Udskriv

Skiltepolitik

På baggrund af de mange ansøgninger om opsætning af skilte samt at udviklingen bl.a. har medført nye skilteformer og materialer har Tårnby Kommune udarbejdet en officiel skiltepolitik for fremtidig skiltning i kommunen

Skiltepolitikken indeholder retningslinjer og anbefalinger for skiltning i kommunen.

Det overordnede formål med retningslinjerne er at opnå:

  • at skiltningen udformes således, at der skabes en god helhedsvirkning med de enkelte bygningers arkitektur og med området som helhed
  • at lette administrationen og vejlede ansøgere i forbindelse med udformning og ansøgning om ny skiltning

Anbefalingerne skal anses som retningsgivende ved administrationen af ansøgninger om skiltning i de tilfælde, hvor der ikke er fastsat specifikke bestemmelser i de byplanvedtægter eller lokalplaner, der gælder for området.

De skiltetyper, der er medtaget i denne politik, er alle former for permanent skiltning til butikker og erhvervsvirksomheder.

Indhold

Lovhjemmel

Alle skiltetyper

Facadeskilte

Udhængsskilte

Fritstående skilte

Lysskilte

Henvisningsskilte

Bannere, flag og flagstænger

Skiltetyper i forskellige områder 

Lovhjemmel

Kommunalbestyrelsen skal som udgangspunkt godkende al skiltning efter Byggelovens § 6 D. 

§ 6 D. Kommunalbestyrelsen kan gøre en tilladelse efter byggeloven afhængig af, at bebyggelsen får en sådan ydre udformning, at der i forbindelse med dens omgivelser opnås en god helhedsvirkning.

Stk. 2. Skiltning, lysinstallationer og lign. må ikke være til ulempe eller virke skæmmende i forhold til omgivelserne. Kommunalbestyrelsen kan ved forbud eller påbud sikre opfyldelsen af 1. pkt.

I nogle lokalplaner er der optaget bestemmelser om skiltning - hvor det er tilfældet gælder lokalplanens bestemmelser.

§ 1. Alle skiltetyper

Der bør være sammenfald mellem ejendommens anvendelse og skiltningen. Skiltningens omfang skal begrænses til det nødvendige dvs. firmanavn og/eller logo.

Produktreklamer må normalt ikke dominere virksomhedens skiltning. Hvor produktreklamer normalt bruges som skiltning, som ved kiosker og benzinstationer, kan produktreklamer tillades.

Stk. 2. Placering

Skiltningen må ikke dække over bygningsdetaljer og skal - med undtagelse af fritstående skilte - placeres i umiddelbar forbindelse med virksomhedens vinduer og døre i stueetagen, gadeniveau. Placering af skilte fra forskellige virksomheder/forretninger på samme facade skal samordnes, så der opnås en god helhedsvirkning.

Skilte på tage tillades ikke (skæring med facade og tagflade)

Placering af skilte skal følge byggelovens bestemmelser. 

Stk. 3. Udseende

Skiltningen skal tilpasses bygningens arkitektur, og skal i princippet følge opdelingen af moduler, vinduer, døre og porte.

Skiltning på samme facade fra forskellige firmaer skal så vidt muligt tilpasses hinanden.

Det skal tilstræbes, at typografien på skilte er enkel og veldimensioneret.

Effektfarver, fluoriserende eller selvlysende farver tillades ikke.

Udformning af skilte skal følge byggelovens bestemmelser.

Stk. 4. Størrelse

Skiltning må ikke dominere facaden.

Stk. 5. Områdets karakter

Skiltning skal tilpasses nabobygninger, øvrige skiltning og områdets karakter.

§ 2. Facadeskilte

Placering

Facadeskilte bør placeres umiddelbart over stueetagens vinduer

Skilte må ikke helt eller delvist dække gesimser, bånd, indfatninger, pilastre eller anden bygningsmæssig facadeudsmykning.

Skilte på murpiller bør kun anvendes, hvor anden skiltning ikke er mulig og kun i begrænset omfang.

Der må ikke opsættes streamers på glassets udvendige side, bortset fra midlertidige oplysninger om udsalg og lignende.

