Udskriv

Olietank

Olietank

Læs mere om olietanke i Tårnby og Dragør Kommune.

Overjordiske og nedgravede olietankanlæg

Hvad skal jeg gøre, før jeg etablerer et olietankanlæg?

Hvorfor skal jeg have en attest på min nye tank?

Hvordan skal jeg miljøsikre min nye olietank?

Hvordan skal jeg miljøsikre min gamle olietank?

Hvornår er jeg nødt til at sløjfe min gamle olietank?

Hvordan sløjfer jeg min olietank?

Hvad skal jeg gøre, hvis der går hul på min olietank?

Kommunen opkræver ikke længere gebyrer for sagsbehandling i forbindelse med olietanke.

Overjordiske og nedgravede olietankanlæg

De gældende miljøkrav for overjordiske og nedgravede olietankanlæg findes i miljøministeriets Olietankbekendtgørelse, bekendtgørelse nr. 724 af 1. juli 2008.

Hvad skal jeg gøre, før jeg etablerer et olietankanlæg?

Skal du have etableret et nyt olietankanlæg, skal du bruge en model, der er typegodkendt. Det kræver ikke tilladelse fra kommunen eller andre at etablere et nyt anlæg, men etableringen skal anmeldes til kommunen v.h.a. selvbetjeningssystemet Byg & Miljø, senest 14 dage før du går i gang.

Når du anmelder dit nye anlæg, skal du vedlægge en beskrivelse af anlægget med en skitse over, hvor du vil placere anlægget, ligesom du skal oplyse, hvornår du etablerer det.

Du skal være opmærksom på, at der i Olietankbekendtgørelsen stilles en række krav til nye tankanlæg, f.eks. må anlæggene ikke etableres inden for en afstand af 50 meter fra et vandindvindingsanlæg. Endvidere gælder det, at anlæggene ikke må anbringes under eller så tæt ved bygninger, at de ikke kan fjernes.

Hvis din olietank er mindre end 6000 liter, skal du være særlig opmærksom på, at rørforbindelsen (sugerøret) mellem tanken og fyret skal være enstrenget. Endvidere skal alle sugerør, som fremføres overjordisk og som ikke er indstøbte, være forsvarligt understøttet med rørbærer.

I Olietankbekendtgørelsens kap. 6 og 7 kan du læse nærmere om, hvilke krav dit nye tankanlæg skal opfylde.

Hvorfor skal jeg have en attest på min nye tank?

Tankattesten får du fra leverandøren af din olietank. Attesten er din garanti for, at den købte tank er typegodkendt til at opbevare fyringsolie. Du skal sende en kopi af tankattesten til kommunen, senest samtidig med, du etablerer tanken.

Hvordan skal jeg miljøsikre min nye olietank?

Hvis din olietank er større end 6000 liter, skal du jævnligt kontrollere, at anlægget er tæt, således som det er beskrevet i Olietankbekendtgørelsens kap. 8.

For anlæg, der er mindre end 6000 liter, skal ejeren eller brugeren ligeledes holde øje med, at anlægget er tæt.

For alle typer tankanlæg gælder det, at ejeren eller brugeren straks skal underrette kommunen, hvis det konstateres, at anlægget er utæt, eller hvis der er sket spild, f.eks. i forbindelse med en påfyldning.

Hvordan skal jeg miljøsikre min gamle olietank?

Miljøreglerne i Olietankbekendtgørelsen betyder, at det er dit ansvar, at din gamle olietank opfylder bestemte krav. I beboelseshuse, f.eks. villaer, parcelhuse, rækkehuse og stuehuse, skal du være særlig opmærksom på rørforbindelsen mellem tanken og fyret. Hvis din installation er udført som et tostrenget system med et frem- og returrør, er der risiko for, at returrøret bliver utæt, så olien løber ud i jorden. Derfor skal din installation senest den 1. januar 2003 være blevet ændret, så den har fået enstrenget rørføring.

Endvidere skal alle eksisterende overjordiske villatanke senest den 1. januar 2003 have installeret overfyldningsalarm.

