Udskriv

Bevaringsværdige bygninger

Den bevaringsværdige bygning Birkegården

En bygning er først bevaringsværdig, når den er udpeget som bevaringsværdig i kommuneplanen eller omfattet af et forbud mod nedrivning i en (bevarende) lokalplan. Det skal du være opmærksom på, når du skal istandsætte eller bygge om. Der kan også være tinglyst særlige deklarationer eller servitutter på ejendommen

Hvad betyder det for dig som ejer, at en bygning er bevaringsværdig?

Som ejer af en bevaringsværdigt bygning skal du beskytte bygningens ydre arkitektoniske og kulturelle værdier. Er din bygning udpeget som bevaringsværdigt i forbindelse med en kommune- eller lokalplan, skal du være klar over, at:

 • Lokalplanen definerer en række krav til området og bygningerne, fx retningslinjer for hvilke materialer og farver, der må anvendes.
 • Kommunen har ret til at stille krav til bygningens ydre, fordi formålet med at udpege bygningen som bevaringsværdig, er at sikre bygningens eller kvarterets oprindelige udtryk.
 • Der ved en istandsættelse eller ombygning ikke blot kan være særlige krav til udformning af bygningsdele som vinduer, døre, kviste og tag, men også til husets facader og overflader, fx kalk, farver eller særlige malingstyper.
 • Du skal søge kommunen om tilladelse til at nedrive din bevaringsværdige bygning, og kommunen kan meddele afslag.
 • Du skal ansøge kommunen om lov til at foretage udvendige ændringer på bygningen, og kommunen kan kræve at besigtige arbejdet.
 • Har du istandsat bygningen uden tilladelse, kan kommunen kræve, at du laver arbejdet om.
 • Som ny ejer bør du sikre dig, at gældende krav er overholdt (hvis bygningens tidligere ejer ikke har overholdt reglerne, kan du som ny ejer blive ansvarlig og skal så selv gøre krav gældende mod bygningens tidligere ejer).
 • Rent arkitektonisk vil det fx betyde, at du typisk ikke vil få lov til at overpudse facadens blanke murværk. Du vil som regel heller ikke kunne få tilladelse til at ændre på vinduernes formater eller opdeling.

Hvad sker der, hvis du ikke følger reglerne?

Får du ikke dispensationen og istandsætter alligevel, kan kommunen kræve, at du laver arbejdet om inden for en angivet tidsfrist.

Udgifterne ved at skulle føre bygningen tilbage til oprindelig stand er ikke omfattet af en ejerskifteforsikring. Er din bygning bevaringsværdig, er det derfor en god idé at spørge kommunen, om det, du har tænkt dig at gøre, er i orden.

Du kan finde gældende lokalplaner og Kommuneplan her og læse om, hvilke retningslinier der er for din ejendom.

Hvis du overvejer at købe en ejendom, der er bevaringsværdig, er det en god idé at få et overblik over, hvilke krav der stilles til bygningen, og om gældende krav er overholdt. Du kan ende med at blive gjort ansvarlig, hvis bygningens tidligere ejer ikke har overholdt reglerne. I så fald skal du selv stå for at gøre krav gældende mod bygningens tidligere ejer.

Bygningens oprindelige arkitektur

Formålet med at erklære en bygning bevaringsværdig er at sikre bygningens eller kvarterets oprindelige udtryk. Derfor skal du være ekstra varsom, når du skal istandsætte eller restaurere en gammel bygning. Ofte er de bygget efter en særlig byggeskik eller arkitektur, som sætter helt faste rammer for, hvordan bygningen skal se ud.

Lad dig inspirere af bevaringsguiderne for Bedre Byggeskik-huseneFunkishuset og Historicismens Huse. Guiderne gennemgår bygningernes arkitektur, materialer og bevaringsværdier med principforslag til, hvordan man bevarer eller genskaber disse bygningers særlige karakter bedst muligt for nutiden og eftertiden.

Energiguiden for fredede og bevaringsværdige huse kan du blive inspireret til, hvordan du forbedrer dit historiske hus' energiforbrug, komfort og indeklima, så du sikrer en tidssvarende bolig - uden at de bærende bevaringsværdier ødelægges.

Hvordan erklæres en bygning bevaringsværdig?

Der er forskellige metoder til at registrere landets bevaringsværdige bygninger. Den mest gængse er SAVE-metoden. (Survey of Architectural Values in the Environment). Bygningerne får værdier fra 1 til 9 ud fra forskellige kriterier. Værdierne 1-3 regnes for en høj bevaringsværdi, 4-6 for middel bevaringsværdi og 7-9 for lav bevaringsværdi.

Når en bygning registreres, tildeles den karakterer for følgende forhold:

 • Arkitektonisk værdi

   Vedrører bygningen som helhed. Der ses på bygningens proportioner, og om det er harmonisk og konsekvent opført inden for sin stilart. Bygningen kan fx også være et særlig unikt eksempel på en ny byggestil eller have en særlig konstruktion.

 • Kulturhistorisk værdi

   Her har det betydning, om bygningen er et godt eksempel på en lokal byggetradition, enten inden for en bestemt stilart eller en særpræget anvendelse af materialer. Det kan også være afgørende, at bygningen har en særlig historisk betydning eller tilbage i tiden har haft en betydning for lokalområdet.

 • Miljømæssig værdi

   Den miljømæssige værdi fastsættes ud fra bygningens sammenhæng med de omkringliggende bygninger. Om bygningen er med til at understrege eller give et kvarter eller et område et særligt præg.

 • Originalitet

   Originaliteten bedømmes både ud fra, om bygningen står med sit oprindelige udtryk, og i hvilken stand det er. Bygningen kan godt være istandsat, men det har betydning, om istandsættelsen og eventuelle ændringer understreger bygningens originalitet.

 • Tilstand

   Bygningens tilstand indgår også i den samlede vurdering. Det er en konstatering af, om bygningen er vedligeholdt eller forsømt.

Hvis en bygning udpeges som bevaringsværdig, får ejeren af huset skriftlig besked fra kommunen.

Hvis der senere sker ændringer med bygningen, kan værdierne ændre sig. Fx kan bygning ved en god tilbageføring eller renovering opnå en højere bevaringsværdi end ved den oprindelige vurdering.

Bevaringsværdien siger ikke noget om bygningens brugsværdi.

×

Cookie info