Udskriv
Bragt i samarbejde med

Arbejdsløshedsdagpenge

Månedskalender

Du skal være medlem af en a-kasse og tilmeldt i dit lokale jobcenter for at få dagpenge

Tilmeld dig jobcenter - meld dig ledig på jobnet

Hvis du bliver arbejdsløs, skal du på den første dag, du er ledig, tilmelde dig som ledig på jobnet.dk. Har du ikke internetadgang, kan du henvende dig i dit lokale jobcenter eller a-kasse og få hjælp til at blive tilmeldt.

For at få udbetalt dagpenge fra din a-kasse, skal du være tilmeldt som ledig på jobnet.dk.

"Min side" på jobnet.dk

Når du er tilmeldt som ledig i jobcentret, har du fået et brugernavn og password til din egen personlige side ”Min side” på Jobnet.dk. Hvis du har meldt dig ledig på Jobnet, har du selv dannet disse koder. Har dit jobcenter meldt dig ledig, vil du få oplysningerne om dine koder tilsendt til din e-boks. Hvis du er fritaget for obligatorisk digital post, vil de blive sendt med brev til din folkeregisteradresse.

På "Min side" på jobnet.dk skal du oprette dit CV. Derudover skal du:

 • bekræfte at du er arbejdssøgende ved at tjekke jobforslag mindst hver 7. dag
 • registrere din jobsøgning i en joblog
 • melde dig rask efter sygdom, læse din ”Min Plan” med de aktiviteter mv., som du skal deltage i, mens du er ledig, og læse dine aftaler med jobcentret og med a-kassen.

Derudover er der forskellige muligheder for selvbetjening. Fx kan du afmelde dig, når du får arbejde, melde ferie eller melde dig syg, samt booke og ombooke samtaler med dit jobcenter.

Regler for at få arbejdsløshedsdagpenge

For at få arbejdsløshedsdagpenge, skal du:

 • være registreret som arbejdssøgende i dit lokale jobcenter fra den første dag du er ledig
 • have været medlem af en a-kasse i mindst ét år
 • have været beskæftiget som lønmodtager i mindst 1.924 timer inden for de sidste tre år, hvis du er fuldtidsforsikret.
 • have været beskæftiget som lønmodtager i mindst 1.258 timer inden for de sidste tre år, hvis du er deltidsforsikret.
 • have udøvet selvstændig erhvervsvirksomhed i væsentligt omfang i mindst 52 uger indenfor de sidste tre år.
 • stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Det betyder bl.a. at du skal søge og kunne overtage arbejde med dags varsel.
 • tjekke jobforslag mindst hver 7. dag.
 • have et fyldestgørende og godkendt CV senest 2 uger efter, du er tilmeldt som ledig i jobcentret.

Du har ret til arbejdsløshedsdagpenge i to år inden for en periode på tre år, hvis du opfylder betingelserne.

Nye dagpengeregler i 2017

Der er nye regler for dagpenge på vej. De nye regler giver dig bl.a. mulighed for at opspare arbejdstimer og forlænge din dagpengeperiode med op til et års ekstra dagpenge. Reglerne gælder fra 2. januar 2017. Men allerede her i 2016 tæller hver time, du arbejder, med i din opsparing af arbejdstimer. Hver time, du arbejder, giver dig ret til to timers forlængelse af din dagpengeperiode.

Kontakt din a-kasse, hvis du vil vide mere om de nye reglers betydning for dig. Du kan læse mere om det nye dagpengesystem i pjecerne:

Hvor meget kan jeg få i arbejdsløshedsdagpenge?

Den højeste dagpengesats er på 836 kr. om dagen (2016) og 849 kr. om dagen (2017) - det svarer til 4.180 kr. om ugen (2016) og 4.245 kr. om ugen (2017). Er du deltidsforsikret, er den højeste sats på 557 kr. om dagen (2016) og 566 kr. om dagen (2017), hvilket svarer til 2.785 kr. om ugen (2016) og 2.830 kr. om ugen (2017).

Du kan dog højst få 90 pct. af den løn, du tjente, før du blev arbejdsløs. Dagpenge beregnes på grundlag af de sidste tre måneders indberetninger fra den seneste arbejdsgiver til Indkomstregistret.

