Udskriv

Solceller

Solceller

Hvordan du skal forholde dig, hvis du vil opsætte et solcelleanlæg eller et solfangeranlæg.

Opsætning af solcelleanlæg på enfamiliehuse og dobbelthuse kan ske uden ansøgning, når følgende vilkår overholdes:

 • at anlægget følger tagets hældning.
 • at bestemmelser i lokalplaner, byplanvedtægter og tinglyste deklarationer overholdes. Der kan være bestemmelser om bl.a. udseende eller farve på ejendommens tag eller hensyn til ensartet bebyggelser. Ejer er ansvarlig for overholdelsen.
 • at afstands- og højdebestemmelserne i Bygningsreglement 2010 overholdes. Ejer er ansvarlig.
 • at de konstruktionsmæssige regler overholdes. Ejer er ansvarlig.
 • at ejer anmelder anlægget til Bygnings- og Boligregistret (BBR).

Overholdes dette ikke, kan der eventuelt søges en dispensation.

Der skal altid ansøges om byggetilladelse ved opsætning af solceller - solfangere på:

 • erhvervs- og etagebygninger
 • fredede og bevaringsværdige bygninger
 • fritstående anlæg - på terræn eller på stativ

En ansøgning om byggetilladelse skal fremsendes til kommunen og indeholde følgende:

 • ansøgningsskema med beskrivelse af anlæggets størrelse / fabrikat / type, effekt i kW, antal paneler, kvadratmeter og overflade
 • situationsplan - dvs. en tegning af hele grunden visende alle bygninger og placering af anlægget med angivelse af afstande til skel.
 • facadetegning hvor anlægget tegnes ind med højde over terræn samt hældning for anlæggets flade.
 • produktdatablad for anlægget (på dansk)

Der opkræves byggesagsgebyr i henhold til kommunens takster.

×

Cookie info