Udskriv

Småbygninger m.m.

Småbygninger m.m.

Opførelse, ombygninger og andre forandringer af garager, carporte, udhuse, drivhuse, overdækkede terrasser og lignende bygninger, når bygningernes samlede areal er højst 50 m². Ombygningen eller forandringen må ikke medføre en væsentlig anvendelsesændring.

I forbindelse med den seneste version af Bygningsreglement 2015 (04-07-2017) er punktet 1.5 "Anmeldelse" udgået.

Småbygninger og overdækninger

Opførelse, ombygninger og andre forandringer af garager, carporte, udhuse, drivhuse, overdækkede terrasser, teknikhuse og lignende bygninger kan opføres uden, at du skal søge byggetilladelse eller anmelde det til kommunen, hvis ikke det samlede areal af alle eksisterende samt nye småbygninger overstiger 50 m2. Bestemmelsen omfatter ikke integrerede garager.

Du skal altså medregne alle dine småbygninger og overdækninger (også eksisterende) mv. i det samlede areal. Du skal dog stadig være opmærksom på, ikke at overstige den samlede bebyggelsesprocent for ejendommen. Er der tale om småbygninger/udhuse gælder der et fradrag på 35 m2, som ikke behøver at medregnes ved udregning af bebyggelsesprocenten.

Er der tale om opførelse/tilbygning af ovenstående bygninger til specifikt sammenbyggede enfamiliehuse (dobbelthuse og rækkehuse), avls- og driftsbygninger, industri og lager gælder fradraget kun for bygninger op til 20 m2.

Vær opmærksom på følgende bestemmelser jf. bygningsreglementets kapitel 2.2.3.4:

  1. Opføres bygningen nærmere sti-, vej- eller naboskel end 2,5 m, må den ikke være højere end 2,5 m .
  2. Den samlede længde af alle bygninger, der vender mod naboskel, må ikke være større end 12 m. Udhæng op til 0,5 m i begge ender medregnes ikke i længden for carporte.
  3. Der må ikke udføres døre, vinduer eller lignende åbninger imod skel.
  4. Tagvand skal holdes inde på egen grund.

Hvis samlede areal af småbygninger på grunden efter opførelse overstiger 50 m2 skal du søge om byggetilladelse via Byg og Miljø

Bestemmelserne i bygningsreglementet BR-15, lokalplaner/byplanvedtægt, tinglyste servitutter, og hvad der i øvrigt er gældende for din ejendom, skal stadig overholdes, selv om det ikke skal anmeldes.

Ejer er selv pligtig til at indberette nyopførelse af småbygninger når det samlede areal er under 50 m2 til BBR-myndigheden.

Bygningsreglementet kan læses på Energistyrelsens særlige hjemmeside : www.bygningsreglementet.dk.

×

Cookie info