Hvornår er jeg nødt til at sløjfe min gamle olietank?

Hvis din olietank er større end 6000 liter, nedgravet før den 1. april 1970 og ikke er forsynet med en udvendig belægning af glasfiberarmeret polyester, skal tanken enten sløjfes eller korrosionsbeskyttes som beskrevet i Olietankbekendtgørelsens kap. 9.

Bemærk endvidere, at alle nedgravede væskeførende rør af stål, der er tilknyttet anlæg større end 6000 liter, og som ikke er galvaniserede eller omfattet af effektiv katodisk beskyttelse, skal udskiftes med typegodkendte rør senest 30 år efter installation. Rør etableret i perioden 1. januar 1977 til 31. december 1980 skal sløjfes senest den 31. december 2010.

Olietanke, der er mindre end 6000 liter, skal sløjfes inden for visse sløjfningsterminer, der afhænger af tankens alder, type, konstruktion og korrosionsbeskyttelse.

Iflg. Olietankbekendtgørelsens kap. 9 gælder der følgende regler for sløjfning af tanke mindre end 6000 liter:

Overjordisk tankanlæg mindre end 6000 liter.

 • ståltanke, som er typegodkendt med indvendig korrosionsbeskyttelse ved belægning eller offeranode, skal sløjfes senest 40 år efter fabrikationsåret.
 • øvrige ståltanke skal sløjfes senest 30 år efter fabrikationsåret. Ståltanke etableret i perioden 31. august 1975 til 31. august 1978 sløjfes senest den 31. august 2008.
 • ståltanke, hvis fabrikationsår ikke kendes eller kan fastlægges, skal sløjfes senest den 31. august 2008.
 • enkeltvæggede tanke af plast og tanke af andet materiale end stål sløjfes senest 25 år efter fabrikationsåret. Plasttanke etableret i perioden den 31. august 1980 til den 31. august 1983 sløjfes senest den 31. august 2008.
 • dobbeltvæggede tanke af plast sløjfes 40 år efter fabrikationsåret.
 • enkeltvæggede tanke af plast, hvis fabrikationsår ikke kendes eller kan fastlægges, sløjfes senest den 31. august 2008.

Nedgravede tankanlæg mindre end 6000 liter.

 • ståltanke, som er typegodkendt med indvendig korrosionsbeskyttelse og med udvendig belægning med glasfiberarmeret polyester, skal sløjfes senest 50 år efter fabrikationsåret.
 • ståltanke, som er typegodkendt uden indvendig korrosionsbeskyttelse, men med udvendig belægning med glasfiberarmeret polyester, skal sløjfes senest 40 år efter fabrikationsåret.
 • ståltanke med udvendig belægning med glasfiberarmeret polyester, som ikke er typegodkendt, eller hvor fabrikationsåret ikke kendes eller kan fastlægges, skal sløjfes senest den 31. marts 2010.
 • ståltanke med anden typegodkendt udvendig belægning end glasfiberarmeret polyester skal sløjfes senest 50 år efter fremstillingsåret.
 • tanke af plast sløjfes senest 45 år efter fabrikationsåret. Tanke etableret i perioden 1. januar 1957 til 31. marts 1970 sløjfes senest den 31. marts 2015.
 • tanke af plast, hvis fabrikationsår ikke kendes eller kan fastlægges, skal sløjfes senest den 31. marts 2015.
 • kugleformede tanke af polyethylen produceret af firmaet AJVA-PLAST A/S sløjfes senest 20 år efter nedgravningen.

Hvordan sløjfer jeg min olietank?

Hvis du skal sløjfe din olietank, kan du enten grave tanken op eller gøre følgende fire ting:

 • tømme tanken for olierester
 • afmontere påfyldningsstudsen
 • blænde tanken af, så det ikke længere er muligt at fylde olie på.
 • Anmelde sløjfning af olietanken v.h.a selvbetjeningssystemet Byg & Miljø.

Hvad skal jeg gøre, hvis der går hul på min olietank?

Går der hul på din olietank, skal du omgående melde det til Teknisk Forvaltning.

Du kan søge yderligere information

×

Cookie info