Udskriv

Terrænregulering

Terrænregulering

Hvis du ønsker at regulere terrænet, kan du få flere informationer her.

Hovedreglen er, at enhver terrænregulering (plus og minus) på mere end 30 cm kræver en godkendelse fra Teknisk Forvaltning. Hvis der ikke er fastsat bestemmelser i en lokalplan, gælder Byggelovens § 13 som siger:

"I bebyggede områder kan kommunalbestyrelsen påbyde ændringer af en foretagen regulering af en grunds naturlige terræn ved afgravning, påfyldning eller på anden måde, såfremt terrænreguleringen efter kommunalbestyrelsens skøn er til ulempe for omliggende grunde. Dette gælder, uanset om lovens bestemmelser i øvrigt kommer til anvendelse ved det pågældende arbejde."

Byggeloven giver kommunen mulighed for, at give påbud om at ændre en terrænregulering, hvis den er til ulempe for de omliggende grunde.

I forbindelse med en byggetilladelse kan kommunen forlange dokumentation for, at bestemmelsen om terrænregulering overholdes. Dokumentationen kan f.eks. være facadetegninger, som viser eksisterende og fremtidigt terræn i forhold til den planlagte bebyggelse.

De mest almindelige ulemper, som en terrænregulering kan medføre, er:

  • indbliksgener dvs. at man uhindret kan se ind til naboen
  • risiko for at jord skrider ned
  • at regnvand ledes til de omkringliggende grunde

Hvis du ønsker at terrænregulere din grund, er det en god idé at snakke med dine naboer om det. Det er altid rart at blive taget med på råd, hvis det gode naboskab skal bevares.

×

Cookie info