skrider ned
  • at regnvand ledes til de omkringliggende grunde

Hvis du ønsker at terrænregulere din grund, er det en god idé at snakke med dine naboer om det. Det er altid rart at blive taget med på råd, hvis det gode naboskab skal bevares.

Det er dit ansvar at reglerne overholdes. Du skal dog være opmærksom på, at det kan fremgå af en lokalplan, at terrænreguleringen skal godkendes af byrådet. I så fald skal du sende en ansøgning til byggemyndigheden.

Hvis en udført terrænregulering giver anledning til klager, skal byggemyndigheden vurdere forholdene. Vurderingen omfatter blandt andet indbliksgener, risiko for jordskred og tilførsel af overfladevand. Der foretages en konkret vurdering i den enkelte sag. Der er metoder, og der kan stilles krav, til at sikre forholdende ved terrænregulering:

  • Støttemure
  • Styret overløb
  • Regnvandsrende

Teknisk Forvaltning har ikke en rådgivende funktion når du skal sikre dit overfladevand, men henviser til fagmand og eksterne rådgivere på området. Vand i Byer/Lokal afledning af regnvand har en hjemmeside med mere information på området.

 

Overfladevand

Overfladevand skal som udgangspunkt nedsives på egen grund. Overfladevand må ikke ledes til vej, sti eller nabogrunde og på den måde genere andre. Du skal søge om tilladelse til at udlede regn- og overfladevand fra tage, åbne pladser og andre befæstede arealer. Læs mere om reglerne her.

Årsag til oversvømmelser

Der er større risiko for at vand finder vej til din grund, hvis din grund ligger lavere end naboens. Hvis niveauforskellen skyldes de naturlige terrænforhold er i praksis forventeligt. Oversvømmelser har mange naturlige årsager, og derfor ikke nødvendigvis naboens skyld. Klimatisk set har det indvirkning hvis der kommer kraftige mængder nedbør over en kort periode. Ekstremt vejr og kuperede terrænforhold kan være faktorer, som gør det umuligt for naboen at leve op til ansvaret for at lede regn- og overfladevand forsvarligt væk fra sin egen grund.

Du kan læse mere om situationer, hvor din nabo kan bære ansvaret for oversvømmelsen på www.bolius.dk

Der skal være tale om ikke-ubetydelige gener, som fx at vandmængderne besværliggør, at du kan komme til og fra huset, gør det umuligt for dig at bruge din have eller ødelægger bygningsdele eller installationer. Der vil altid være tale om et skøn fra sag til sag. Du bør derfor overveje om disse forhold rent faktisk gør sig gældende i det konkrete tilfælde, inden du starter en sag.

×

Cookie info