Udskriv

For kandidater

Tårnby kommunalbestyrelsens mødesal billede 2

Tirsdag den 21. november 2017 skal der vælges 19 medlemmer til Tårnby Kommunalbestyrelse. Valget gælder for perioden 1. januar 2018 til 31. december 2021.

Afstemningen den 21. november 2017 foregår i tidsrummet fra kl. 8.00 til kl. 20.00.

Hvordan stiller man op

Hvis du ønsker at stille op, skal du udfylde en formular (kandidatliste) med en række oplysninger, som du skal indlevere til formanden for valgbestyrelsen, borgmester Henrik Zimino, Tårnby Rådhus. Kandidatlisten skal have et navn (listebetegnelse).

Du kan få udleveret formularen til kandidatlisten hos Kommunalbestyrelsens Sekretariat, Tårnby Rådhus. Her udleveres ligeledes formular til anmeldelse af valgforbund/listeforbund. 

Kandidater

På kandidatlisten skal stå navnene på de kandidater, der stiller op for listen. Der skal mindst være én kandidat på listen. Der må højst være fire kandidater mere på listen end det antal medlemmer, der skal vælges til kommunalbestyrelsen, dvs. 23.

Det samlede antal kandidater på kandidatlister, der indgår listeforbund, må højst udgøre 27.

Ingen kan være kandidat på mere end én liste.

Ud over kandidaternes fulde navn skal listen indeholde oplysninger om kandidaternes personnummer, statsborgerskab, stilling og bopæl. Det kan være, at du eller flere af kandidaterne gerne vil have skrevet jeres navne på en særlig måde på stemmesedlen, fx hvis du gerne vil bruge det navn, du havde, før du blev gift, eller et mellemnavn. Så skal du skrive navnet i formularen, sådan som du ønsker, det skal stå på stemmesedlen. Derudover skal alle kandidater underskrive formularen.

Stillere

For at få godkendt din kandidatliste skal den anbefales af et vist antal vælgere (stillere) i Tårnby Kommune. Stillerne skriver her under på, at de ønsker, at listen stiller op.

Kandidatlisten skal have mindst 25 og højst 50 underskrifter for at kunne stille op.

Det er en god idé at indsamle lidt flere underskrifter fra stillere end det antal, der som minimum kræves for at stille op. Nogle af stillerne kan siden have skrevet under på andre lister, være flyttet eller være afgået ved døden, og så tæller de ikke med i kandidatlisteanmeldelsen.

OBS - som noget nyt kan kandidatlister, der både opnåede repræsentation ved sidste valg og stadig 9 uger før valgdagen er repræsenteret i Kommunalbestyrelsen efter anmodning fritages for kravet om indsamling af underskrifter fra et mindsteantal stillere. For disse kandidatlister gælder et krav om indlevering senest kl. 12 tirsdag den 19. september 2017 og tidligst tirsdag den 5. september 2017. Anmodning indleveres til Kommunalbestyrelsens Sekretariat, Tårnby Rådhus.

 Valgbestyrelsen skal herefter senest kl. 12 tirsdag den 26. september 2017 meddele kandidatlisten, om valgbestyrelsen, fritager kandidatlisten for kravet om underskrifter fra det fornødne antal stillere. Kandidatlister, som valgbestyrelsen har fritaget for stillerkravet, skal herefter ikke indeholde underskrifter fra stillere.

Kandidatlister som ikke er undtaget

Tirsdag den 3. oktober kl. 12 er sidste frist for at indlevering af kandidatlister, som ikke er fritaget for kravet om indsamling fra et mindsteantal af stillere. Lister skal indleveres til formanden for valgbestyrelsen, borgmester Henrik Zimino, Tårnby Rådhus. 

Hvem kan stille op og hvem kan stemme

Valgret til Kommunalbestyrelsen har enhver, der på valgdagen er fyldt 18 år, har fast bopæl i kommunen, og som herudover enten

1) har dansk indfødsret,

2) er statsborger i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union,

3) er statsborger i Island eller Norge,

4) uden afbrydelse har haft fast bopæl i riget i de sidste 3 år forud for valgdagen,

Med virkning fra 1. juli 2017 er valgretten udvidet til også at omfatte personer, som er frataget den retlige handleevne efter værgemålslovens § 6, når disse i øvrigt opfylder valgretsbetingelserne nævnt ovenfor.

Med virkning fra 1. juli 2017 er valgretten afskaffet for følgende personer: 
• Udlændinge på tålt ophold 
• Udvisningsdømte udlændinge 
• Administrativt udviste udlændinge 
• Udlændinge, som fra udlandet indsættes direkte til afsoning i en af kriminalforsorgens institutioner

Regionsrådsvalg

 Samtidig med kommunalbestyrelsesvalget skal der foretages valg til Region Hovedstaden. Læs mere om information til kandidater valget og Regionsrådet. 

 

 

×

Cookie info