Udskriv

Sagsgang

Når en ansøgning er indsendt skal den igennem tre forskellige faser; screening, sagsbehandling og efter afgørelsen. Dem kan du læse mere om her.

Sagsbehandlingstider

Ved dispensationer, nabohøringer, lovliggørelser, ansøgninger uden for byggeretten, eller ved sager som også kræver behandling eller tilladelser fra/af andre myndigheder, kan sagsbehandlingstiden blive væsentligt forlænget.

Husk at du som ansøger er pligtig til selv at ansøge om dispensationer og skal fremsende begrundet dispensationsansøgning.

Sagsgang

Vi modtager kun byggeansøgninger via ansøgningsportalen www.bygogmiljoe.dk

Fase 1: Screening

En byggeansøgning registreres automatisk hos bygningsmyndigheden i Teknisk Forvaltning, hvorefter sagerne fordeles til en foreløbig screening. Du modtager et kvitteringsbrev der oplyser om tildeling af en sagsbehandler.

Screeningen er en foreløbig gennemgang og omfatter udelukkende en gennemgang af repræsentationen af fremsendt materiale. Ansøgningen tjekkes for, om følgende dokumenter er vedlagt:

-          Gældende fuldmagt hvis ansøger ikke er ejer

-          Komplet tegningssæt (situationsplan, plantegninger, facadetegning mv)

-          Redegørelse for afledning af tagvand på egen grund

Konstateres der at et eller flere af ovenstående dokumenter ikke er fremsendt, sendes en mangelskrivelse ifbm. screening. Sagen bliver ikke yderligere behandlet før de supplerende oplysninger er fremsendt. Der fastsættes normalt en tidsfrist for fremsendelse af manglende materiale på 3 mdr. Screeningen er en foreløbig gennemgang og omfatter ikke sagsbehandling; herunder projektgranskning, gennemgang af gældende lokalplaner, deklarationer og lignende.

Konstateres der ikke umiddelbare mangler i forlængelse af screeningen, vil sagen noteres som "fuldt oplyst" og sagen er klar til sagsbehandling. At en sag skifter status til "fuldt oplyst" er ikke ensbetydende med at der ikke senere i sagsbehandlingen kan blive stillet krav om fremsendelse af materiale.

Fase 2: Sagsbehandling

Når sagen er fuld oplyst kan din ansøgning sagsbehandles.

Her skal sagsbehandler vurdere om ansøgningen overholder gældende lokalplaner, tinglyste servitutter samt gældende bygningsreglement. Foruden dette skal sagsbehandleren vurdere om en evt. tilladelse kræver partshøring, dispensation, landzonetilladelse, om der er ulovlige/ukendte bygninger på ejendommen og meget mere. I mere komplekse sager skal en ansøgning måske politisk behandles inden en sagsbehandler kan lave en afgørelse.

Vurderes der at være parter i sagen som kan forventes at opleve væsentlig individuel påvirkning af byggeriet, har kommunen pligt til at partshøre disse iht forvaltningslovens §19. Denne partshøring vil først kunne udføres når fyldestgørende materiale foreligger, er gennemgået og dermed vurderet ift. evt. parter. Derfor kan man forvente en yderligere 7 dages sagsbehandlingstid på sager hvor kommunen vurderer at der er berørte parter ifbm. et planlagt byggearbejde.

Undervejs i sagsbehandlingsfasen kan sagsbehandleren godt stille yderligere krav til fremsendelse af materiale.  Konstateres der mangler, sendes en mangelskrivelse. Sagen bliver ikke yderligere behandlet før de supplerende oplysninger er fremsendt. Der fastsættes normalt en tidsfrist for fremsendelse af manglende materiale på 3 mdr.

Når hele sagen er færdigbehandlet vil der falde afgørelse.

En afgørelse kan både udmunde sig et afslag eller en godkendelse baseret på den konkrete sagsbehandling og de gældende regler for din ejendom.

Fase 3: Efter afgørelsen

Af afgørelsen vil fremgå nogle betingelser som normalt skal opfyldes både før, under og efter udførsel. Disse betingelser er angivet som ad punkter i tilladelsen.

Det kan eksempelvis være anmeldelse af påbegyndelse, afsætningsplan, færdigmelding m.fl. Når materiale på ovenstående betingelser fremsendes vil der naturligvis også være sagsbehandlingstid på gennemgangen af indholdet af disse.

Vi tilstræber os på at screene sådan materiale indenfor 3 uger.

Sager til afslutning

I perioder hvor der er ekstra travlt ved bygningsmyndigheden nedprioriteres afslutninger af byggesager til fordel for udarbejdelsen af aktuelle byggetilladelser, hvorfor sagsbehandlingstiderne på afslutning af byggesager kan variere.

En byggesag vil typisk blive færdigmeldt ved Bygnings- og Boligregisteret med et notat om, at der er en verserende byggesag på ejendommen. Dette notat vil først blive fjernet når sagsbehandler har haft mulighed for at gennemgå hele byggesagen og konstatere den endeligt afsluttet.

Når en byggesag er endeligt afsluttet vil den blive lagt i vores digitale arkiv som kan tilgås af ejer via borger.dk

×

Cookie info