Udskriv

Sagsbehandlingstider på byggeansøgninger

Sagsbehandlingstider på byggeansøgninger

Sagsbehandlingstiden for byggesager er pt. 8 uger.

Imidlertid er der nogle typer byggesager, hvor kommunen iht. lovgivningen er forpligtiget til at reagere med en kortere sagsbehandlingstid. Disse skal ikke have en egentlig byggetilladelse men skal  "anmeldes" til kommunalbestyrelsen.

Det drejer sig om flg. sagstyper:

  • Garager, carporte, udhuse, drivhuse, overdækkede terrasser og lignende bygninger når det samlet areal af bygninger er over 35 m2 og for den enkelte bygning som ikke overstiger 50 m2. Og at bygningen desuden holder sig inden for  byggeretten.
  • Nedrivninger af bebyggelser.

For disse anmeldelsessager gælder, at hvis kommunalbestyrelsen ikke har reageret inden 2 uger fra den dag, anmeldelsen er modtaget,  kan byggearbejdet påbegyndes. Hvis byggearbejdet kræver dispensation fra reglementets bestemmelser, skal der søges herom i anmeldelsen, og arbejdet må uanset 2 ugers fristen ikke påbegyndes, før dispensation er givet.

Du skal være opmærksom på, at byggeloven stadig skal være overholdt, og at det er dit ansvar, at den er det. Det betyder, at det er for egen regning og risiko, hvis du har opført noget, der ikke kan godkendes i henhold til gældende lov.

Det er vigtigt for sagsbehandlingen, at din ansøgning er så gennemarbejdet og fyldestgørende som muligt.

Før vi kan tage stilling til dine byggeplaner og udstede enten en byggetilladelse eller acceptere din anmeldelse af et byggeprojekt, skal sagen præsenteres i tegninger. Almindeligvis skal der fremsendes en situationsplan, en grundplan, et tværsnit og en facadetegning. Tegningerne skal udføres, så det er muligt at se, om byggeriet overholder lovgivningen. Ellers stilles der ikke særlige krav til tegningernes udformning. Du må gerne selv udføre dem, men til mere kompliceret byggeri anbefales det at benytte professionel hjælp.

×

Cookie info