Bemærk, at der kommer nye dagpengeregler i 2017. Kontakt din a-kasse, hvis du vil vide mere om de nye reglers betydning for dig. Du kan læse mere om det nye dagpengesystem i pjecen:

Udbetaling af arbejdsløshedsdagpenge

Dagpenge er skattepligtige og bliver udbetalt bagud for en måned (dvs. fire-fem uger). Du skal udfylde et dagpengekort for hver periode, du skal have udbetalt dagpenge.

At stå til rådighed for arbejdsmarkedet

For at have ret til dagpenge skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet. A-kassen vurderer, om du står til rådighed for arbejdsmarkedet. For at være til rådighed skal du bl.a.:

 • aktivt søge arbejde med fuld arbejdstid
 • være tilmeldt som ledig og have kontakt til dit jobcenter
 • oprette et CV på Jobnet.dk, som skal godkendes senest to uger efter tilmelding på jobcentret. I CV'et skal du huske at skrive jobønsker som matcher hvor på arbejdsmarkedet der mangler arbejdskraft.
 • tjekke jobforslag mindst hver 7. dag på Jobnet.dk
 • have bopæl og opholde dig i Danmark
 • kunne og ville overtage arbejde dagen efter, at arbejdet er henvist af jobcenteret eller a-kassen
 • kunne og ville møde til samtaler og tilbud dagen efter, du har modtaget indkaldelsen
 • selv booke dine samtaler inden for en fastsat frist
 • deltage i kurser og andre tilbud, der øger mulighederne for at få arbejde.
Bekræft jobsøgning

Hvis du er tilmeldt som jobsøgende, skal du bekræfte, at du søger job mindst hver 7. dag på din egen side på jobnet.dk. Siden hedder "Min side". Hvis du fx har tjekket jobforslag en mandag, skal du senest gøre det igen mandagen efter.

Hvis du ikke bekræfter

Hvis du ikke bekræfter at du søger jobs, bliver du afmeldt som jobsøgende i jobcentret og mister din ydelse for de dage, du ikke er tilmeldt. Den første gang, du glemmer at bekræfte din jobsøgning, får du dog en påmindelse, inden du bliver afmeldt. Det samme gælder, hvis du glemmer det for anden gang inden for 12 måneder. Hvis du ikke bekræfter inden for fristen, vil du blive afmeldt uden varsel.

3. gang du inden for 12 måneder glemmer at bekræfte din jobsøgning ved at tjekke dine jobforslag på Jobnet, afmeldes du uden en påmindelse og en frist.

Ikke at være til rådighed

Du står ikke til rådighed for arbejdsmarkedet, hvis du er syg, eller ikke ønsker et fuldtidsarbejde eller kun vil arbejde for en bestemt arbejdsgiver eller arbejdsplads.

I de tilfælde mister du retten til arbejdsløshedsdagpenge, indtil du som fuldtidsforsikret har haft mindst 300 timers arbejde inden for en sammenhængende periode på 3 måneder - eller indtil årsagen til, at du ikke står til rådighed, er bortfaldet. Fx hvis du ikke har stået til rådighed for arbejdsmarkedet i en periode, fordi du var syg.

Du kan som modtager af dagpenge eller arbejdsmarkedsydelse forsætte med at modtage din ydelse under de første 14 dages sygdom, hvis du er fuldt ledig.

Du skal melde dig syg hos din a-kasse på første sygedag. Du kan også sygemelde dig første sygedag hos jobcenteret eller på Jobnet.

Nye dagpengeregler i 2017

Bemærk, at der kommer nye dagpengeregler i 2017. Kontakt din a-kasse, hvis du vil vide mere om de nye reglers betydning for dig. Du kan læse mere om det nye dagpengesystem i pjecen:

Du bliver indkaldt til samtaler i a-kassen

Krav til jobsøgning

Senest efter to ugers ledighed bliver du indkaldt til en cv-samtale i din a-kasse, hvor du sammen med a-kassen påbegynder en personlig plan, ”Min Plan”, og udarbejder individuelle ”Krav til jobsøgning” for dig. ”Kravene til jobsøgning” danner udgangspunkt for den vurdering, a-kassen foretager af, om du er til rådighed på arbejdsmarkedet.

Registrering af jobansøgningsaktiviteter i joblog

Du skal dokumentere din jobsøgning ved løbende at registrere jobsøgningsaktiviteter og uploade ansøgninger i joblog på Jobnet eller i a-kassens eventuelle egen digitale joblog.