Stk. 2. Udseende

Som udgangspunkt skal facadeskilte udformes med enkeltbogstaver og opsættes direkte på facaden, hvor dette er muligt. Skiltetekst på butiksruder må kun udføres med enkeltbogstaver.

Stk. 3. Størrelse

Massiv og dominerende overklæbning eller blænding af vinduer må ikke finde sted. Skiltningen må ikke være sammenhængende over hele facadens længde.

Se i øvrigt ovenfor vedrørende alle skiltetyper

§ 3. Udhængsskilte

Placering

Skiltet placeres normalt over stuetagen. Skiltets fremspring fra facaden bør være mindre end 1 m. Skiltets underkant skal være mindst 2,20 m over terræn ved gangarealer.

Der kan som udgangspunkt kun gives tilladelse til ét udhængskilt pr. butik/virksomhed.

Stk. 2. Størrelse

Arealet på et udhængsskilt bør generelt være mindre end 0,5 m².

Udhængsskiltet bør ikke være til gene for naboens udhængsskilt.

Stk. 3. Forhold til omgivelserne

Udhængsskiltet skal tilpasses facaden og nabobygningerne.

Se i øvrigt ovenfor vedrørende alle skiltetyper

§ 4. Fritstående skilte

Forhold til omgivelserne

Skiltet skal tilpasses områdets skala og må ikke være til gene for eksisterende skilte i området. Der skal tages hensyn til områdets karakter.

Se i øvrigt ovenfor vedrørende alle skiltetyper

§ 5. Lysskilte

Placering

Skiltning med neonskrift kan kun i særlige tilfælde tillades opsat på facaden, og kun såfremt det ikke virker skæmmende.

Stk. 2. Udseende

Lysskilte må ikke virke blændende og ikke være til gene for naboer eller færdsel.

Det bemærkes, at lysskilte skal overholde Justitsministeriets cirkulæreskrivelse af 12. februar 1981 om generende lys fra anlæg uden for vejen.

Lysintensiteten må ikke være til gene for omgivelserne, og efterfølgende kan forlanges dæmpet, afskærmet eller slukket efter Kommunalbestyrelsens nærmere afgørelse.

Se i øvrigt ovenfor vedrørende alle skiltetyper

§ 6. Henvisningsskilte

Placering

Henvisningsskilte bør kun tillades opsat for butikker og virksomheder, der ikke har facade mod gaden. Skiltene skal placeres på bygningen tæt ved adgangen til virksomheden, fx ved en portåbning.

Ved større erhvervsområder, butiks- eller andre centre kan der opsættes en samlet skiltning placeret ved indkørsel til området.

Se i øvrigt ovenfor vedrørende alle skiltetyper

§ 7. Bannere, flag og flagstænger

Forhold til omgivelserne

Opsætning af reklameflagstænger samt bannere og vimpler på facaden bør ikke finde sted. Hvis særlige arkitektoniske forhold gør sig gældende eller hvis friarealerne er særlig store mod veje, kan der dog gives tilladelse til opsætning af disse.

Der kan også ved særlige virksomhedstyper som kiosker, byggemarkeder, hoteller, planteskoler, service- og benzinstationer og lignende gives tilladelse til opsætning af bannere eller reklameflag efter vurdering af en samlet skilteplan for ejendommen og omgivelserne.

Bannere og flag skal godkendes særskilt.

Stk. 2. Højde

Flagstænger kan gives en højde på 8,5 m. Hvor særlige forhold taler herfor kan flagstænger gives en større højde på 1,2 x hovedbygningens højde, dog maks. 12 m.

Stk. 3. Antal

Der kan opsættes 1 klynge á 3 flagstænger pr. ejendom.

Se i øvrigt ovenfor vedrørende alle skiltetyper

§ 8. Skiltetyper i forskellige områder

Skemaet angiver hvilke skiltetyper der kan opsættes i forskellige områder.

Muligheder for placering af forskellige skiltetyper inden for forskellige områder

Muligheder for placering af forskellige skiltetyper inden for forskellige områder
  Facade Udhæng Fritstående skilte Lysskilte Henvisnings-skilte
Erhverv   + +   +   +   +
Bolig   + +      
Blandet bolig og erhverv   + +   +    
Center   + +   +   +   +
Fritidsformål   + +   +   +   +
Åbent land   +      
Landsby   +   +    

 

 

×

Cookie info