Udskriv

Varmeforsyning og tilslutningspligt

Varmeforsyning

Tilslutningspligt, varmeforsyningsloven samt tilslutningsbekendtgørelsen.

Tilslutningspligt kan pålægges via Planloven og Varmeforsyningsloven/Tilslutningsbekendtgørelsen. I Tårnby Kommune er der en generel tilslutningspligt til kollektiv varmeforsyning for alt nybyggeri i byzone. Tilslutningspligten er fastlagt i de gamle varmeplaner fra 1984 og gælder kun for nybyggeri, som ikke er lavenergi bebyggelse. Kommunen har jf. Tilslutningsbekendtgørelsens § 17 stk. 3. og Planlovens § 19 stk. 4 pligt til at meddele dispensation fra tilslutningspligt og forblivelsespligt for ny bebyggelse, der opføres som lavenergibygninger. Lavenergibygninger er bebyggelser, hvor det kan dokumenteres, at de på tidspunktet for ansøgningen om byggetilladelsen opfylder de energirammer for energiforbrug for lavenergibygninger, der er fastsat i bygningsreglementet.

Kommunen har ligeledes pligt til at dispensere til folkepensionister jf. § 17 stk 2. i Tilslutningsbekendtgørelsen. Kommunalbestyrelsen giver, under forudsætning af, at den pågældende ejendom er en enfamiliesejendom, efter ansøgning dispensation fra tilslutningspligt til en person, der:

1) er folkepensionist på tilslutningstidspunktet, jf. § 7, stk. 3,

2) har været ejer eller medejer af den pågældende ejendom siden det tidspunkt, hvor kommunalbestyrelsen traf beslutning om tilslutningspligt, og

3) har haft fast bopæl på den pågældende ejendom siden det tidspunkt, hvor kommunalbestyrelsen traf beslutning om tilslutningspligt.

Derudover kan byggeri som er ældre end fra 1984 være omfattet af tilslutningspligt i lokalplaner og byplanvedtægter.

Og så er der ingen regel uden undtagelser, hvilket også gælder for tilslutningsbekendtgørelsen:

§ 15. Følgende kategorier af eksisterende bebyggelse kan ikke pålægges tilslutningspligt:

1) Bygninger, hvor omstilling til kollektiv varmeforsyning på grund af nødvendige, større installations- eller bygningsmæssige ændringer efter kommunalbestyrelsens skøn vil være uforholdsmæssig bekostelig.

2) Bygninger, der er indrettet med et vedvarende energianlæg, som eksempelvis solvarmeanlæg, varmepumper, vindmøller, biogasanlæg, brintanlæg, komposteringsanlæg, vandkraftanlæg, træfyr eller halmfyr, og hvor anlægget - eller anlæggene tilsammen - efter kommunalbestyrelsens skøn har en kapacitet, som kan dække mere end halvdelen af bygningens energiforbrug til opvarmning og forsyning med varmt vand.

3) Bygninger, hvor overskudsvarme fra produktionsvirksomhed efter kommunalbestyrelsens skøn dækker mere end halvdelen af bygningens energiforbrug til opvarmning og forsyning med varmt vand.

4) Bygninger, der påregnes nedrevet inden for en kortere årrække.

5) Bygninger, der ikke er beregnet til at være konstant opvarmet i fyringssæsonen.

6) Eksisterende lavenergibygninger, jf. § 1, nr. 5.

Stk. 2. Følgende kategorier af eksisterende bebyggelse kan ikke pålægges forblivelsespligt:

1) Bygninger, der er indrettet med et vedvarende energianlæg, som eksempelvis solvarmeanlæg, varmepumper, vindmøller, biogasanlæg, brintanlæg, komposteringsanlæg, vandkraftanlæg, træfyr eller halmfyr, og hvor anlægget - eller anlæggene tilsammen - efter kommunalbestyrelsens skøn har en kapacitet, som kan dække mere end halvdelen af bygningens energiforbrug til opvarmning og forsyning med varmt vand.

2) Bygninger, hvor overskudsvarme fra produktionsvirksomhed efter kommunalbestyrelsens skøn dækker mere end halvdelen af bygningens energiforbrug til opvarmning og forsyning med varmt vand.

3) Bygninger, der ikke er beregnet til at være konstant opvarmet i fyringssæsonen.

4) Eksisterende lavenergibygninger, jf. § 1, nr. 5.

×

Cookie info