Du skal uploade det antal jobansøgninger i jobloggen, som din a-kasse har besluttet. Det skal du, for at a-kassen og jobcenteret kan vejlede om, hvordan du evt. forbedrer din jobsøgning og samtidig kan vurdere kvaliteten af din jobsøgning.

Hvis a-kassen er i tvivl om din jobsøgning er tilstrækkelig og realistisk, skal a-kassen forlange, at du uploader kopier af samtlige ansøgninger i en bestemt periode.

6-ugers jobrettet uddannelse

Hvis du er ledig, medlem af en a-kasse og har ret til dagpenge, kan du have ret til seks ugers jobrettet uddannelse.

Hvem kan deltage

Du har ret til at deltage, hvis du enten er ufaglært, eller har en erhvervsuddannelse (faglært) eller tilsvarende uddannelse, eller hvis du har en uddannelse på erhvervsakademiniveau og samtidig har en erhvervsuddannelse eller en uddannelse, der kan sidestilles hermed. Du har ikke ret til 6 ugers jobrettet uddannelse, hvis du har en uddannelse på højere niveau.

Hvilke uddannelser kan du deltage i

Jobrettet uddannelse består af ét jobrettet kursus eller ét jobrettet uddannelsesforløb af op til 6 ugers varighed. Du kan vælge blandt de kurser og uddannelsesforløb, der fremgår af den landsdækkende Positivliste.

Positivlisten er en liste over kurser og uddannelsesforløb, der giver de bedste muligheder for at komme i job. Listen revurderes hvert år, så den afspejler de aktuelle jobmuligheder på arbejdsmarkedet. Positivlisten kan du finde på star.dk.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering om seks ugers jobrettet uddannelse (nyt vindue)

Hvornår kan du deltage

Du har ret til at deltage i ét jobrettet kursus eller ét jobrettet uddannelsesforløb allerede fra første ledighedsdag, hvis du opfylder ovenstående betingelser. Du skal dog først have været til jobsamtale i jobcentret eller have været til en samtale i jobcentret om 6 ugers jobrettet uddannelse.

Er du under 25 år, skal du afslutte dit forløb under 6 ugers jobrettet uddannelse inden for de første 6 måneders ledighed. Er du 25 år eller derover, skal du afslutte dit forløb under 6 ugers jobrettet uddannelse inden for de første 9 måneders ledighed.

Hvis du vil vide mere

Det er din a-kasse, der afgør, om du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse. Derfor er det også dem, du skal tale med og sende ansøgning til, hvis du ønsker at gøre brug af ordningen.

At miste dagpengeretten

Du skal lægge dit CV på Jobnet.dk. Hvis du ikke gør det senest to uger efter din registrering som arbejdssøgende, risikerer du at miste retten til arbejdsløshedsdagpenge.

Selvforskyldt ledig

Du er selvforskyldt ledig, hvis du fx:

 • uden gyldig grund opsiger dit arbejde
 • selv er skyld i afskedigelsen
 • uden gyldig grund afviser at tage et arbejde, der henvises af jobcenteret eller a-kassen, eller udebliver fra en jobsamtale med en arbejdsgiver.
 • uden gyldig grund afslår at være med til at udarbejde en jobplan eller afslår/afbryder et tilbud, der er givet efter en jobplan.
Gyldige grunde til at opsige arbejde eller afslå arbejde eller tilbud

Du kan sige dit arbejde op, afslå et arbejde eller afslå eller ophøre i et tilbud uden at få karantæne, når du har en gyldig grund. Det kan fx være, når:

 • du har lægeattest på, at du ikke kan udføre dit arbejde på grund af sygdom og har gjort rimelige forsøg på at få et andet arbejde på arbejdspladsen.
 • din ægtefælles eller samlevers nye arbejde betyder, at du må flytte langt væk eller
 • du ikke har mulighed for at få passet børn, der kræver særlig pleje.

Du skal være opmærksom på, at selvom du har en gyldig grund, skal din a-kasse altid vurdere, om du står til rådighed for arbejdsmarkedet.
Kontakt din a-kasse, inden du opsiger dit arbejde/afslår et arbejde eller et tilbud mv. Så ved du, om det får konsekvenser for din dagpengeret.

