Udskriv

Midlertidige aktiviteter der støver eller støjer

Midlertidige aktiviteter der støver eller støjer

Alle støvende og støjende aktiviteter skal anmeldes til Tårnby Kommune

Miljømæssige forholdsregler ved bygge- og anlægsarbejde / midlertidige aktiviteter.

Alle støvende og støjende aktiviteter skal anmeldes til Tårnby Kommune, senest 14 dage før aktiviteten forventes påbegyndt på stedet.

Det gælder bl.a.:

 • Bygge- og anlægsarbejde
 • Bygningsfacaderenovering
 • Nedrivningsaktiviteter
 • Overfladebehandling af fritstående stålkonstruktioner eller andre fritstående større konstruktioner

Anmeldelsen skal indeholde oplysning om:

 • Bygherre og entreprenør
 • Beskrivelse af aktivitet
 • Aktivitetens varighed
 • Tidspunkt for aktiviteten
 • Foranstaltninger til at forebygge eller afhjælpe forurening eller gener for omgivelserne

Du skal anmelde aktiviteten via Tårnby Kommunes selvbetjeningsløsning på  VIRK.dk

Det kan derudover være nødvendigt at anmelde bygge- og anlægsaffald, herunder affald indeholdende asbest, via Tårnby Kommunes selvbetjeningsløsning på www.bygningsaffald.dk.

Efter modtagelse af anmeldelsen, sender Tårnby Kommune en kvittering med vilkår som skal overholdes ved udførelse af aktiviteten. Kommunen kan senere hen fastsætte yderligere krav til arbejdets udførelse eller i visse tilfælde nedlægge forbud mod aktiviteten, hvis den giver anledning til væsentlig forurening.

Indsendelse af en anmeldelse fritager ikke anmelderen fra at indhente de nødvendige godkendelser, tilladelser eller dispensationer i medfør af Miljøbeskyttelsesloven eller anden lovgivning.

Ved udførelse af ovenstående aktiviteter skal de generelle vilkår overholdes:

Entreprenøren for aktiviteten skal meddele tjenestemodtager navn og adresse på myndigheden som aktiviteten er anmeldt til og som fører tilsyn med arbejdet, dvs. Tårnby Kommune.

 • Nærmeste naboer skal senest 2 dage inden aktiviteten igangsættes informeres om start- og sluttidspunkt for arbejdet.
 • Valg af maskiner, arbejdsmetoder, tidspunkt og indretning af byggepladsen skal ske så omgivelserne og naboer generes mindst muligt af støv, støj og vibrationer. Eksempelvis skal stilladser afdækkes og arbejdsområdet og jorden under arbejdsstedet dækkes af, hvis der er fare for, at støv eller andre materialer havner på jorden.
 • Arbejdet med aktiviteten må kun udføres indenfor normal arbejdstid dvs. hverdage fra kl. 07.00 til 18.00.

Vejledende støjgrænser skal overholdes

Tidsrum Klokkeslæt Støjniveau
Mandag - Fredag Kl. 07.00 - 18.00

70 dB(A)

Uden for dette tidsrum samt helligdage   40 dB(A)
Støjspidser (nat) Kl. 22.00 - 07.00 55 dB(A)

Der gælder særlige regler ved arbejde med asbest. Klik på punktet Asbest i højre menu.

×

Cookie info