Karantæne

Har du ikke en gyldig grund, er du selvforskyldt ledig, og du får en karantæne. Det betyder, at du mister dine dagpenge i tre uger.
Bliver du selvforskyldt ledig to gange inden for 12 måneder, mister du retten til dagpenge, indtil du som fuldtidsforsikret har haft mindst 300 timers arbejde inden for en sammenhængende periode på 3 måneder.

Kontakt a-kassen på forhånd

Din a-kasse kan oplyse dig om konsekvenserne, hvis du afslår et arbejde eller et tilbud, eller hvis du siger op.

Nye dagpengeregler i 2017

Bemærk, at der kommer nye dagpengeregler i 2017. Kontakt din a-kasse, hvis du vil vide mere om de nye reglers betydning for dig. Du kan læse mere om det nye dagpengesystem i pjecen:

G-Dage (dagpengegodtgørelse)

Du kan ikke få dagpenge fra din a-kasse de første tre dage efter, at du er blevet afskediget eller hjemsendt fra arbejdet. I stedet skal din arbejdsgiver betale dig dagpengegodtgørelse (G-dage) de første tre dage, hvor du er helt eller delvis ledig.

Du har kun ret til G-dage, hvis du er medlem af en a-kasse og har været ansat som lønmodtager.

Din arbejdsgiver skal betale G-dage, hvis du:

 • bliver afskediget, af grunde du ikke selv er skyld i
 • bliver hjemsendt
 • ophører med opgave- og tidsbestemt ansættelse og lignende
 • sættes på arbejdsfordeling, eller
 • får nedsat din arbejdstid

Din arbejdsgiver skal ikke betale G-dage, hvis du selv siger op.

Hvis du har været ansat under tre måneder, skal din arbejdsgiver som udgangspunkt ikke betale dagpengegodtgørelse. I 2016 betaler arbejdsgiveren dog dagpengegodtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag, og i 2017 betaler arbejdsgiveren for 1. ledighedsdag ved ansættelsesforhold under tre måneder.

Nye dagpengeregler i 2017

Bemærk, at der kommer nye dagpengeregler i 2017. Kontakt din a-kasse, hvis du vil vide mere om de nye reglers betydning for dig. Du kan læse mere om det nye dagpengesystem i pjecen:

Nyuddannede

Som nyuddannet har du ret til dagpenge en måned efter, du har afsluttet din uddannelse. Uddannelsen skal have varet mindst 18 måneder og mindst være en erhvervsmæssig uddannelse eller en erhvervsgrunduddannelse i henhold til lov om erhvervsgrunduddannelse.

Du skal søge om optagelse i en a-kasse senest to uger efter du har afsluttet uddannelsen. Du kan tidligst blive optaget fra den dag, hvor uddannelsen er gennemført.

Så meget kan du få i dagpenge

Dagpenge til nyuddannede er på 82 pct. af højeste dagpengesats - dimittendsats - som fuldtidsforsikret: 686 kr. om dagen (2016) og 696 kr. om dagen med forsørgelsespligt og 607 kr. om dagen uden forsørgelsespligt (2017), svarende til 3.430 kr. om ugen (2016) og 3.480 kr. om ugen med forsørgelsespligt og 3.035 kr. om ugen uden forsørgelsespligt (2017). Har du først én gang modtaget dimittendsats, skal du vente seks måneder for at få beregnet en individuel sats. Beregning sker på baggrund af de seneste tre måneders beskæftigelse, hvor du har haft mindst 2/3 af fuld arbejdstid.

For deltidsforsikrede er beløbet 457 kr. om dagen (2016) og 464 kr. om dagen med forsørgelsespligt og 405 kr. om dagen uden forsørgelsespligt (2017), svarende til 2.285 kr. om ugen (2016) og 2.320 kr. om ugen med forsørgelsespligt og 2.025 kr. om ugen uden forsørgelsespligt (2017).

Nye dagpengeregler i 2017

Bemærk, at der kommer nye dagpengeregler i 2017. Kontakt din a-kasse, hvis du vil vide mere om de nye reglers betydning for dig. Du kan læse mere om det nye dagpengesystem i pjecen:

Værnepligtige

Når du har afsluttet din værnepligt, er du underlagt de samme regler som en nyuddannet, hvis du er optaget i en a-kasse under indkaldelsen (se ovenfor). Dog har du ret til dagpenge efter de almindelige regler, hvis du har haft mindst 13 ugers uafbrudt arbejde før indkaldelsen.

Bemærk, at der kommer nye dagpengeregler i 2017. Kontakt din a-kasse, hvis du vil vide mere om de nye reglers betydning for dig. Du kan læse mere om det nye dagpengesystem i pjecen:

Bibeskæftigelse

Hvis du driver selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse, kan du også have ret til dagpenge. Kravet er, at din bibeskæftigelse til enhver tid kan udføres uden for normal arbejdstid, og at du står til rådighed for arbejdsmarkedet i normalt omfang.

Din a-kasse afgør, om du har ret til dagpenge samtidig med driften af selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse. Retten til dagpenge samtidig med bibeskæftigelsen er som udgangspunkt begrænset til 78 uger.

Supplerende dagpenge

Du kan få supplerende dagpenge, hvis du arbejder på nedsat tid og i øvrigt opfylder betingelserne for at modtage dagpenge. Beløbet afhænger af arbejdstiden. Du kan få supplerende dagpenge i 30 uger inden for 104 uger.

Frigørelsesattest

Er du ansat med opsigelsesvarsel, skal arbejdsgiveren udstede en frigørelsesattest, før du kan få supplerende dagpenge.

En frigørelsesattest er en erklæring fra arbejdsgiveren om, at der ses bort fra opsigelsesvarslet, hvis du får arbejde med længere arbejdstid.

Hvis du afleverer attesten til a-kassen senest fem uger efter, at du er begyndt på arbejdet, får du udbetalt supplerende dagpenge fra ansættelsens første dag. Hvis du ikke afleverer attesten inden 5 uger, kan du først få supplerende dagpenge fra den dag, hvor a-kassen modtager attesten.

Nye dagpengeregler i 2017

Bemærk, at der kommer nye dagpengeregler i 2017. Kontakt din a-kasse, hvis du vil vide mere om de nye reglers betydning for dig. Du kan læse mere om det nye dagpengesystem i pjecen:

Dagpenge under uddannelse

Du kan som hovedregel ikke få dagpenge, hvis du deltager i uddannelse. Der er dog enkelte undtagelser, hvis du samtidig er parat til at overtage arbejde og aktivt søger arbejde.

Du kan uden at miste dagpengene deltage i bl.a.:

 • traditionel aftenskoleundervisning
 • folkeskolens 8.-10. klassetrin
 • undervisning under 20 timer om ugen, hvis uddannelsen ikke berettiger til SU, når den udbydes som heltidsuddannelse.
 • enkeltfagsundervisning under 20 timer om ugen på gymnasialt niveau

Afmelding til jobcenter

Du skal afmelde dig i dit jobcenter med det samme du som ledig kommer i arbejde og ikke skal modtage dagpenge længere.?

Du kan afmelde dig via Jobnet.dk på ”Min Side” eller ved at kontakte dit lokale jobcenter.

Husk, at du skal logge ind på Jobnet.dk, for at tilgå ”Min Side”.

AR 277 - Attest: Fysisk vold

Hvis du på grund af fysisk vold udøvet af din samlever eller ægtefælle må opsige dit arbejde og flytte uden for det hidtidige hjemsted, skal du udfylde denne attest.

AR 275 - Attest til a-kasse - Arbejdsophør, afvisning af arbejde samt afslag på aktiveringstilbud

Hvis du må afslå eller opsige et arbejde eller aktiveringstilbud på grund af helbredsmæssige problemer eller risiko herfor, skal du udfylde denne attest.

Søg om dokument PD U1 - om arbejds- og forsikringsperioder i Danmark

Du kan med denne løsning ansøge om dokument PD U1, som bruges til at overføre danske arbejds- og forsikringsperioder, hvis du skal søge om arbejdsløshedsydelser i et andet EØS-land.

Hvis du vil klage

Du skal sende din klage over din a-kasses afgørelse til din a-kasse senest fire uger efter, du har modtaget afgørelsen. Giver a-kassen dig medhold i din klage, får du direkte besked fra a-kassen. Men hvis de ikke giver dig medhold, skal a-kassen sende din klage videre til Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Det skal a-kassen gøre senest fire uger efter, de har modtaget din klage.

Du skal være opmærksom på, at en klage, der sendes videre til Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring ikke har opsættende virkning, med mindre de beslutter det. Det betyder, at den afgørelse, a-kassen har truffet, er gældende frem til det tidspunkt, hvor der falder en afgørelse fra Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring.

×

Cookie info